Maandelijkse teruggave aanvragen

Maandelijkse teruggave aanvragen

Wij bieden al onze nieuwe (particuliere) relaties aan om in het jaar van bemiddeling de belastingzaken van dat belastingjaar te verzorgen. Wij rekenen € 100,= voor het verzorgen van de voorlopige en / of definitieve aangifte in het jaar dat iemand een nieuwe hypotheek afsluit. Het is een flinke puzzel om de aangifte goed te verrichten, juist bij een nieuwe woningfinanciering. Er zijn veel misverstanden over welke kosten precies aftrekbaar zijn en welke niet. Om onze relaties goed op weg te helpen kunnen wij de voorlopige aangifte verrichten. Zo ben je er zeker van dat alle aftrekposten juist worden verantwoord. 

Welke gegevens verwerken we in de voorlopige aangifte?

Wij verwerken de gegevens van de woning, de eigenwoningschuld, de (verwachte) te betalen rente, de aftrekbare (eenmalige) kosten en de WOZ-waarde.  We houden wel rekening met de inkomensafhankelijke combinatiekorting (mogelijk van toepassing bij kinderen).

Welke gegevens verwerken we niet in de voorlopige aangifte?

Wij verwerken de volgende zaken niet, tenzij hier in overleg van wordt afgeweken:

  • Lijfrenteaftrek
  • Alimentatie
  • Vermogen en schulden (anders dan de eigenwoningschuld)
  • Studiekosten
  • Arbeidsongeschiktheidspremies

Uitzondering nieuwbouw

Bij een nieuwbouwwoning spelen er specifieke zaken met betrekking tot de eigenwoning. Het is vooraf niet bekend wat de rente zal zijn. Indien financieel haalbaar adviseren we dan ook om geen voorlopige teruggave aan te vragen tot het moment van oplevering van de woning.

Wanneer moet een voorlopige teruggave worden aangevraagd?

Het is mogelijk om direct een verzoek om een voorlopige teruggave in te dienen wanneer er voldoende duidelijkheid is over de op te voeren bedragen voor rente en kosten. Er is geen sprake van een verplichting om dit pas te doen nadat een woningfinanciering is ingegaan. Wij kiezen ervoor om de teruggave in te dienen op het moment dat de nota van afrekening van de notaris is ontvangen, tenzij de gelden eerder benodigd zijn. 

Verwerkingstermijn

De verwerkingstermijn die de Belastingdienst neemt bedraagt maximaal 6 weken. Hieronder staat de wijze van uitbetaling van het bedrag waar er recht op is. Binnen de eigen omgeving van de Belastingdienst kun je zien dat de aangifte is ontvangen. Er staat dat de aangifte zelfstandig is verricht. Wij hebben die namens jou gedaan. Voor de Belastingdienst is dit hetzelfde als het zelf aangifte doen. 

Online wijzigen

Het is sinds dit jaar mogelijk om online de voorlopige aangifte te wijzigen bij mijnbelastingdienst.nl . Wij kunnen niet binnen deze omgeving wijzigen, omdat je met een DigiD moet inloggen. Wij werken met andere professionele aangiftesoftware.

Wijze van uitbetalen

De Belastingdienst berekent het op jaarbasis te ontvangen bedrag uit en legt hier een voorlopige aanslag voor op. In de volksmond wordt dit vaak de voorlopige teruggave genoemd, maar eigenlijk is het een voorlopige aanslag, die leidt tot een terugbetaling. Het berekende bedrag wordt over het resterende aantal kalendermaanden van het betreffende fiscale jaar uitbetaald. De uitbetaling vindt altijd plaats op of omstreeks de 15de van de maand. Dit is niet aan te passen. 

Aan wie wordt het (gezamenlijke) fiscale voordeel uitbetaald (bij samenwonende partners)?

Bij het verrichten van de voorlopige aangifte kijken we wat het meeste voordeel oplevert. Het betreft een voorlopige aangifte. Het kan dus zijn dat bij de definitieve aangifte blijkt dat een andere verdeling van de aftrekposten meer voordeel oplevert. Dit corrigeren we dan bij de definitieve aangifte zodat het hoogste bedrag wordt ontvangen. Ook al worden aftrekposten aan één van de partners toegerekend / opgegeven, toch hebben beide hier recht op. Vrijwel altijd zijn hier afspraken over vastgesteld in het samenlevingscontract. 

Combinatiekoppel

Het kan zijn dat er sprake is van iemand in loondienst en de partner die zelfstandig ondernemer is. Wij verrichten in deze situatie geen aangiftes. Indien gewenst kunnen we gegevens wel aan de accountant of boekhouder overdragen. Wij kunnen een deskundige accountant adviseren wanneer dit gewenst is.

Maandelijks terugvragen of jaarlijks terugvragen?

Dit is een persoonlijke keuze. Er wordt bij de bepaling van de woonlasten vaak gekeken naar de netto woonlasten. Hier gaan ook de tabellen vanuit bij de bepaling van de maximale hypotheek. Vaak is het maandelijkse bedrag nodig of gewenst om goed rond te kunnen komen. Het is niet verplicht om het maandelijks te ontvangen. Een voordeel is wel dat je het geld iedere maand op je spaarrekening kan zetten. De Belastingdienst vergoedt pas rente vanaf 1 juli van het volgende fiscale jaar. 

