Het bouwdepot

Het bouwdepot

Hieronder alle uitleg over de werking van een bouwdepot voor verbouwingskosten. De uitleg geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw.  

Algemeen

Wanneer er verbouwingskosten zijn begroot bij de aankoop van een woning of de oversluiting van een hypotheek, dan zal de geldverstrekker een bouwdepot openen.Dit wordt ook wel een (ver-) bouwrekening genoemd.  Deze rekening kan worden vergeleken met een spaarrekening. Over het saldo wordt rente vergoed.Opname van het saldo is alleen mogelijk door declaratieformulieren in te sturen tezamen met facturen die overeenkomen met de vooraf begrote verbouwing. 

Bij de aanvraag van een hypotheekofferte moet worden gemeld of er sprake is van verbouwingswensen. Het vermelde bedrag wordt door de geldverstrekker achtergehouden. Nadat je bij de notaris bent geweest zal de geldverstrekker het bedrag beschikbaar stellen voor declaratie. Er gaat over het algemeen ca. 1 week overheen voordat een hypotheek van de afdeling acceptatie naar de afdeling beheer gaat. 

Samenhang documenten

Zowel in het taxatierapport, in een verbouwingsspecificatie als in de financieringsopzet wordt het bedrag van de verbouwing genoemd. De taxateur zal vooraf een inschatting doen van de waarde van een woning nadat de opgegeven verbouwing is afgerond.Op basis van de vooraf getaxeerde waarde na verbouwing wordt de financiering verstrekt. 

Rentevergoeding

De rentevergoeding over het bouwdepot is gelijk aan de hypotheekrente die (gemiddeld) wordt betaald of 1% lager dan deze rente (beheerskosten).Per geldverstrekker verschilt het hoe de rentevergoeding wordt verrekend. Zo schrijven de meeste geldverstrekkers de rente bij op het bouwdepot.Over de gehele hypotheek wordt dan de rente geïncasseerd. Een aantal aanbieders verrekent het saldo tussen het geleende bedrag en het in het bouwdepot opgenomen bedrag in het te incasseren maandbedrag.

Declaratie

De administratie van het bouwdepot vindt plaats door de afdeling beheer van een geldverstrekker. Het duurt vaak 1 week na passeren voordat het bouwdepot beschikbaar is.Hier moet rekening mee gehouden worden bij het maken van verbouwingsplannen. Het is niet mogelijk voorschotten te ontvangen.Als er al facturen zijn, dan kunnen deze ten tijde van het passeren worden betaald. Deze facturen moeten dan wel minimaal 15 werkdagen voor passeren bij ons  / de notaris in bezit zijn.

De notaris kan dan een groter bedrag opvragen bij de geldverstrekker zodat de facturen worden betaald bij het passeren.  Dit is niet bij iedere geldverstrekker mogelijk. 

Wij verstrekken – indien mogelijk - bij het ondertekenen van een hypotheekofferte, waarbij er sprake is van een verbouwing, declaratieformulieren. De geldverstrekker stuurt veelal zelf ook informatie toe over de wijze waarop er gedeclareerd kan worden op het bouwdepot.De instructies voor het op een juiste wijze declareren van gelden uit het bouwdepot staan uitgebreid beschreven op het declaratieformulier.

Lees deze nauwkeurig om te voorkomen dat de declaratie wordt afgekeurd en de verbouwing vertraging oploopt! Het is altijd noodzakelijk om facturen in te sturen en geen offertes! Alleen wanneer er betaalbewijzen worden bijgevoegd van een reeds verrichte betaling kan er aan jezelf worden uitbetaald.

Denk hierbij aan kwitanties, kassabonnen of een bankafschrift waarop de betaling zichtbaar is.

Een aantal andere vereisten zijn dat het een professionele partij is (omschrijving KvK moet overeenkomen met de declaratie van verrichte werkzaamheden), het een BTW-factuur moet zijn, dat de factuur in Nederlands, Engels of Duits moet zijn, dat de aannemer uit Nederland, Duitsland of België moet komen en dat de valuta op de factuur in Euro’s luidt. Het is niet nodig de originele factuur in te sturen.

