Welke rentevaste periode moet ik kiezen?

De rentevaste periode kiezen

Het is onmogelijk om vooraf zeker te weten dat je de juiste keuze maakt wanneer je ervoor kiest om je rente vast te zetten voor een bepaalde rentevaste periode. Ook weet je niet zeker of je er verstandig aan doet om de rente heel kort vast te zetten of wanneer je zelfs kiest voor een variabele rente.

Het is niet mogelijk om aan ons te vragen wat het beste is. Wel kunnen we door vragen te stellen nagaan welke rentevaste periode het beste aansluit bij de gegeven antwoorden. Iedereen wil altijd zo min mogelijk betalen, maar iedereen wil ook zo min mogelijk risico’s.

De korte rentevaste periode kent vrijwel altijd een lager rentepercentage dan een langere rentevaste periode. Hier staat wel tegenover dat je meer zekerheid krijgt. En zekerheid kost geld.

Welke overwegingen spelen een rol?

Bij de keuze van de rentevaste periode spelen onder meer de volgende zaken een rol:

  • Wat is de stand van de economie?
  • Wat is verwachting ten aanzien van de renteontwikkeling?
  • Wat is de gewenste zekerheid van de klant?
  • Welke lastenstijging kan de klant opvangen?
  • Welke toekomstige inkomensontwikkelingen zijn er verwacht binnen de klantsituatie?
  • Wat is vermogenspositie van de klant?
  • Wat zijn de gevolgen van een rentestijging?

Variabele rente

Een variabele rente is een rentevaste periode van 1 maand. Iedere maand wordt de rente door de geldverstrekker vastgesteld. Hier is dus de minste zekerheid omtrent de maandlasten. Een variabele rente is over het algemeen één van de laagste rentes binnen het renteassortiment van de geldverstrekker. Het is maandelijks mogelijk om ervoor te kiezen om de rente alsnog vast te zetten. Dit gebeurt dan tegen de rentes die op dat moment worden aangeboden door de geldverstrekker. Hier worden geen kosten voor gerekend. Dit moet schriftelijk worden gemeld bij de geldverstrekker.

De wijze waarop de variabele rente wordt vastgesteld moet volledig transparant worden gecommuniceerd aan klanten. Nagenoeg iedere geldverstrekker behoudt zich het recht voor volledig naar eigen inzicht de hoogte van de variabele rente vast te stellen. Dit is een risico. De praktijk leert dat geldverstrekkers een vrij stabiel prijsbeleid hanteren voor de variabele hypotheekrente en dat de hoogte van de hypotheekrente een afgeleide is van de geldmarktrente.

Het is verstandig om wanneer er wordt gekozen voor een variabele rente maandelijks een bedrag op zij te zetten voor de toekomst. Stel dat de lasten stijgen, dan kan van het gereserveerde bedrag worden opgenomen zodat het bedrag dat ten koste gaat van het maandelijkse inkomen min of meer gelijk blijft.

Een variabele rente kiezen is verstandig wanneer de verwachting is dat de hypotheekrente zal dalen. Je kunt dan op een later moment de rente alsnog vast zetten tegen een lagere rente dan op het moment van afsluiten mogelijk is.

Rentevaste periode

Geldverstrekkers hebben verschillende rentevaste periodes in hun assortiment. De meest voorkomende rentevaste periodes zijn 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar en 30 jaar. Er is nagenoeg altijd een oplopend schema waar te nemen naarmate de rentevaste periode langer is.

Een belangrijk gegeven is dat wanneer de rente langer vast staat de rente hoger is, maar dat ook de fiscale teruggave toeneemt. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de grotere zekerheid.

Wanneer er wordt gekozen voor een langere rentevaste periode, dan is dit vaak vanwege de absolute wens om zeker te zijn van de maandlasten gedurende de gekozen rentevaste periode. Het lang vast zetten kan ook risicovol zijn. Niet dat de lasten kunnen stijgen, maar dat in de toekomst blijkt dat een andere keuze lagere lasten met zich mee had kunnen brengen. Dit moet geen motief zijn voor het niet kiezen voor een langere rentevaste periode.

Aandachtspunten langere rentevaste periode

Wanneer er wordt gekozen voor een langere rentevaste periode moet er goed worden gekeken naar de mogelijkheden om de rentecondities mee te nemen naar een nieuwe woning. Dit is niet bij iedere geldverstrekker mogelijk en de voorwaarden verschillen ook. Wij adviseren altijd geldverstrekkers die een zeer goede verhuisregeling hebben, zeker bij langere rentevaste periodes.

Ook moet goed worden gekeken naar het verleden. In de voorwaarden kan een geldverstrekker bijvoorbeeld goede voorwaarden hebben opgenomen, maar wanneer een geldverstrekker zich terugtrekt van de markt dan heb je hier vaak alsnog niets aan.

Rentemix, spreid het risico

Het is mogelijk om de hoofdsom op te delen in stukken. Per deel kan worden gekozen voor een rentevaste periode. Op deze manier ben je minder afhankelijk in de toekomst van het aflopen van een rentevaste periode op één moment. Daarnaast kan hierdoor een maandlastenbesparing optreden.

De rentevaste periode en de maximale hypotheek

Wanneer je kiest voor een rentevaste periode korter dan 10 jaar dan zijn geldverstrekkers verplicht om bij het bepalen van de maximaal mogelijke hypotheek op basis van het inkomen de rente fictief op 5% te plaatsen. Wanneer het toegestaan zou zijn om dit maximum te bepalen op basis van de zeer lage rente behorende bij een korte rentevaste periode dan zou er een groot risico ontstaan bij rentestijgingen op korte termijn.

In de wetgeving is opgenomen dat wanneer de rente 10 jaar of langer vast staat er voldoende rekening is gehouden met dit risico. Het is toegestaan om de maximale hypotheek te berekenen op basis van de werkelijk te betalen rente. Deze is veelal lager dan de toetsrente van 5%. Hierdoor is het mogelijk om een (fors) hoger bedrag te lenen.

Vanwege het feit dat veel mensen een bedrag willen lenen dat richting het maximum gaat is het dan vaak verstandiger of zelfs noodzakelijk om de rente minimaal 10 jaar vast te zetten.

Verplichting bij Svn Starterslening

Wanneer er een Svn Starterslening wordt afgesloten, dan is het verplicht om de rente van de lening bij de geldverstrekker minimaal 10 jaar vast te zetten.

Invloed aflossingen

Wanneer er wordt gekozen voor een middellange rentevaste periode, dan kan er rekening mee worden gehouden dat bij een toekomstige rentestijging deze van toepassing zal zijn op een lagere resterende hoofdsom.

Advies over rentevaste periode

Wij kunnen geen advies geven over welke rentevaste periode het beste is. De toekomst zal dit moeten uitwijzen. Wel kunnen wij op basis van de verkregen informatie aangeven wat ons advies is met betrekking tot de risicohouding en risicotolerantie. Als duidelijk is dat er grote behoefte is aan zekerheid op langere termijn of dat er bijvoorbeeld een probleem ontstaat in het budget bij het stijgen van de rentelasten, dan zullen we adviseren om de rente langer vast te zetten.

Andersom zullen we ook de kansen aangeven van een hypotheek waarvan een deel een variabele rente kent.

Wij rekenen de verschillende scenario’s door zodat op basis van het verkrijgen cijfermatige inzicht, waarbij er kennis is over de voor- en nadelen van kort en lang vastzetten, zelfstandig een weloverwogen keuze gemaakt kan worden.