De Vooringevulde Aangifte (VIA)

De Vooringevulde Aangifte (VIA)

Wij werken met professionele software. Het is mogelijk om ons te machtigen om de gegevens die de Belastingdienst heeft van je ook aan ons ter beschikking te stellen. Wij willen daarom deze machtiging ontvangen. De reden hiervan is dat we zo in staat zijn om een dubbelcheck uit te voeren. We controleren of de gegevens die bij de Belastingdienst overeenkomen met de gegevens die we van onze klanten krijgen. Ook controleren we of er bij de Belastingdienst wellicht meer gegevens bekend zijn dan dat we hebben ontvangen. 

Onverwachts een code ontvangen?

Het kan gebeuren dat er een brief met een code wordt ontvangen, terwijl het niet de bedoeling is dat wij (dit jaar) de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen. Dan kun je de brief weggooien en als niet verzonden beschouwen. Wij kunnen dan niet bij de gegevens. Geef het ons graag even door, dan kunnen wij dit in onze administratie aanpassen. 

Procedure

Voor alle klanten van wie we verwachten de aangifte over het voorgaande kalenderjaar te mogen doen vragen we de machtiging aan. Per post wordt er, per belastingplichtige, een code verzonden op het huisadres. Deze machtigingscode hebben wij nodig om de gegevens op te kunnen halen en in te kunnen lezen in onze aangiftesoftware. Mail ons graag de brief met daarop de machtigingscode zo snel mogelijk na het ontvangen van deze code. 

Aandachtspunt

De brief die er wordt verzonden is ter kennisgeving, er hoeft niets naar de Belastingdienst te worden verzonden. Door het melden van de activeringscode aan ons bevestig je dat we deze gegevens mogen ophalen. Stuur je ons niets toe, dan kunnen wij deze gegevens niet opvragen. 

Vooringevulde gegevens

De Belastingdienst stelt inmiddels jaarlijks op 1 maart gegevens beschikbaar met daarin de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn op het BSN van de belastingplichtige. Op deze pagina geven we informatie over deze gegevens.

Meldingsplicht aan de Belastingdienst

Werkgevers, geldverstrekkers, banken, kredietverstrekkers, pensioenfondsen, verzekeraars, gemeenten en diverse andere partijen zijn jaarlijks verplicht om gegevens door te geven aan de Belastingdienst. Op deze manier is het voor de Belastingdienst eenvoudiger om aangiftes die hen bereiken te controleren op juist- en volledigheid. 

Controle van gegevens

De gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn moeten worden gecontroleerd. Wanneer er gegevens onjuist zijn dan moet je ze verbeteren. Hiervoor is kennis nodig. Daarnaast moet je ontbrekende gegevens aanvullen. Ook hier is kennis voor nodig. 

Gevaar van vertrouwen op de juist- en volledigheid

Er zitten nog veel fouten in de gegevens. Je kan, mag en moet er niet op vertrouwen dat door in de software steeds op "volgende" te drukken dat de aangifte ook klopt. Daarnaast heb je geen enkele zekerheid over het behalen van het maximale voordeel. De foutenkans is groot. Het herstellen van een foutieve aangifte kost veel tijd. Er zal bezwaar moeten worden aangetekend tegen de verkregen aanslag. Het gebeurt ook dat in de gegevens die op 1 maart beschikbaar zijn gesteld niet alle gegevens zijn verwerkt. Een meldingsplichtige kan bijvoorbeeld te laat zijn met het aanleveren van gegevens. Bij de definitieve controle komt dit dan aan het licht, waarbij de aangifte zal worden gecorrigeerd. Indien te goeder trouw zal dit veelal niet gepaard gaan met een boete. 

Voordeel van de vooringevulde gegevens

Er moet veel informatie worden gecontroleerd bij de Belastingaangifte. Wij vragen daarom veel informatie op. Het kan altijd gebeuren dat wij bepaalde informatie niet hebben gekregen. Voor ons zijn de gegevens dan ook een goed middel om beter te waarborgen dat we volledig zijn in onze dossiervorming.Wij controleren of de bij de Belastingdienst bekende informatie overeenkomt met de aangeleverde informatie. 

Informatie van de Belastingdienst over de VIA (2017)

Vooraf ingevuld

Ruim twee miljoen gegevens worden door de Belastingdienst vooraf ingevuld in de aangifte.

Bron: Belastingdienst

Dit jaar is de VIA onder andere aangevuld met gegevens van pensioenen, partnerverzekeringen en informatie vanuit het buitenland. Dit zijn alle gegevens die de Belastingdienst vooraf invult:

 • burgerservicenummer en geboortedatum
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw echtgenoot of van degene met wie u heel 2016 samenwoonde
 • de periode dat u getrouwd was of samenwoonde in 2016
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw kind of kinderen
 • loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing
 • pensioen en andere uitkeringen
 • voordeel personeelsleningen
 • werkzaamheden als gastouder in de kinderopvang
 • werkzaamheden als verzorgende van iemand die u uit een persoonsgebonden budget ontvangt
 • loon Zorgverzekeringswet
 • WOZ-waarde en adres van uw eigen woning en de periode dat deze woning uw hoofdverblijf was
 • gegevens van uw andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis
 • ontvangen studiefinanciering en uw studieperiode
 • heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, alleenstaandeouderenkorting, levensloopverlofkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 • lijfrentepremies
 • hypotheekgegevens
 • banksaldi- en spaartegoeden
 • waarde effectenportefeuilles en dividendbelasting incl. betaalde bronbelasting buitenlandse beleggingen
 • waarde premiedepots bij banken of verzekeraars incl. partnerverzekering
 • waarde (belaste) kapitaalverzekeringen
 • leningen en andere schulden
 • buitenlandse pensioenen (Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken, Slovenië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië, Luxemburg, Finland, Kroatië, Groot-Brittannië en Estland)
 • premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
 • buitenlandse spaartegoeden