Het proces van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

Het proces van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

Wanneer een relatie strandt en er een gezamenlijke woning is die bij één van de partners achterblijft dan is het nodig dat de woning en de hypotheek op naam van de achterblijvende partner komt te staan.

Dit is een bewerkelijk proces, waarbij er veel partijen betrokken zijn. Om duidelijkheid te bieden hebben we hieronder beschreven hoe het traject verloopt. We geven allereerst aan welke informatie er nodig is om te kunnen adviseren.

We beschrijven verder de werkzaamheden van de geldverstrekker, de notaris en van ons. Ook geven we aan wat er van onze klanten verwacht wordt.

Neem altijd telefonisch contact met ons op zodat we je kunnen vertellen wat er in jouw situatie speelt: 0174-220013

Afhankelijk van hoe snel informatie en documentatie bij ons komt, de werkvoorraad bij de geldverstrekker en de werkdruk bij notaris duurt een proces van hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de 4 en 13 weken.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom verwachten wij dat onze klanten het proces goed lezen, zodat zij weten wat er moet gebeuren.

Iedere situatie is anders. Niet alle informatie is van toepassing op iedere klant. We adviseren om toch alles goed door te lezen omdat sommige onderwerpen raakvlak hebben met andere onderwerpen.

We vragen tijdens het proces ook om deze pagina te raadplegen bij vragen. We beantwoorden je vragen graag en hebben ons best gedaan om alles op deze manier duidelijk te maken. Wordt je vraag niet beantwoord, dan vernemen we dat natuurlijk van je!

Er is een onderscheid tussen een huwelijk en een samenwoonrelatie op sommige punten. Waar hier verder over scheiding wordt gesproken, wordt tevens bedoeld het beëindigen van een samenleefrelatie.

Bij een scheiding spelen heel veel aspecten. Hier beschrijven we vooral alles dat met de woning te maken heeft. Slecht zeer beknopt geven we overige aandachtspunten weer.

Introductie

Het proces van hoofdelijke aansprakelijkheid is het financiële deel van het toedelen van de woning aan de achterblijvende partner. Daarnaast is er sprake van het aankopen / verkopen van het aandeel van de gezamenlijke woning van de een aan de ander. Er zijn dus meerdere processen die gaan lopen. En deze processen zijn in samenhang belangrijk.

In de uitleg hieronder gaan we uit van de meest voorkomende situatie: dat ieder 50% van de woning in bezit heeft en dat de helft van de woning van de een naar de ander gaat.

Bij een gezamenlijke financiering is ieder hoofdelijke aansprakelijk voor de volledige schuld. Ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat je daarna niet mee aansprakelijk bent voor de financiering van de (voormalige) woning. 

De woning en de waardering van de woning

De gezamenlijke woning moet worden gewaardeerd. Dit kan in gezamenlijk overleg gebeuren of door een taxateur. Afhankelijk van de situatie is een taxatierapport verplicht gesteld om de woning toe te kunnen delen aan de achterblijvende partner. Dit is het geval wanneer de huidige hypotheek wordt verhoogd.

De vastgestelde waarde zorgt ervoor dat er ten opzichte van het geleende bedrag een saldo ontstaat. Dit kan een hoger, een gelijk of een lager bedrag zijn.

De helft van de waarde van de woning is het bedrag waarvoor de achterblijvende partner aankoopt van de vertrekkende partner. Omdat er sprake is van een aankoop moet er overeenstemming zijn over het bedrag en moeten beide partijen instemmen met de waarde.

Deze vastlegging gebeurt in de akte van verdeling. Dit staat verderop beschreven.

Er zijn tegengestelde belangen bij de waardering van de woning. Wanneer je er samen niet uitkomt om de woning te waarderen, dan adviseren we om een onafhankelijke taxatie te laten verrichten en deze taxatiewaarde te gebruiken voor de waardering van de woning.

