Belastingen | Voorlopige aanslag | Aanvragen of wijzigen

Belastingen | Voorlopige aanslag | Aanvragen of wijzigen

Inleiding

 • De Belastingdienst gaat bij het vaststellen van een voorlopige aanslag uit van de gegevens die bij hen bekend zijn.
 • De voorlopige aanslag wordt "doorgerold" naar het nieuwe kalenderjaar. Er zijn vele redenen waarom het verstandig is om je voorlopige aanslag te laten controleren.
 • Om te voorkomen dat je geld moet terugbetalen is het belangrijk dat de voorlopige aanslag niet te hoog is.
 • Wanneer je geen voorlopige aanslag ontvangt of wilt ontvangen, dan is onderstaande informatie niet van toepassing.
 • Als er wel een voorlopige aanslag is, maar deze niet gewenst is, dan moet de teruggave worden gestopt. 
 • Wanneer je teveel ontvangt van de Belastingdienst, dan moet dit worden terugbetaald. Dit is geen "schade", maar vaak is het wel onverwacht / vervelend. 

Redenen en momenten voor beoordeling juistheid van de ontvangen voorlopige aanslag

 • Jaar na wijziging van persoonlijke situatie, zoals samenwonen of relatiebreuk / (echt-) scheiding
 • Jaar na wijziging woonsituatie, zoals nieuwe woning, verbouwing of tijdelijk twee woningen
 • Jaar na wijziging hypotheek, zoals nieuwe rentevaste periode of rentemiddeling
 • Jaar na wijziging werksituatie, zoals twee werkgevers of uitkeringssituaties
 • Jaar na het hebben van eenmalige aftrekposten die zijn meegenomen in de voorlopige aanslag
 • Vervallen top-opslag vanwege extra aflossingen of nieuwe waardering van het onderpand
 • Rentewijzigingen vanwege rentemiddeling
 • Reguliere aflossingen, zoals bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek
 • Gewijzigde WOZ-waarde van de woning
 • Relatief grote wijzigingen in het inkomen
 • Grote wijzigingen in het vermogen, zoals bij het verkrijgen van een schenking of erfenis

Doorrollen van de aangifte naar volgend kalenderjaar

 • De Belastingdienst gaat er vanuit dat wanneer er in enig jaar een voorlopige teruggave was dat dit ook voor de volgende jaren gewenst is. De praktijk leert dat wanneer er een eerste voorlopige teruggave is gevraagd na 1 november van enig jaar, dat de Belastingdienst niet (altijd) automatisch dit toepast. Dat betekent dat er een nieuw verzoek moet worden ingediend voor het volgende jaar. Dit kunnen wij verzorgen. Omdat er in het jaar na een bemiddeling vaak geen sprake is van eenmalige kosten en er over een heel jaar sprake is van te betalen rente is het vrijwel altijd noodzakelijk om een wijziging door te voeren. 

Welke documenten hebben we van je nodig? 

Om te beoordelen wat het juiste jaarbedrag is, hebben we informatie en documentatie nodig. De documenten moeten worden aangeboden via de Digimap. We maken een stukkenlijst aan, zodat je de stukken overzichtelijk kunt aanbieden. Wil je meer informatie aanleveren, dan kan dat. In de Digimap-omgeving kun je ook "losse" documenten uploaden. 

Wanneer bepaalde informatie niet van toepassing is, dan kun je het open laten staan. We gaan aan de slag met de ontvangen informatie. 

