Pensioengegevens

Pensioengegevens voor hypotheekadvies

Een geldverstrekker wil ter beoordeling van het pensioeninkomen veel gegevens inzien. Deze zijn hieronder uitgebreid beschreven.

Inleiding

Onder toekomstig inkomen verstaan we hier inkomen dat er wordt genoten uit een voorziening die uitkeert bij pensionering, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden (aan de partner). Veelal zijn dit zaken die via de werkgever of de overheid geregeld zijn, maar het kunnen ook zelfstandig getroffen voorzieningen zijn. Hier staan we stil bij voorzieningen via de (voormalig) werkgever of via de overheid. De zelfstandig getroffen voorzieningen vragen we op bij het onderwerp verzekeringen.

Zowel de opbouw van pensioen als de actuele hoogte van(toekomstige) pensioenuitkeringen kunnen een rol spelen bij het beoordelen van de financieringsmogelijkheden van een hypotheek. Hieronder staat beschreven welke gegevens met betrekking tot pensioen er relevant (kunnen) zijn. Er kan ook sprake zijn van (rechten op) een uitkering van (bijzonder) partnerpensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of (half-) wezenpensioen.

Als iemand de pensioengerechtigde leeftijd nadert zal er altijd worden gekeken naar de hoogte van het pensioeninkomen om vast te stellen wat de maximale leencapaciteit is. Veelal is dit 10 jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd.

Opbouwfase

Pensioen is uitgesteld loon. De werkgever kan een pensioentoezegging doen, waarbij er een bedrag wordt geïnvesteerd voor later. Daarnaast kan er vanuit de werkgever zijn gezorgd voor verzekeringen die uitkeren bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Het is daarom, ongeacht de leeftijd, belangrijk om gegevens over het pensioen te ontvangen.

Opgave AOW-jaren

Voor iedere Nederlandse ingezetene tellen de 50 jaren voorafgaande aan de AOW-leeftijd mee in de hoogte van de toekomstige AOW-uitkering. Om vast te stellen of er wel of geen volledige AOW-uitkering zal zijn, willen we inzage hebben in de volledigheid van de AOW-opbouw. Dit kan door een uitdraai te verkrijgen via www.mijnsvb.nl of via www.mijnpensioenoverzicht.nl Bij het overzicht dat via www.mijnsvb.nl te verkrijgen is, is vast te stellen of en zo ja welke jaren verblijf in het buitenland hebben geresulteerd in het niet opbouwen van AOW-rechten. Bij voorkeur ontvangen we dit overzicht.

Pensioenreglement huidige pensioenregeling

In het pensioenreglement staat beschreven wat deelnemers opbouwen aan pensioenrechten tijdens actieve deelname. Zo kan er bijvoorbeeld worden vastgesteld tot in welke mate het pensioen waardevast wordt gehouden en wat er gebeurt met het (partner-) pensioen bij uitdiensttreding.

Uniform Pensioenoverzicht huidig pensioenfonds

Dit is een overzicht dat je jaarlijks ontvangt van je pensioenuitvoerder. Hierop staat aangegeven wat de opgebouwde rechten zijn en waar het pensioen heen gaat bij voortdurend dienstverband tot de pensioenleeftijd.. Alle pagina’s van het UPO tot de toelichting moeten worden aangeleverd.

Uniform Pensioenoverzicht vorige pensioenfonds (-en)

Dit is een overzicht dat je minimaal eens per 5 jaar ontvangt van je voormalig pensioenuitvoerder. Hierop staat aangegeven wat de opgebouwde rechten zijn en waar het pensioen heen gaat. Alle pagina’s van het UPO tot de toelichting moeten worden aangeleverd.

Mijn pensioenoverzicht (MPO)

Zie hier de informatie die je moet aanleveren van deze website en de wijze waarop.

Verklaring werkgever secundaire arbeidsvoorwaarden

Als financieel dienstverlener hebben wij de zorgplicht dat iemand die een financiering aangaat ook deze lasten op langere termijn kan betalen. Het is vaak lastig om zelf goed uit te leggen wat er via de werkgever is geregeld en van de salarisstrook is ook niet altijd alles af te lezen. Hier vind je een document dat je aan de werkgever moet geven zodat deze kan aangeven wat er precies is geregeld via de werkgever, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in ons advies.

Opgave verzekeringen via werkgever (naast pensioen)

Indien er sprake is van een verzekering van arbeidsongeschiktheids- en / of nabestaandenpensioen kan het voorkomen dat er aanvullende verzekeringen zijn afgesloten. Van belang is dat er duidelijk kan worden gemaakt wat er precies is verzekerd bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Als de verzekeraar overzichten aanlevert dan moeten wij dit volledige overzicht ontvangen. Als het niet precies duidelijk is wat er verzekerd is bij arbeidsongeschiktheid moet de werkgever een formulier invullen en meegeven zodat duidelijk voor ons wordt wat het inkomen is bij arbeidsongeschiktheid en (t.b.v. de nabestaanden) wat het inkomen is bij overlijden.

Bewijsstukken toegekend partnerpensioen na echtscheiding

De geldverstrekker wil wanneer er pensioeninkomen is, nu of in de toekomst, bewijsstukken zien waaruit blijkt wat de hoogte is van het (bijzonder) partnerpensioen

Bewijsstukken verplichtingen partnerpensioen na echtscheiding

De geldverstrekker wil, zeker wanneer er sprake is geweest van een echtscheiding, weten wat er is afgesproken ten aanzien van de pensioenrechten. Daarnaast is ook van belang om goed vast te stellen wat het toekomstig pensioeninkomen zal zijn wanneer de geldverstrekker er niet om vraagt. Ook ten aanzien het de inkomenssituatie bij overlijden is het van belang om goed het overzicht te krijgen ten aanzien van het (partner-) pensioeninkomen.