Overwaarde op de woning

Wanneer er sprake is van overwaarde, dan heeft de vertrekkende partner recht op zijn / haar aandeel in de overwaarde. De achterblijvende partner kan dit bedrag financieren of op een andere manier voldoen als hiervoor middelen aanwezig zijn. Bij een verhoging van de lopende financiering zal er getaxeerd moeten worden. De vastgestelde taxatiewaarde kan afwijken van de gezamenlijk overeengekomen waarde die gebruikt wordt voor de verdeling.

Restschuld

Wanneer uit de waardering van de woning blijkt dat deze een lagere waarde heeft dan de hoogte van de schuld dan is er fiscaal gezien een restschuld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de eventuele waarde in een (verpand) aflossingsproduct. In beginsel moet de vertrekkende partner dan een vergoeding geven aan de achterblijvende partner voor het overnemen van zijn / haar aandeel in de restschuld (negatieve overwaarde).

Onderbedeling / overbedeling

Bij een scheiding worden alle gezamenlijke vermogensbestanddelen verdeeld. Dit moet gelijkelijk gebeuren, omdat er anders sprake is van een bevoordeling of benadeling. Er is fiscaal gezien sprake van een schenking.

Wanneer de een overbedeeld wordt, wordt de ander automatisch onderbedeeld. De eigen woning is vaak het grootste vermogensbestanddeel.

Afhankelijk van de situatie en de wensen zal er een opstelling gemaakt worden van alle bezittingen en schulden. En wordt er gezamenlijk besproken hoe alles eerlijk te verdelen.

Fiscaal gezien is het belangrijk om te weten hoe het zit met de eigen woning en vermogensopbouwproducten, gekoppeld aan de woning. Wij brengen dit in beeld.

In de akte van verdeling wordt meestal alleen vastgelegd wat de situatie is die ontstaat vanuit de verdeling van de woning en de daarop rustende financiering. Het is echter mogelijk om hierin ook te laten beschrijven hoe een eventuele onder- of overbedeling wordt voldaan tussen elkaar. Zo liggen alle afspraken notarieel vast.  

De huidige hypotheek (geld)

Vermogensrechtelijk heeft ieder een halve woning in bezit. En fiscaal heeft ieder de helft van de financiering. Bij het verdelen van een woning vindt er vanuit het perspectief van de geldverstrekker geen verkoop plaats. Dat wil zeggen dat de rentecondities zoals deze gelden voor de financiering intact blijven.

Ook wanneer de hypotheek qua aflosvorm verandert, de basis is dat de huidige rente ook van toepassing is op de nieuwe hypotheek.

De huidige hypotheek (aflossingsvorm) en looptijd 

Wanneer er al een eigenwoningschuld was op 31-12-2012 dan is er sprake van overgangsrecht. Het is dan mogelijk om bestaande aflosvormen te behouden of om te zetten.

Zo kan het mogelijk zijn om een spaar- of beleggingshypotheek te behouden. Ook is het toegestaan om een aflosvrije hypotheek te behouden of om een deel aflossingsvrij te maken. 

Hierbij is het belangrijk om je te realiseren dat de helft van de huidige financiering van de één is en de helft van de ander. De overnemende partner koopt het aandeel van de vertrekkende partner. Veelal is dit een halve woning. Omdat dit fiscaal en juridisch een aankoop is, geldt hiervoor dat er 30 jaar recht op renteaftrek is. Om deze reden wordt de nieuwe financiering vaak ook in nieuwe leningdelen gesplitst: delen krijgen afwijkende looptijden. 

Vermogensopbouwproduct

Algemeen

Het meest voorkomende vermogensopbouwproduct dat gekoppeld is aan een financiering is een spaarverzekering of een bankspaarrekening. Het kan ook een beleggingsplan of een hybride plan zijn (combinatieproduct). Voor de leesbaarheid schrijven we hier verder “spaarplan”.