 • De meest recente salarisstrook / inkomensspecificatie ten behoeve van berekenen verwacht jaarinkomen
 • Jaaropgave (n) afgelopen jaar, indien beschikbaar, anders salarisstrook (-stroken) van december afgelopen jaar
 • Actueel overzicht van de lopende hypotheek (hoofdsom en rentepercentage(s))
 • Ontvangen voorlopige aanslag van het huidige (en / of toekomstige) kalenderjaar (van beide partners, indien er sprake is van een partnersituatie). Let op: voor- en achterkant!
 • Lijfrentepolis of -contract, waaruit blijkt wat het bedrag is dat er dit kalenderjaar wordt ingelegd. Let op: We hebben de UPO van voorgaand kalenderjaar nodig. Deze is er vaak nog niet
 • Polis van een lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering. Let op: Verzekeringen via de werkgever hoef je niet door te geven.
 • Opgave van de te betalen of ontvangen partneralimentatie. Let op: De hoogte is per 1 januari verhoogd (geïndexeerd). Geef ons het nieuwe bedrag door.
 • Opgave verwachte (bijzondere) zorgkosten in huidig kalenderjaar, Let op: Dit moeten bijzondere zorgkosten zijn die niet verzekerd zijn bij de zorgverzekeraar. 
 • Opgave verwachte studiekosten in huidig kalenderjaar. Let op: Dit betreft niet vergoede studiekosten en het bedrag moet hoger zijn dan € 250,=
 • Bewijsstukken van het aanwezige vermogen in Box III, indien dit hoger is dan de verrmogensvrijstelling. De peildatum is 1 januari van dit jaar. 
 • Bewijsstukken van de te betalen erfpachtcanon

Twee of meer werkgevers of uitkeringsinstanties

 • Deze situatie leidt vaak tot te weinig inhouding aan loonheffingen. Dit kan ervoor zorgen dat er geld terugbetaald moet worden. Wij kunnen dit niet voorzien.
 • Wij berekenen niet de inhouding die de partijen (zouden) moeten doen, maar geven door wat het verwachte (gezamenlijke) bruto jaarinkomen is.

Hypotheekvorm

 • Bij de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek betaal je iedere jaar minder rente, omdat je aflost. Dat betekent dat het bedrag dat wordt gemeld bij de Belastingdienst aan aftrekbare rente zal moeten worden aangepast. De kans is groot dat zonder aanpassingen je het volgende jaar teveel rente hebt opgegeven. 

Wat zijn de kosten voor deze dienstverlening?

 • Alle kosten die wij in rekening brengen voor onze Belastingdiensten staan hier beschreven. 
 • Het kan zijn dat er afspraken zijn gemaakt over het controleren en wijzigen van de voorlopige aanslag bij het afsluiten van de hypotheek voor het jaar van afsluiten en / of het opvolgende jaar. Wij rekenen dan uiteraard geen kosten voor deze beoordeling, zoals afgesproken.

Wanneer moet een voorlopige teruggave worden aangevraagd?

 • Het is mogelijk om direct een verzoek om een voorlopige teruggave in te dienen wanneer er voldoende duidelijkheid is over de op te voeren aftrekposten.
 • Er is geen sprake van een verplichting om dit pas te doen nadat een woningfinanciering is ingegaan.
 • Wij kiezen ervoor om de voorlopige aangifte in te dienen op het moment dat de nota van afrekening van de notaris is ontvangen, tenzij de gelden van de voorlopige aangifte eerder benodigd of gewenst zijn. 

Onze dienstverlening en werkwijze

Hieronder staat onze dienstverlening stap voor stap uitgelegd:

Stap 1: Uitnodiging tot beoordeling hoogte voorlopige aanslag

 • We sturen onze bestaande relaties van wie we verwachten dat het verstandig is om de voorlopige aanslag te beoordelen een e-mail met informatie, ook naar deze website
 • We wachten de reactie op deze e-mail af, tezamen met de eerste informatie

Stap 2: Het starten van de Dienst "Beoordelen wijzigen voorlopige aanslag"

 • We maken de Dienst aan in onze administratie, na getoonde interesse 
 • We versturen dan een uitnodiging voor onze Digimap. Dit gebeurt bij partners aan de partner die bij ons als eerste staat vermeld in het gezamenlijke dossier