Voorzichtigheidsprincipe

Wij ronden onze berekeningen altijd naar beneden af. Het bedrag aan aftrekbare kosten en aftrekbare rente voeren we bij het verzoek bewust wat lager in. Dit verkleint de kans dat er bij de definitieve aangifte een bedrag terugbetaald moet worden. 

Twee of meer werkgevers

Deze situatie leidt vaak tot te weinig inhouding aan loonheffingen. Dit kan ervoor zorgen dat er geld terugbetaald moet worden. Wij kunnen dit niet voorzien. Wij bereken niet de inhouding die er moet worden ingehouden, maar geven door wat het verwachte bruto inkomen is.

Doorrollen van de aangifte naar volgend kalenderjaar

De Belastingdienst gaat er vanuit dat wanneer er in enig jaar een voorlopige teruggave was dat dit ook voor de volgende jaren gewenst is. De praktijk leert dat wanneer er een eerste voorlopige teruggave is gevraagd na 1 november van enig jaar, dat de Belastingdienst niet (altijd) automatisch dit toepast. Dat betekent dat er een nieuw verzoek moet worden ingediend voor het volgende jaar. Dit kunnen wij verzorgen. Omdat er in het jaar na een bemiddeling vaak geen sprake is van eenmalige kosten en er over een heel jaar sprake is van te betalen rente is het vrijwel altijd noodzakelijk om een wijziging door te voeren. 

Hypotheekvorm

Bij de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek betaal je iedere jaar minder rente, omdat je aflost. Dat betekent dat het bedrag dat wordt gemeld bij de Belastingdienst aan aftrekbare rente zal moeten worden aangepast. De kans is groot dat zonder aanpassingen je het jaar daarna anders moet terugbetalen. 

Koppeling met toeslagen

Het kan gebeuren dat vanwege de aftrekposten die er zijn het fiscale inkomen daalt tot onder de grens waarboven je geen toeslag meer ontvangt. Zeker in het jaar van het afsluiten van een hypotheek geldt dat veel starters ineens (weer) recht hebben op bijvoorbeeld zorgtoeslag. Wij houden dit in de gaten en zullen indien dit van toepassing is hiervan melding maken. Uiteraard kunnen wij dit verzoek ook indienen. Het is wel van belang om goed om te kijken wat het verwachte fiscale inkomen het 2de jaar is om te voorkomen dat de Toeslag onterecht doorloopt en in het 3de jaar dit pas wordt vastgesteld en je moet terugbetalen. Toeslagen moeten tijdig worden aangevraagd, anders vervalt dit recht. Bij het gaan samenwonen is het van belang om ons door te geven of er sprake is van toeslagen die er worden ontvangen. Omdat je Toeslagpartner wordt verandert er veel op dit gebied, vooral op het gebied van Zorgtoeslag. 

Relatie met adviesrapport

In onze adviesrapportages staan de totale lasten gemiddeld per maand gemeld. Dit houdt in dat de belastingteruggave over 12 maanden wordt verdeeld. Alleen wanneer je in januari de teruggave ontvangt klopt de berekende teruggave. Gebruikelijker is het dat het berekende bedrag in het eerste jaar niet overeenkomt met het bedrag in de rapportage. Dit heeft te maken met een afwijkende systematiek tussen onze rapportage ten opzichte van de wijze waarop de Belastingdienst daadwerkelijk uitbetaalt. Daarnaast ronden wij de berekende rente en kosten naar beneden af. 

Relatie met loonbelasting

De werkgever houdt op het inkomen verplicht loonbelasting in en draagt dit af aan de Belastingdienst. Loonheffing is een voorheffing op Inkomstenbelasting. Omdat het belastbare inkomen door de aftrekposten lager wordt betekent dit dat er teveel belasting is afgedragen. Dit is de reden waarom er recht ontstaat op een teruggave van inkomstenbelasting.

Het ontvangen en begrijpen van de voorlopige aanslag van de Belastingdienst

Van de Belastingdienst wordt per post een bevestiging ontvangen van de voorlopige aanslag. Op de voorkant staat het bedrag berekend dat er over het jaar in totaal terugkomt. Dit bedrag wordt in gelijke delen over het resterend aantal maanden uitbetaald. Op de achterkant staat welke gegevens hebben geleid tot het berekende jaarbedrag. 

Het wijzigen van de nieuwe voorlopige aanslag

Het is mogelijk om vanaf november van een jaar de (verwachte) voorlopige aanslag van het jaar daarop te wijzigen. Het is niet erg wanneer dit wat later gebeurt. Het hoeft ook niet voorafgaande aan het jaar te gebeuren. De Belastingdienst herberekent de teruggave op basis van het nieuw vastgestelde jaarbedrag en zal daarna het nieuwe maandbedrag uitbetalen. Hier kun je meer lezen hierover.

Een nieuwe situatie aan het einde van een kalenderjaar

Het is mogelijk om ook aan het einde van een kalenderjaar en zelfs in het opvolgende kalenderjaar tot 1 april een verzoek in te dienen. Het klinkt vreemd om bijvoorbeeld in 2017 een voorlopige aanslag over 2016 aan te vragen, maar het is mogelijk. Een voordeel hiervan is dat een terug te ontvangen bedrag eerder wordt ontvangen dan wanneer er gewacht wordt totdat er een definitieve aangifte kan worden verricht.

Machtiging

Wij gaan er vanuit dat er stilzwijgend toestemming is verleend door onze relaties om de voorlopige aangifte namens hen te mogen aanvragen, wanneer zij bij ons hebben aangegeven dat wij voor hen de aangifte mogen verzorgen.