We gaan er verder vanuit dat er sprake is van een KEW / SEW of BEW. Dit houdt in dat er een fiscale keuze is gemaakt met betrekking tot de aanwending van de uitkering. De uitkering moet worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Voor de leesbaarheid schijven we hieronder KEW. Dit geldt ook voor een SEW of BEW.

De waarde in het spaarplan komt ieder 50/50 toe. Dat wil zeggen dat ook hierover keuzes gemaakt moeten worden wat hiermee te gaan doen. Afhankelijk van gemaakte keuzes heeft ieder een eigen spaarplan of is er sprake van één gezamenlijk spaarplan.

De simpelste gedachte is dat het “gewoon” 50/50 wordt verdeeld, maar niet altijd is dat mogelijk. Je hebt te maken met fiscale regels en daarnaast ook met het beleid van de geldverstrekker en ook met het beleid van NHG, als de financiering onder NHG-condities is afgesloten.

De fiscale mogelijkheden van het spaarplan staan hieronder beschreven:

Stoppen

Het stoppen van een KEW is bij een scheiding mogelijk zonder dat er sprake is van het moeten betalen van belasting over het behaalde rendement. De afkoopwaarde moet worden gebruikt voor het verlaging van de hoofdsom van de eigenwoningschuld.

Of het verstandig is om dit te doen zullen wij berekenen. Soms blijkt dat het beëindigen van de KEW de enige mogelijkheid is om de financiering op naam van de achterblijvende partner te kunnen krijgen.

Splitsen

Omdat ieder voor de helft recht heeft op de waarde in de KEW kan ervoor worden gekozen om het spaarplan te splitsen. Wanneer er twee losse plannen zijn, dan hoeft er niet gesplitst te worden, maar alleen verdeeld / toebedeeld.

Het splitsen kan niet bij iedere verzekeraar of bank. Wij bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Ongewijzigd voortzetten

Het is toegestaan om bij een scheiding een gezamenlijk spaarplan toe te delen aan één van de twee partners. Dit is niet gebruikelijk. Wij bekijken wat de situatie is en geven advies over hoe om te gaan met spaarplannen.

De huidige hypotheek (risicoverzekeringen)

Vaak is het hebben van een risicoverzekering verplicht voor de financiering. Dit vanwege het beleid van de geldverstrekker of vanwege NHG-beleid.

De norm is veelal dat een verzekering verplicht is voor het bedrag dat er meer wordt geleend dan 80% van de waarde van de woning. De looptijd moet minimaal zo lang zijn dat gedurende de periode dat de aflossingen minder zijn dan deze grens er sprake is van dekking.

Wij adviseren vrijwel altijd aan partners om ieder een eigen verzekering af te sluiten. Het verdelen van de verzekeringen gaat in deze situaties dan relatief eenvoudig.

Wanneer er sprake is van één verzekering met twee verzekeringnemers en twee verzekerden, dan moeten er keuze worden gemaakt.

Denk hierbij aan het wel of niet voortzetten van deze verzekering en het eventueel toedelen van de verzekering. De verzekering kan niet worden beëindigd zolang er geen nieuwe dekking voor in de plaats komt.

Er kunnen situaties zijn waarbij het verstandig is om toch je ex op een polis verzekerd te houden. Zeker in het geval van kinderen of alimentatie. Wij inventariseren de situatie en de wensen en vervolgens geven we aan wat de mogelijkheden zijn en geven we advies.

Benodigde informatie en documentatie van onze klant

Een misverstand bij het traject van ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid is vaak dat het een eenvoudig proces is, waarbij er bijvoorbeeld slechts een salarisstrookje nodig is om het te regelen. Dat is niet het geval. Er is sprake van een volledig nieuwe aanvraag, waarbij alles opnieuw moet worden getoetst. Het is vaak een ingewikkelder en tijdrovender proces dan een reguliere aanvraag. 

Hoe vreemd het ook klinkt: ook de gegevens van de vertrekkende partner zijn nodig, wanneer het een financiering van NHG betreft. Mocht namelijk blijken dat de partner die wil achterblijven de woning niet alleen kan financieren, maar de vertrekkende partner wel, dan is deze vertrekkende partner verplicht om de financiering over te nemen.