Stap 3: Het verwerken van de informatie en documentatie

 • We verwerken dit in onze administratie
 • We beoordelen of het wijzigen van de voorlopige aanslag zinvol is en geven hierover advies
 • We bieden de resultaten aan in de Digimap en versturen een e-mail met daarin de samenvatting van het advies
 • We bewaken de reactie op ons advies
 • We versturen de wijziging (digitaal) naar de Belastingdienst na het ontvangen van een positieve reactie 
 • We factureren, indien van toepassing, onze verrichte diensten
 • We bewaken dat de wijziging op de juiste manier wordt verwerkt door de Belastingdienst

Verwerkingstermijnen

 • Na het indienen van het wijzigingsverzoek door ons bij de Belastingdienst zal dit binnen 6 weken worden gewijzigd. 
 • Wij verwachten binnen 2 weken na ontvangst van de informatie en documentatie de gegevens te verwerken
 • De voorlopige aanslag (nieuw, of wijziging) is nadat deze is verwerkt terug te vinden en te downloaden in het portaal van de Belastingdienst

Berekening van het te ontvangen bedrag

 • De Belastingdienst bekijkt alles op (kalender-) jaarbasis. Dat wil zeggen dat het bedrag waar recht op is, over het gehele kalenderjaar, gespreid, wordt uitbetaald. De dag van uitbetaling (in 2020) staat hier.
 • Van het (opnieuw) berekende jaarbedrag wordt het reeds ontvangen bedrag afgetrokken. Het restant wordt gespreid over het resterend aantal maanden in het jaar uitbetaald. 
 • Hieronder een tweetal rekenvoorbeelden om duidelijk te maken wat het gevolg is van een wijziging van de voorlopige aanslag in beide mogelijke situaties

Rekenvoorbeelden verlaging en verhoging voorlopige aanslag

Toelichting op rekenvoorbeeld

 • Het bedrag van de voorlopige aanslag bedraagt € 3.000,=.
 • Medio / eind januari wordt de juistheid beoordeeld.
 • Er is reeds 1 termijn ontvangen van het berekende jaarbedrag
 • Het duurt ca. 6 weken (1 termijn) voordat een verzoek tot wijziging is verwerkt
 • Er zijn twee termijnen uitbetaald op het moment dat de wijziging is verwerkt
 • Het nieuw berekende bedrag wordt vastgesteld, zoals is ingediend
 • Het resterende bedrag wordt over het resterend aantal maanden uitbetaald

Het ontvangen en begrijpen van de voorlopige aanslag van de Belastingdienst

 • Van de Belastingdienst wordt per post een bevestiging ontvangen van de voorlopige aanslag. Op de voorkant staat het bedrag berekend dat er over het jaar in totaal terugkomt. Dit bedrag wordt in gelijke delen over het resterend aantal maanden uitbetaald. Op de achterkant staat welke gegevens hebben geleid tot het berekende jaarbedrag. 

Geen recht op teruggave en gevolgen

 • Wanneer er wordt vastgesteld dat er in het geheel geen recht bestaat op een teruggave en er is reeds een bedrag uitbetaald, dan wil de Belastingdienst na het indienen van een wijziging het uitbetaald bedrag ineens terug ontvangen

Een nieuwe situatie, die onstaat aan het einde van een kalenderjaar

 • Het is mogelijk om ook aan het einde van een kalenderjaar en zelfs in het opvolgende kalenderjaar tot 1 april een verzoek in te dienen. Het klinkt vreemd om bijvoorbeeld in 2019 een voorlopige aanslag over 2018 aan te vragen, maar het is mogelijk. Een voordeel hiervan is dat een terug te ontvangen bedrag eerder wordt ontvangen dan wanneer er gewacht wordt totdat er een definitieve aangifte kan worden verricht.