Een declaratieformulier dient te allen tijde te worden ondertekend door alle geldnemers. Daarnaast moet de declaratie overeenkomen met de begroting. Kleine afwijkingen leveren geen problemen op, maar grote overschrijdingen / verschuivingen van het vooraf aangegeven budget kan leiden tot vragen door de afdeling beheer.

Steeds vaker is het mogelijk om digitaal een declaratie in te dienen bij de geldverstrekker. De facturen en het declaratieformulier moeten dan worden gescand en gemaild naar het daartoe bestemde e-mailadres.

Het declareren van gelden uit het bouwdepot gaat buiten ons om. Dat wil zeggen dat declaratieformulieren en facturen rechtstreeks aan de geldverstrekker moeten worden aangeboden.Als er vragen zijn over hoe de formulieren in te vullen, dan geven we hier uiteraard graag uitleg over.

Declaratie op nieuwbouwdepot

Bij nieuwbouw is het mogelijk om de rentelasten gedurende de bouw te laten incasseren op het saldo van het bouwdepot. De geldverstrekker levert periodiek overzichten aan van de onttrekkingen op het bouwdepot.Inzichtelijk wordt gemaakt wat de gedeclareerde kosten (facturen) zijn en wat de onttrokken en bijgeschreven rente is. 

Restantbedrag

Het kan voorkomen dat er na afronding van alle werkzaamheden een bedrag overblijft in het bouwdepot. Op het declaratieformulier is het mogelijk om aan te geven dat de verbouwing is afgerond en dat er geen gebruik meer zal worden gemaakt van het resterende saldo. Je moet dan aangeven dat het bouwdepot kan worden opgeheven en dat het saldo moet worden afgelost op de hypotheek. Dit kan op een zelf op te geven leningdeel. Vraag ons eventueel om advies. Het is niet mogelijk om een eventueel resterend saldo op de eigen betaalrekening te ontvangen. Na opheffing van het bouwdepot wordt door de geldverstrekker de nieuwe, verlaagde hoofdsom bepaald. Het te betalen bedrag aan rente (en evt. aflossing) wordt op dat moment opnieuw bepaald.Je krijgt een overzicht toegestuurd waarop de aflossing zichtbaar is en waarop het nieuwe termijnbedrag staat vermeld. Laat het ons weten wanneer dit het geval is, zodat wij in onze administratie ook de juiste (restant) hoofdsom hebben staan. 

Wij adviseren altijd om verbouwingskosten relatief ruim te begroten. Dit om te voorkomen dat er achteraf een tekort ontstaat en een verbouwing niet kan worden afgerond. Een overschot kan zoals hierboven staat immers na afronding van de werkzaamheden eenvoudig worden teruggestort / afgelost. Het is vaak lastiger om geld vanuit inkomen bij elkaar te sparen dan het betalen van maandlasten vanuit een meegefinancierde verbouwing. 

Termijn

Een bouwdepot kan over het algemeen tussen de 6 maanden en 2 jaar bestaan, afhankelijk van of er sprake is van bestaande bouw of nieuwbouw. Indien een langere termijn nodig is dan de standaard termijn, dan dient dit tijdig aan ons te worden gemeld, zodat we een verzoek kunnen indienen om het bouwdepot langer in stand te laten. Wanneer een verbouwing op termijn is gepland (niet binnen 2 jaar na passeren), dan adviseren we te kiezen voor een hogere notariële inschrijving bij het passeren van de hypotheekakte. 

Belasting

De belastingdienst kan vragen om de originele facturen van de verrichte verbouwingswerkzaamheden. Bewaar daarom de facturen goed, tenminste 5 jaar. En vergeet niet dat de factuur vaak ook het garantiebewijs is op de verrichte werkzaamheden.Bij de belastingaangifte moet de ontvangen rente op het bouwdepot in mindering worden gebracht op de betaalde hypotheekrente.