Nou ja, dat is alleen het geval wanneer er een restschuld zou overblijven bij verkoop. Het is dan niet mogelijk om een verliesdeclaratie in te dienen bij NHG.

Wij vragen altijd alle documenten op die van toepassing zijn voor een regulier adviesgesprek. We vragen deze documenten op via onze Digimap. Hierin staat precies wat je moet uploaden. 

Van bestaande klanten hebben we uiteraard al gegevens in ons dossier. Echter, we hebben nooit jaaropgaven of saldo-opgaven in ons bezit van de hypotheek en spaarplannen. In de persoonlijke Digimap staat wat je moet aanleveren. Voor nieuwe relaties maken we deze aan nadat we een intakegesprek hebben gehad. 

Financiële verplichtingen

Wij moeten alle informatie ontvangen met betrekking tot openstaande financiële verplichtingen. Deze moeten worden meegenomen in de toetsing. Vaak staan schulden op twee namen. Onderdeel van de afspraken kan zijn dat een schuld wordt overgenomen door één van de partners. Het kan zijn dat dit moet gebeuren voordat een ontslagdossier kan worden afgerond. Wij begeleiden waar mogelijk dit proces. 

De toetsing op haalbaarheid van het ontslag

Bij de beoordeling of iemand een woning kan behouden gelden andere normen dan bij een reguliere aanvraag. De wetgever heeft gezegd dat er al het redelijke gedaan moet worden door een geldverstrekker om gedwongen verkoop tegen te gaan. De normen zijn zodanig ruim dat een ogenschijnlijk onhaalbare financiering toch haalbaar is.

Veelal is dit fijn. De wens is om de woning te kunnen behouden. Er kunnen echter ook situaties zijn waarbij het door geen van de partijen gewenst is om de woning te behouden. Bij een financiering met NHG kun je verplicht worden gesteld om de woning te behouden als uit de Inkomens- en Vermogenstoets blijkt dat je de lasten kunt dragen. De gezamenlijke woning, die een restschuld oplevert, verkopen en vervolgens een verliesdeclaratie indienen is dan niet mogelijk.

Wij beoordelen op basis van alle verkregen informatie of de financiering op één naam te zetten is. Uit de toetsing kan blijken dat het goed haalbaar is. Dan volgt een regulier proces. Wanneer het net niet haalbaar is, dan kunnen we verzoeken om maatwerk. Door het opstellen van een persoonlijk budget kunnen we beargumenteren dat het toch verantwoord is om de financiering te kunnen dragen.

Wanneer blijkt dat het geenszins haalbaar is, dan stopt het proces van ontslag en zal de woning vermoedelijk verkocht moeten worden. 

Er zijn veel situaties waarbij de gezamenlijke woning (toch) niet verkocht of verdeeld wordt, maar dat er één iemand in de woning blijft wonen. De woning is dan “onverdeelde boedel na scheiding”. Dit heeft fiscale consequenties. Het gaat te ver om deze hier te beschrijven, maar belangrijk is om je ervan bewust te zijn dat er “iets” moet gebeuren met de gezamenlijke woning na scheiding.

Afwijkende normen bij ontslagzaken (NHG-normen)

Onderstaande punten geeft (beknopt) weer op welke punten er wordt afgeweken bij de beoordeling van de haalbaarheid. Wij maken optimaal gebruik van al deze mogelijkheden. Wanneer wij in vroegtijdig stadium worden betrokken in het traject, kunnen wij ook advies geven ten aanzien van hoe woningbehoud bij een partner mogelijk te maken. Neem daarom altijd contact met ons op. 