Samenhang tussen partners

 • Bij het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag beoordelen we op welke manier we verwachten dat, gezamenlijk, het meeste fiscale voordeel wordt behaald. 
 • Bij het verrichten van de definitieve aangifte doen we dit opnieuw. Met de definitieve cijfers aan het einde van een jaar kunnen we "optimaliseren". Een wijziging in de verdeling van aftrekposten kan leiden tot een hogere gezamenlijke teruggave. 
 • Het kan dan gebeuren dat de ene partner moet terugbetalen en dat de andere partner juist een bedrag ontvangt. Gezamenlijk wordt op deze manier het meeste voordeel behaald

Aan wie wordt het (gezamenlijke) fiscale voordeel uitbetaald (bij samenwonende partners)?

 • Bij het verrichten van de voorlopige aangifte kijken we wat het meeste voordeel oplevert. Het betreft een voorlopige aangifte.
 • Het kan dus zijn dat bij de definitieve aangifte blijkt dat een andere verdeling van de aftrekposten meer voordeel oplevert. Dit corrigeren we dan bij de definitieve aangifte zodat het hoogste bedrag wordt ontvangen.
 • Ook al worden aftrekposten aan één van de partners toegerekend / opgegeven, toch hebben beide hier recht op. Vrijwel altijd zijn hier afspraken over vastgesteld in het samenlevingscontract.

Combinatiekoppel (iemand in loondienst met partner die ondernemer is)

 • Het kan zijn dat er sprake is van iemand in loondienst en de partner die zelfstandig ondernemer is. Wij verrichten in deze situatie geen aangiftes. Indien gewenst kunnen we gegevens wel aan de accountant of boekhouder overdragen. Wij kunnen een deskundige accountant adviseren wanneer dit gewenst is.

Kind op komst

 • Het is bij een aanvraag of wijziging van een voorlopige aanslag niet mogelijk om rekening te houden met een kind op komst. Pas wanneer een kind geboren is, is het mogelijk om dit door te geven aan de Belastingdienst. Wij verzoeken dan ook om ons altijd op de hoogte te stellen als er een kind geboren is. We vinden het leuk om een geboortekaartje te ontvangen! 
 • Wanneer het kind geboren is voor 1 juli van het kalenderjaar, bestaat er (mogelijk) recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wij beoordelen dit als we hebben vernomen van de geboorte. Deze korting wordt uitbetaald aan de partner met het laagste arbeidsinkomen (in situaties waarbij er een partner is). 

Nieuwbouw

 • Bij een nieuwbouwwoning spelen er specifieke zaken met betrekking tot de eigenwoning. Het is vooraf niet bekend wat de rente zal zijn. Indien financieel haalbaar adviseren we dan ook om geen voorlopige teruggave aan te vragen tot het moment van oplevering van de woning.

Nextens

 • Onze aangiftes worden verricht in het Nextens-portaal.
 • Wij bieden onze aangiftes aan onze klanten aan in dit portaal ter goedkeuring
 • Na goedkeuring wordt de Belastingdienst geïnformeerd
 • Van de door ons verrichte aangiftes ontvangen wij ook de bevestiging in deze omgeving, tenzij je hiervoor geen toestemming geeft of hebt gegeven.
 • Wij gaan ervan uit dat wij toestemming hebben om de (nieuwe) voorlopige aanslag te mogen ontvangen als we deze voor je verrichten
 • Meer informatie over het door ons ontvangen van gegevens van de Belastingdienst, de SBA-machtiging, kun je hier lezen

Let op!

 • Het portaal waarin de aangifte staat is niet de Digimap-omgeving! Per stel is er één Digimap-omgeving. 
 • Hier kun je inloggen om de (wijziging van de) voorlopige aangifte te zien. Iedereen voor wie een voorlopige aangifte is verricht, heeft een eigen inlogmogelijkheid

Maandelijks terugvragen of jaarlijks terugvragen?

 • Dit is een persoonlijke keuze. Er wordt bij de bepaling van de woonlasten vaak gekeken naar de netto woonlasten. Hier gaan ook de tabellen vanuit bij de bepaling van de maximale hypotheek. Vaak is het maandelijkse bedrag nodig of gewenst om goed rond te kunnen komen. Het is niet verplicht om het maandelijks te ontvangen. Een voordeel is wel dat je het geld iedere maand op je spaarrekening kan zetten. De Belastingdienst vergoedt pas rente vanaf 1 juli van het volgende fiscale jaar. 