Bewijsstukken buitenlandse rechten, vergelijkbaar met AOW

Indien er rechten zijn op inkomsten uit het buitenland, vergelijkbaar met de AOW, dan moeten wij inzichtelijk krijgen wat deze rechten inhouden. Dit kan door het aanleveren van documenten waaruit blijkt wat de hoogte is van de uitkering, wanneer deze in gaat / is gegaan en of hoe lang de uitkering duurt.

Bewijsstukken buitenlandse rechten, vergelijkbaar met pensioen

Indien er rechten zijn op pensioeninkomsten uit het buitenland, dan moeten wij inzichtelijk krijgen wat deze rechten inhouden. Dit kan door het aanleveren van documenten waaruit blijkt wat de hoogte is van de pensioenuitkering, wanneer deze in gaat / is gegaan en of hoe lang deze duurt.

Uitkeringsfase

Wanneer iemand al gestopt is met werken wordt er veelal een inkomen ontvangen van een voormalig werkgever en / of van de staat. Hieronder staat welke gegevens er nodig zijn wanneer iemand een financiering aanvraagt en niet meer werkt. Het kan ook voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn waarom iemand een pensioenuitkering ontvangt. Deze mogelijkheden worden hier ook beschreven.Pensioentoezegging / Uitkeringsbesluit (ouderdomspensioen)Wanneer iemand met pensioen gaat wordt door het pensioenfonds een opgave gedaan van het bedrag aan pensioen dat er zal worden uitgekeerd. Dit besluit geeft aan dat het pensioen structureel is (veelal levenslang). Daarom is dit document belangrijk voor een geldverstrekker.

Pensioentoezegging / Uitkeringsbesluit (bijzonder partnerpensioen)

Wanneer iemand is gescheiden kunnen er rechten zijn ontstaan vanwege het verkrijgen van rechten op het pensioen van de ex-echtgenoot. Het moment van uitkeren kan afhankelijk zijn gesteld van het moment dat de ex-partner. Ook kan het zijn dat ervoor is gekozen het bijzonder partnerpensioen af te scheiden van de partner en als zelfstandig recht te vestigen. Indien er sprake is van toegezegd bijzonder partnerpensioen dan moet inzichtelijk worden gemaakt wat de rechten zijn.

Pensioentoezegging / Uitkeringsbesluit (nabestaandenpensioen)

Wanneer iemand nabestaande is van een overleden partner kan het zijn dat er inkomen is uit een nabestaandenpensioen. De uitkeringsinstelling keert het pensioen uit op basis van de rechten die er zijn op het moment van overlijden. Dit wordt bevestigd door middel van een pensioentoezegging of uitkeringsbesluit. Hier op staat het recht vermeld en de hoogte van het pensioen.

Pensioentoezegging / Uitkeringsbesluit ((half-) wezenpensioen)

Wanneer iemand (half-) wees is geworden dan kan er een recht zijn op een wezenpensioen vanuit de pensioenregeling van de overleden ouder. Deze uitkering is tijdelijk en kan – soms – worden gezien als inkomen voor een hypotheekaanvraag.

Pensioentoezegging / Uitkeringsbesluit arbeidsongeschiktheidspensioen

Wanneer iemand (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, dan bestaat er soms recht op een uitkering vanuit een pensioenfonds. Deze uitkering duurt zolang er sprake is arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de pensioenuitkering en de looptijd zijn vaak gekoppeld aan het hebben van een WIA- / WAO-uitkering. Om deze reden moet ook altijd de toezegging worden aangeleverd waarin duidelijk wordt op basis van welke criteria de uitkering wordt uitgekeerd om de bestendigheid vast te kunnen stellen.

Uitkeringsspecificatie

De uitkeringsinstelling stuurt een uitkeringsspecificatie, veelal wanneer de hoogte van de uitkering wijzigt en niet iedere maand of periode. Dit kan het geval zijn bij indexatie of afstempeling van de pensioenrechten.

Jaaropgave pensioenuitkering

Ten behoeve van de belastingaangifte wordt er jaarlijks een jaaropgave verstrekt, per post of te downloaden in de omgeving van de uitkeringsinstelling

AOW-uitkeringsbesluit

De SVB verstrekt mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een uitkeringsbesluit. Hierin staat vermeld wat de hoogte is van de AOW-uitkering die er levenslang wordt ontvangen. Dit is niet voor iedereen gelijk, omdat er sprake kan zijn van gemiste jaren in de opbouw, vanwege verblijf in het buitenland. De hoogte van de AOW-uitkering kan ook worden gedownload van de site www.svb.nl.

AOW-uitkeringsspecificatie

De SVB stuurt een AOW-uitkeringsspecificatie, veelal wanneer de hoogte van de uitkering (januari) wijzigt of met het uitkeren van vakantiegeld in mei. De meest recente uitkeringsspecificatie moet worden aangeleverd.

Bewijsstukken buitenlandse rechten, vergelijkbaar met AOW

Indien er rechten zijn op inkomsten uit het buitenland, vergelijkbaar met de AOW, dan moeten wij inzichtelijk krijgen wat deze rechten inhouden. Dit kan door het aanleveren van documenten waaruit blijkt wat de hoogte is van de uitkering, wanneer deze in gaat / is gegaan en of hoe lang de uitkering duurt.

Bewijsstukken buitenlandse rechten op pensioen

Indien er rechten zijn op pensioeninkomsten uit het buitenland, dan moeten wij inzichtelijk krijgen wat deze rechten inhouden. Dit kan door het aanleveren van documenten waaruit blijkt wat de hoogte is van de pensioenuitkering, wanneer deze in gaat / is gegaan en of hoe lang deze duurt.