 • Er wordt getoetst tegen de beheernormen, die aanzienlijk ruimer zijn
 • Er mag worden getoetst op de werkelijke rente, ook als deze korter loopt dan 10 jaar
 • Bij tijdelijk dienstverband mag er worden gerekend met het huidige inkomen, tenzij er ontslag is toegezegd of het dienstverband korter is dan 2 maanden
 • Bij flexwerkers mag het laatste jaar dienen als toetsinkomen als dat hoger is dan het gemiddelde inkomen
 • Partneralimentatie die nog drie jaar loopt mag worden meegenomen als bestendig toetsinkomen
 • Sociale uitkeringen die niet blijvend zijn, maar wel nog minimaal 3 jaar lopen mogen worden meegenomen als bestendig toetsinkomen
 • Pensioeninkomen telt pas mee wanneer je binnen 3 jaar zit van je AOW-leeftijd
 • Kredieten worden getoetst op de werkelijke last
 • Er moet worden getoetst op de laagst mogelijke fiscaal toegestane last, waardoor de toetslasten lager wordt
 • Als er een BKR A2-codering is, waarvan de schuld is afgelost, dan is dit acceptabel 

De advisering

Op basis van de documentatie en informatie en het in beeld brengen van de wensen die er zijn met betrekking tot de gezamenlijke woning geven wij een advies. We maken inzichtelijk wat er mogelijk is. En wat de lasten zullen zijn in de nieuwe situatie.

Vanwege mogelijke fiscale aanpassingen binnen de hypotheek kunnen de lasten voor de achterblijvende partner fors anders worden. Dit is vooral het geval wanneer er veel overwaarde is of wanneer er sprake is van een huidige aflossingsvrije hypotheek.

We maken een opstelling van de huidige situatie en van de nieuwe situatie. En laten zien hoe de nieuwe hypotheek eruit komt te zien. Hieronder staat meer informatie over zaken waar we rekening mee moeten houden.

Er zijn veel fiscale regels om rekening mee te houden. Dit maakt het complex. Helaas verzinnen wij de regels niet. Onze uitdaging is om alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen en te presenteren. Wij beschikken over tools en rapportagemogelijkheden om alles volstrekt duidelijk inzichtelijk te maken. 

Adviesinhoudelijke aspecten

Vermogensrechtelijk is er sprake van het aankopen van een half huis. Dit is ook fiscaal zo. En dit houdt in dat er sprake is van een aankoop die valt onder de huidige hypotheekregels. Dit houdt in dat voor de uitkoopsom er een financiering kan worden afgesloten met een looptijd van maximaal 30 jaar, waarbij er een volledige aflossing moet plaatsvinden.

Er zijn veel meer andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Het gaat te ver om alles uit te werken, maar hieronder een overzicht waar wij in onze advisering rekening mee moeten houden. Deze punten komen allemaal naar voren in het persoonlijke klantadvies. 

 • Reeds genoten rente-aftrek
 • Overgangsrecht
 • Aflosvorm
 • Looptijd spaarplan

Fiscale aspecten

Een aantal zaken die belangrijk zijn om te weten beschrijven we hieronder.

De hypotheekrente is bij de vertrekkende partner aftrekbaar voor een periode van 24 maanden vanaf het moment van vertrek. Dit voor zover de woning nog niet is verdeeld.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken en de persoonlijke situatie kan er sprake zijn van een vergoeding van de een aan de ander. Deze is als persoonsgebonden aftrek op te voeren bij de één en bij de ander als ontvangen alimentatie bij de ander.

Wanneer de achterblijvende partner een restschuld overneemt van de vertrekkende partner is over dat deel de hypotheekrente niet aftrekbaar

Wij bespreken alle fiscale aspecten in ons adviesgesprek en leggen dit vast in het klantadvies.

Rente

Bij een ontslagzaak neemt de overnemende partner de gezamenlijke hypotheek en de bestaande rentecondities over. Als er sprake is van een verhoging, dan geldt voor deze verhoging een nieuwe rente en tevens moet hier een nieuwe rentevaste periode voor gekozen worden. 