Voorzichtigheidsprincipe

 • Wij ronden onze berekeningen altijd naar beneden af. Het bedrag aan aftrekbare kosten en aftrekbare rente voeren we bij het verzoek bewust wat lager in. Dit verkleint de kans dat er bij de definitieve aangifte een bedrag terugbetaald moet worden. 

Relatie met loonbelasting

 • De werkgever houdt op het inkomen verplicht loonbelasting in en draagt dit af aan de Belastingdienst. Loonheffing is een voorheffing op Inkomstenbelasting. Omdat het belastbare inkomen door de aftrekposten lager wordt betekent dit dat er teveel belasting is afgedragen. Dit is de reden waarom er recht ontstaat op een teruggave van inkomstenbelasting.

Defintieve aangifte

 • Deze pagina gaat over het aanvragen / wijzigen van de voorlopige aanslag
 • Er volgt een uitgebreide instructie over de defintieve aangifte over het voorgaande kalenderjaar.
 • Naar verwachting versturen we deze instructie eind februari 
 • De definitieve aangifte moet zijn afgerond voor 1 mei 
 • Wij communiceren onze deadlines voor het aanleveren van documenten tijdig

Koppeling met toeslagen

 • Het kan gebeuren dat vanwege de aftrekposten die er zijn het fiscale inkomen daalt tot onder de grens waarboven je geen toeslag meer ontvangt. Zeker in het jaar van het afsluiten van een hypotheek geldt dat veel starters ineens (weer) recht hebben op bijvoorbeeld zorgtoeslag. Wij houden dit in de gaten en zullen indien dit van toepassing is hiervan melding maken.
 • Uiteraard kunnen wij dit verzoek ook indienen. Het is wel van belang om goed om te kijken wat het verwachte fiscale inkomen het 2de jaar is om te voorkomen dat de Toeslag onterecht doorloopt en in het 3de jaar dit pas wordt vastgesteld en je moet terugbetalen.
 • Toeslagen moeten tijdig worden aangevraagd, anders vervalt dit recht. Bij het gaan samenwonen is het van belang om ons door te geven of er sprake is van toeslagen die er worden ontvangen. Omdat je Toeslagpartner wordt verandert er veel op dit gebied, vooral op het gebied van Zorgtoeslag

Relatie met adviesrapport

 • In onze adviesrapportages staan de totale lasten gemiddeld per maand gemeld. Dit houdt in dat de belastingteruggave over 12 maanden wordt verdeeld. Alleen wanneer je in januari de teruggave ontvangt klopt de berekende teruggave. Gebruikelijker is het dat het berekende bedrag in het eerste jaar niet overeenkomt met het bedrag in de rapportage. Dit heeft te maken met een afwijkende systematiek tussen onze rapportage ten opzichte van de wijze waarop de Belastingdienst daadwerkelijk uitbetaalt. Daarnaast ronden wij de berekende rente en kosten naar beneden af.
 • De belastingwetgeving wijzigt regelmatig. Hierdoor kan het gebeuren dat er op enig moment meer of minder fiscaal voordeel wordt genoten ten opzichte van het moment van afsluiten van een hypotheek.  

Mijn Belastingdienst

De Belastingdienst biedt de voorlopige aanslagen (ook) aan in de omgeving van Mijn Belastingdienst. Dit is een persoonlijke omgeving. Wij ontvangen een kopie in ons aangiftepakket wanneer wij een SBA-machtiging van je hebben over het betreffende kalenderjaar. 

Vragen?

 • Als er vragen zijn over iets dat er op deze pagina staat beschreven of juist niet staat beschreven? Neem dan contact met ons op
 • Heb je vragen over een ontvangen document van de Belastingdienst? Upload dan eerst dit document in je Digimap en mail ons je vraag.
 • Heb je nog geen Digimap? Neem dan contact met ons op!