Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2017

Checklist aan te leveren stukken - aangifte 2017 -                                                      Inkomstenbelasting en Toeslagen

let op: van iedere belastingplichtige moeten alle gevraagde stukken worden aangeleverd. Hoe? Klik hier. Uiteraard is niet alles van toepassing bij iedereen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het volledig aanleveren van alle informatie. Heb je vragen? Laat het ons weten! 

Persoonsgegevens

 • Geldig Paspoort / identiteitskaart (voor- en achterkant)
 • Geldig Paspoort / identiteitskaart inwonende kinderen (voor- en achterkant)
 • Samenlevingscontract (indien niet eerder aan ons aangeleverd)

Inkomensgegevens 2017

 • Jaaropgave werkgever(s)
 • Jaaropgave uitkeringsinstelling (-en)
 • Jaaropgave (uitkerende) pensioenfonds (-en)
 • Jaaropgave uitkering levensloop
 • Jaaropgave uitkering lijfrente
 • Jaaropgave afkoop pensioen en / of lijfrente
 • Afkoopsom werkgever (gouden handdruk)
 • Jaaropgave neveninkomsten
 • Opgave gemaakte kosten t.b.v. neveninkomsten

Geld (tegoeden op bankrekeningen, saldo-opgaven per 01-01-2017)

 • Bankrekeningen
 • Spaarrekeningen
 • Bankspaarrekeningen
 • Crypto-munten, koers per 01-01

Beleggingen (saldo-opgaven per 01-01-2017)

 • WOZ-beschikking 2017 (peildatum 01-01-2016) beleggingspanden
 • Verhuurovereenkomsten verhuurde panden
 • Beleggingsrekeningen (specificatie per fonds)
 • Opgave ingehouden dividendbelasting (binnen- en buitenland)

Verzekeringen, met opgebouwde waarde (saldo-opgaven per 01-01-2017)

 • Polis en jaaropgave kapitaalverzekeringen (niet nodig bij "losse" overlijdensrisicoverzekering") 
 • Polis en jaaropgave uitvaartverzekering
 • Overige spaar-, leven- en beleggingsverzekeringen

Vorderingen (saldo-opgaven per 01-01-2017)

 • Opgave vorderingen op derden (o.a. leningen voor hypotheek /  familiebank)

Schulden (saldo-opgaven per 01-01-2017)

 • Persoonlijke leningen
 • Kredieten
 • Roodstanden
 • Studieschulden
 • Creditcards
 • Overige onderhandse leningen
 • Overige schulden
 • Leningen / Hypotheken op beleggingspanden

Woning (eigen woning; hoofdverblijf)

 • WOZ-beschikking 2017 (peildatum waarde: 01-01-2016)
 • Jaaropgave geldverstrekker met vermelding betaald en vergoede rente en kosten en hoofdsom
 • Opgave onderhandse leningen t.b.v. eigen woning
 • Opgave betaalde erfpachtscanon (nota van verschuldigde canon over 2017)
 • Nota van afrekening van de notaris bij aan- of verkoop / oversluiting
 • Opgave overige aan- en verkoopkosten (niet vermeld op nota van afrekening)
 • Opgave datum in- (en uit-) schrijving Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) (bij aankoop / doorstromen) (per persoon)
 • Opgave verkregen schenking door ouders t.b.v. eigen woning
 • NIET nodig zijn bonnen van verbouwing etc. Deze wel bewaren, want de fiscus kan er om vragen
 • NIET nodig zijn de facturen van aanneemtermijnen gedurende de nieuwbouwperiode

Inkomstenbelasting (indien wij geen SBA-machtiging hebben van voorgaande jaren)

 • Voorlopige aanslag 2017 en 2018 (voor- en achterkant!)
 • Definitieve aangifte 2016 (voor- en achterkant!)
 • Definitieve aanslag 2016 (voor- en achterkant!)
 • Aangiftebrief (om vast te stellen welke soort aangifte er moet worden verricht)
 • Brief met daarop de code voor de VIA (vooringevulde aangifte). Let op: Deze brief tijdig insturen!!

Pensioen, levensloop, lijfrente

 • Lijfrentepolis / Lijfrenterekeningcontract
 • Opgave betaalde premie / inleg t.b.v. lijfrente (opbouw)
 • Uniform Pensioenoverzicht 2017 (indien er een lijfrente loopt)
 • Opgave tegoed levensloop

Aftrekposten en kortingen

 • Opgave betaalde partneralimentatie
 • Opgave betaalde kinderalimentatie
 • Bewijsstukken co-ouderschap
 • Opgave betaalde studiekosten (indien > 250 Euro)
 • Opgave betaalde zorgkosten (indien niet vergoed door zorgverzekeraar en hoger dan drempelbedrag)
 • Opgave betaalde premie AO-verzekering
 • Opgave verrichte giften (indien > 1% van verzamelinkomen)
 • Verklaring groenbelegging

Reizen

 • Verklaring geen privé gebruik auto van de zaak

Indien niet alle kosten zijn vergoed door werkgever:

 • Openbaar vervoersverklaring werkgever
 • Opgave ontvangen vergoeding woon-werkverkeer werkgever
 • Opgave aantal dagen dat er sprake was van woon-werkverkeer 
 • Opgave enkele reis afstand woon-werkverkeer 
 • Opgave periode van woon-werkverkeer (aantal weken / maanden)
 • Opgave totaal bedrag aan (aantoonbare) reiskosten (die niet-vergoed zijn door werkgever)

Toeslagen (alleen indien het gewenst is dat wij hier controle op verrichten!)

 • Beschikking huurtoeslag 2017 en / of 2018
 • Opgave betaalde huur (denk aan mutatie huur per 01-07-2017)
 • Beschikking zorgtoeslag 2017 en / of 2018
 • Zorgverzekeringspolis (basisverzekering en aanvullende verzekering)
 • Beschikking kinderopvangtoeslag  2017 en / of 2018
 • Opgave betaalde bijdrage kosten kinderopvang (jaaropgave)
 • Beschikking kindgebonden budget

Overige aandachtspunten

Alle informatie waarvan je denkt dat het relevant is of kan zijn moet je ook aanleveren.

Let op! Wij verzorgen de aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig

Neem contact met ons op bij twijfel over welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de als aan ons verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.