Wanneer blijkt dat het voordeel oplevert of noodzakelijk is voor de haalbaarheid adviseren we om voorgaande aan het ontslagtraject of tegelijkertijd een verzoek tot rentemiddeling in te dienen. Hierdoor worden de lasten lager, is er een hogere financiering mogelijk en worden omzettingskosten beperkt. 

De notaris

Er is altijd een notaris betrokken bij het verdelen van een woning. De notaris moet een document opstellen waaruit blijkt dat de woning van de één naar de ander gaat. Dit heet de akte van verdeling. De tarieven van de notarissen voor deze werkzaamheden lopen behoorlijk uiteen. Wij adviseren je graag een notaris die de werkzaamheden goed en voor een scherp tarief voor je verricht. Indien er sprake is van een uitkoop, dan is er vaak ook een nieuwe hypotheekakte nodig. 

De notaris zal daarnaast ook kunnen adviseren bij het herroepen of veranderen van je testament en het formeel beëindigen van een samenleefovereenkomst.

De advocaat

Bij een echtscheiding zal er altijd een advocaat nodig zijn die begeleiding biedt bij het proces bij de rechtbank. Bij een echtscheiding moet er een convenant worden opgesteld waarin alle afspraken staan die je maakt met betrekking tot de afwikkeling van het huwelijk.

De financiën zijn een onderdeel hiervan. Wij kunnen indien gewenst, tegen betaling, helpen met het schrijven of bijdragen aan dit onderdeel van het convenant. De geldverstrekker wil het concept van het convenant ontvangen ter beoordeling van de mogelijkheden om het ontslag te kunnen verlenen. De verdeling kan pas plaatsvinden na ontbinding van het huwelijk. Het definitieve convenant is dan nodig.

Kosten financieel traject van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De kosten die wij rekenen voor een reguliere ontslagzaak staan beschreven in onze tarievenlijst. Het kan zijn dat er sprake is van meerwerk. Wij laten dit dan van te voren weten en geven aan wat de totale kosten zijn. Wij bieden altijd aan om ook de aangifte Inkomstenbelasting te verzorgen in het jaar van verdeling en het daarop volgende jaar. Dit omdat er fiscaal veel verandert. Deze dienst bieden we alleen aan particulieren aan. 

De kosten die de notaris rekent verschillen per notaris. Onze “huisnotaris” verzorgt het traject voor een bedrag van € 810,= all-in.  Dit is een scherp tarief. Wij adviseren dan ook de diensten van deze notaris. Dit is ook voor ons in de communicatie en afstemming van wat er moet gebeuren handig.

De geldverstrekker kan ook kosten in rekening brengen voor de omzetting. De kosten verschillen per geldverstrekker. Sommige geldverstrekkers brengen helemaal geen kosten in rekening. Als een traject verloopt via een serviceprovider, dan kan deze partij ook kosten in rekening brengen. 

Hoe de te betalen kosten onderling te verdelen is iets dat tussen de ex-partners overeengekomen moet worden. Hierbij merken we op dat de kosten voor de achterblijvende partner fiscaal aftrekbaar zijn.

(Concept) Akte van verdeling (toedeling)

Dit document wordt door de notaris opgesteld. Hierin staat in ieder geval vermeld wie er van wie koopt, welke waarde er is overeengekomen, of er sprake is van onder- of overbedeling vanuit de verdeling van de woning en wat er gebeurt met spaarproducten en levensverzekeringen.

Er kunnen ook andere financiële afspraken in worden vastgelegd.

Het is belangrijk dat dit document in vroegtijdig stadium wordt opgesteld. Wij geven de notaris wat er in de akte van verdeling moet komen te staan en wij controleren dit document voor onze klanten.

De nieuwe financiering

De nieuwe financiering komt volledig op naam te staan van de achterblijvende partner. Een financiering is in beginsel een persoonlijke aangelegenheid. Daarom communiceren wij over de nieuwe financiering met de achterblijvende partner.

