Belastingen | Definitieve aangifte | Checklist 2018

Belastingen | Definitieve aangifte | Checklist 2018 -                                                      Inkomstenbelasting en Toeslagen

Let op: Van iedere belastingplichtige moeten alle gevraagde stukken worden aangeleverd. Hoe? Klik hier. Uiteraard is niet alles van toepassing bij iedereen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het volledig aanleveren van alle informatie..Heb je vragen? Laat het ons weten! 

Downloadbare versie checklist

Je kunt hier een downloadbare versie van de checklist vinden. 

Persoonsgegevens

Indien nog niet eerder aan ons aangeleverd of recentelijk vernieuwd

 • Geldig Paspoort / identiteitskaart (voor- en achterkant) (*)
 • Geldig Paspoort / identiteitskaart inwonende minderjarige kinderen (voor- en achterkant) (*)
 • Samenlevingscontract (*)

Inkomensgegevens 2018

 • Jaaropgave werkgever(s)
 • Jaaropgave uitkeringsinstelling (-en)
 • Jaaropgave (uitkerende) pensioenfonds (-en)
 • Jaaropgave uitkering levensloop
 • Jaaropgave uitkering lijfrente
 • Jaaropgave afkoop pensioen en / of lijfrente
 • Specificatie afkoopsom werkgever (ontslagvergoeding)
 • Jaaropgave of specificatie neveninkomsten
 • Opgave gemaakte kosten t.b.v. neveninkomsten

Geld (tegoeden op bankrekeningen, saldo-opgaven per 01-01-2018), jaaropgave 2018

 • Betaalrekeningen (eigen en gezamenlijke)
 • Spaarrekeningen (eigen en gezamenlijke)
 • Spaarrekeningen van minderjarige kinderen
 • Bankspaarrekeningen
 • Opgave saldo VVE per 01-01 en het eigen aandeel daarin
 • Crypto-munten, koers per 01-01

Beleggingen (saldo-opgaven per 01-01-2018), jaaropgave 2018

 • WOZ-beschikking 2018 (peildatum 01-01-2017) beleggingspanden
 • Verhuurovereenkomsten verhuurde panden
 • Ontvangen huursommen kale huur per verhuurd object gespecificeerd
 • Beleggingsrekeningen (specificatie per fonds)
 • Opgave ingehouden dividendbelasting (binnen- en buitenland)

Verzekeringen, met opgebouwde waarde (saldo-opgaven per 01-01-2018)

 • Polis en jaaropgave kapitaalverzekeringen (niet nodig bij "losse" overlijdensrisicoverzekering") 
 • Polis en jaaropgave uitvaartverzekering
 • Overige spaar-, leven- en beleggingsverzekeringen

Vorderingen (saldo-opgaven per 01-01-2018)

 • Opgave vorderingen op derden (o.a. leningen voor hypotheek /  familiebank)

Schulden (saldo-opgaven per 01-01-2018), jaaropgave 2018

 • Persoonlijke leningen
 • Doorlopende Kredieten
 • Roodstanden
 • Studieschulden
 • Creditcards
 • Overige onderhandse leningen
 • Overige schulden
 • Leningen / Hypotheken op beleggingspanden

Woning (eigen woning; hoofdverblijf)

 • WOZ-beschikking 2018 (peildatum waarde: 01-01-2017)
 • Jaaropgave 2018 geldverstrekker met vermelding betaald en vergoede rente en kosten en hoofdsom
 • Opgave onderhandse leningen t.b.v. eigen woning
 • Opgave personalia van mensen van wie is geleend in het kader van de familiebank
 • Opgave betaalde erfpachtcanon (nota van verschuldigde canon over 2018)
 • Nota van afrekening van de notaris bij aan- of verkoop / oversluiting (indien via ons afgesloten niet opnieuw aan te leveren)
 • Opgave overige aan- en verkoopkosten (niet vermeld op nota van afrekening)
 • Opgave datum in- (en uit-) schrijving Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) (bij aankoop / doorstromen) (per persoon)
 • Opgave verkregen schenking door ouders t.b.v. eigen woning
 • NIET nodig zijn bonnen van verbouwing etc. Deze wel bewaren, want de fiscus kan er om vragen
 • NIET nodig zijn de facturen van aanneemtermijnen gedurende de nieuwbouwperiode

Inkomstenbelasting (indien wij geen SBA-machtiging hebben van voorgaande jaren)

Klik hier voor uitleg over de documenten:

 • Voorlopige aanslag 2018 en 2019 (voor- en achterkant!)
 • Definitieve aangifte 2017 (voor- en achterkant!)
 • Definitieve aanslag 2017 (voor- en achterkant!)
 • Aangiftebrief (om vast te stellen welke soort aangifte er moet worden verricht)
 • Brief met daarop de code voor de VIA (vooringevulde aangifte).

Pensioen, levensloop, lijfrente

 • Lijfrentepolis / Lijfrenterekeningcontract
 • Opgave betaalde premie / inleg t.b.v. lijfrente (opbouw)
 • Uniform Pensioenoverzicht 2018 (indien er een lijfrenteproduct loopt waarop wordt ingelegd)
 • Opgave tegoed levensloop

Aftrekposten en kortingen

 • Opgave betaalde partneralimentatie
 • Opgave betaalde kinderalimentatie
 • Bewijsstukken co-ouderschap
 • Opgave betaalde studiekosten (indien > 250 Euro)
 • Opgave betaalde zorgkosten (indien niet vergoed door zorgverzekeraar en hoger dan drempelbedrag)
 • Opgave betaalde premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Opgave betaalde premie Woonlastenverzekering
 • Opgave / specificatie verrichte giften aan ANBI's (vast)
 • Opgave / specificatie verrichte giften aan ANBI's (variabel)
 • Verklaring groenbelegging

Reizen en vervoer

 • Verklaring geen privé gebruik auto van de zaak

Indien niet alle reiskosten zijn vergoed door werkgever en er is gereisd met het openbaar vervoer

 • Openbaar vervoersverklaring werkgever
 • Opgave ontvangen vergoeding woon-werkverkeer werkgever
 • Opgave aantal dagen dat er sprake was van woon-werkverkeer 
 • Opgave enkele reis afstand woon-werkverkeer 
 • Opgave periode van woon-werkverkeer (aantal weken / maanden)
 • Opgave totaal bedrag aan (aantoonbare) reiskosten (die niet-vergoed zijn door werkgever)

Toeslagen (alleen indien het gewenst is dat wij hier controle op verrichten!)

 • Beschikking huurtoeslag 2018 en / of 2019
 • Opgave betaalde huur (denk aan mutatie huur per 01-07-2018)
 • Beschikking zorgtoeslag 2018 en / of 2019
 • Zorgverzekeringspolis (basisverzekering en aanvullende verzekering)
 • Beschikking kinderopvangtoeslag  2018 en / of 2019
 • Opgave betaalde bijdrage kosten kinderopvang (jaaropgave)
 • Beschikking kindgebonden budget

Overige aandachtspunten

Alle informatie waarvan je denkt dat het relevant is of kan zijn moet je ook aanleveren.

Let op! Wij verzorgen de aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig

Neem contact met ons op bij twijfel over welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de als aan ons verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.