Indien door beide partijen akkoord en gewenst, dan delen we alle informatie met beide partners. Wij willen graag transparant werken, maar hebben ons ook aan de privacywetgeving te houden.

De indeling van de nieuwe hypotheek wordt door ons gepresenteerd. Hierbij houden we rekening met de elders op deze pagina beschreven zaken.

Er wordt door de geldverstrekker een nieuwe offerte uitgebracht. Dit heeft tegenwoordig een rente-aanbod.

De indeling van de hypotheek (leningdelen) zal vrijwel altijd anders worden door de uitkoop. Wij geven uitleg over het hoe en waarom van deze nieuwe indeling.

Het verzoek tot beoordeling ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Vrijwel iedere geldverstrekker heeft speciale aanvraagformulieren om een verzoek tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid in te dienen.

Wij vullen deze in en geven eventueel aanvullende toelichting hierop. De afdeling beheer neemt deze aanvraag in behandeling. De doorlooptijden op deze afdelingen zijn vaak langer dan op de afdelingen van reguliere acceptatie. Wij communiceren de actuele verwerkingstermijnen op het moment van het indienen van het verzoek.

Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk het dossier in het proces te brengen bij de geldverstrekker. Wij geven aan welke informatie wij hiervoor in ieder geval nodig hebben.

Indien de geldverstrekker akkoord is, dan zal er een rente-aanbod worden uitgebracht op naam van de achterblijvende partner. De gevraagde documenten voor het verder beoordelen van het dossier hebben wij idealiter dan al in ons bezit.

Wij zorgen ervoor dat het rente-aanbod wordt gecontroleerd, er een nieuwe berekening wordt gemaakt in de vorm van een duidelijke rapportage en dat er een tekenafspraak wordt ingepland.

Nadat de tekenafspraak is geweest versturen we het getekende rente-aanbod naar de geldverstrekker toe en sturen we de overige gevraagde informatie toe.

Na beoordeling door de geldverstrekker zal deze ons en de notaris informeren wanneer het dossier is goedgekeurd. De notaris krijgt dan toestemming om een ontslagakte te passeren.

NHG

Wanneer het een financiering met NHG betreft moet er worden getoetst aan de normen van NHG. Regelmatig blijkt dat een woning wordt verkocht en een verliesdeclaratie nadien wordt ingediend bij NHG. Omdat mensen denken dat altijd er sprake is van een recht hierop. Dit is niet het geval. Wij beoordelen altijd of het mogelijk is om een woning te behouden of dat het noodzakelijk is om een woning te verkopen.

NHG heeft een "haircutregeling". Deze regeling houdt in dat wanneer een aanvraag "net" niet haalbaar is er een verzoek tot kwijtschelding kan worden gedaan, waardoor de aanvraag wel past binnen de normen. Uiteraard dienen wij dit verzoek in, wanneer hierdoor een aanvraag wel haalbaar is. We zijn bekend met welke argumenten er moeten aangeleverd om met succes hier een beroep op te doen. Profiteer van deze expertise en neem contact met ons op! 

Kinderen

Wanneer er minderjarige kinderen zijn in een relatie, dan dient er ongeacht de samenleefvorm die er was een ouderschapsplan te worden opgesteld. Wij vinden het van groot belang dat er bij de afwikkeling van de relatie veel aandacht aan de belangen van kinderen wordt gehecht.

Om deze reden adviseren wij dan ook altijd dat partners medewerking verlenen aan een oplossing waarbij de kinderen kunnen blijven wonen in de woning bij de ouder bij wie de kinderen blijven wonen.

Overige aandachtspunten bij een scheiding

Afhankelijk van de samenleefvorm zullen er andere dingen ook geregeld moeten worden. Wij hebben een checklist gemaakt van deze punten. Deze kan op onze website worden gedownload.

Geldverstrekkers voor wie wij ontslagzaken kunnen verzorgen

Wij kunnen bij alle geldverstrekkers het ontslagtraject begeleiden!