De hypotheek voor niet-Nederlanders

De hypotheek voor niet-Nederlanders

Nederland is een multicultureel land. Er worden dus mensen vanuit diverse culturen en landen. Geldverstrekkers hebben op sommige punten afwijkend beleid bij de acceptatie van hypotheken ten opzichte van mensen met de Nederlandse nationaliteit. Hierbij speelt tevens een rol of iemand afkomstig is vanuit een land binnen de EU (of een daaraan gelijkgesteld land) of van buiten de EU.

Wanneer iemand afkomstig is van binnen de EU dan is het acceptatieproces vrijwel gelijk aan het acceptatieproces van Nederlanders.

Laat altijd een reactie achter. Het kan zijn dat in de persoonlijke situatie er uitzonderingen mogelijk zijn op de onderstaande algemene informatie!

Voor niet-Nederlanders van buiten de EU is het acceptatieproces een stuk zwaarder. De achterliggende reden is dat een geldverstrekker zeker wil zijn van een bestendig verblijfsdoel in Nederland. Wanneer iemand terugkeert naar het vaderland en de woning achterlaat, dan is deze persoon buiten de EU vrijwel niet te achterhalen. Het risico is hiermee voor de geldverstrekker dan ook aanzienlijk hoger.

Het is belangrijk dat er een compleet dossier met documenten bij aanvang van het adviestraject wordt overhandigd. Hiermee zijn wij in staat om alle mogelijkheden goed te beoordelen en problemen in het latere traject te voorkomen. Het grote voordeel hiervan is dat het verdere bemiddelingsproces zeer voorspoedig zal verlopen omdat de documenten al door ons (en eventueel de geldverstrekker) zijn beoordeeld.

Wij zijn gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken aan niet-Nederlanders en weten dan ook bij welke geldverstrekker het beste een hypotheek kan worden verkregen in welke situatie.

Hieronder staat welke documenten er moeten worden aangeleverd en waarom. Het juist, tijdig en volledig aanleveren van deze documenten op de door ons aangegeven wijze zorgt ervoor dat wij het dossier op de beste manier kunnen beoordelen.  Het is niet mogelijk om op basis van slechts inkomensgegevens een advies te kunnen geven.

Helaas is het voor mensen met een asiel-status niet mogelijk om een hypotheek te kunnen krijgen, omdat deze verblijfsstatus per definitie een tijdelijke verblijfsstatus is. 

Partnersituatie

Wanneer je gehuwd bent, dan moet je partner vrijwel altijd meetekenen voor de aankoop en hypotheek. Om dit te kunnen doen, heeft de partner een BSN nodig en een verblijfstitel. Wanneer er een partner is die bijvoorbeeld nog naar Nederland moet komen, maar op dit moment niet in Nederland verblijft en geen verblijfsstatus heeft en geen BSN heeft, dan is het niet mogelijk om een woning aan te kunnen kopen. Hierbij is het niet relevant dat de financiering wordt betaald op basis van het eigen inkomen. Een aankoop kan pas worden verricht wanneer de partner in Nederland verblijft met een geldig verblijfsdocument en ook ingeschreven is in Nederland. Wanneer iemand zich voor het eerst inschrijft in Nederland, dan verkrijg je een BSN. Het is dus niet mogelijk om vooruitlopend op de komst van een echtgenoot / echtgenote zelfstandig te zorgen voor de aankoop en financiering van een toekomstige eigenwoning. Wij geven graag advies hierover. We denken mee in een oplossing waarbij zo spoedig mogelijk een eigenwoning kan worden verkregen. Wanneer je niet gehuwd bent, dan is het wel mogelijk om op eigen naam een woning te kopen.

Benodigde stukken:

Gegevens van laatste woonadres in het voormalig woon- of geboorteland

Om een kredietwaardigheidscheck te kunnen uitvoeren moeten diverse Europeanen het adres melden waar zij hebben gewoond voor hun vertrek naar Nederland. Dit betreft Belgen (t.b.v. een NBB-toets), Duitsers (t.b.v. een Schufa-toets), Italianen (t.b.v. een CRIF-toets) en Oostenrijkers (t.b.v. een KSV-toets). Aanvragers woonachtig op Curacao, Bonaire of Sint-Maarten worden getoetst in het register CCB (Carribean Credit Bureau). 

CV

De geldverstrekker wil weten wat de persoonlijke achtergrond is. Verder is belangrijk wat voor studie er is gevolgd  en afgerond) en wat de eventuele werkervaring is. Het CV moet zelf zijn opgesteld en gedagtekend en ondertekend worden.

Verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning is nodig om een hypotheek te kunnen krijgen. Het is niet noodzakelijk dat dit een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is. Het relevante criterium is dat het een verblijfsvergunning is “anders dan tijdelijk”. Wanneer het een tweede / opvolgende verblijfsvergunning betreft dan is er hier al vaak sprake van. De toegekende status is ook van belang. Sowieso met arbeid vrij toegestaan zijn. Veelvoorkomende statussen zijn kennismigrant, student, verblijf bij echtgenoot / partner toegestaan.

Het document moet in kleur worden gescand en beide kanten zijn relevant. Verder moet het origineel worden getoond aan de adviseur. Dit kan eventueel ook op afstand, via bijvoorbeeld Skype.

De verblijfsstatus kan van invloed zijn op het mogen meenemen van het inkomen in de beoordeling van de maximale hypotheek. Alleen type I en type II zijn toegestaan om een hypotheek te kunnen krijgen.

verblijfsvergunning_anders_dan_tijdelijk.PNG

Document GBA (BRP) met bewijs eerste inschrijving in Nederland

Om aan te tonen vanaf wanneer iemand ingeschreven staat in Nederland –en waar - kan via de website www.mijnoverheid.nl een overzicht worden gedownload waaruit blijkt wat de historische verblijfsstatus van een niet-Nederlander is geweest. Een instructie over welke stappen er moeten worden ondernomen om deze informatie te verkrijgen kan <<hier>> worden gedownload.  Wanneer de instructie niet voldoende duidelijk is, dan kunnen wij helpen.

Er moet een DigiD zijn om in te kunnen loggen op deze website. Wanneer deze er niet is, dan moet deze worden aangevraagd.

Uittreksel GBA / BRP

Er kan in de gemeente waar je woont een uittreksel van de GBA / BRP worden verkregen. Hierbij is van belang dat hierop inzichtelijk is wat het historische verblijf in Nederland is geweest. Een uittreksel van het huidige woonadres is niet toereikend. Er moet hier specifiek naar worden gevraagd. Er kunnen hier kosten voor worden gerekend.  Dit document is alleen nodig wanneer het niet mogelijk is om via www.mijnoverheid.nl de gegevens op te kunnen halen.

Diploma hoogst genoten opleiding

De opleidingsachtergrond geeft een indicatie van de toekomstige positief op de arbeidsmarkt. Om deze reden willen geldverstrekkers vaak een scan ontvangen van de hoogste genoten opleiding. Dit kan een opleiding in Nederland zijn geweest, maar ook een opleiding in een ander land. Wanneer dit een buitenlands diploma betreft moet aanvullend worden aangetoond wat voor diploma het betreft. Dit is het geval wanneer de taal op het diploma niet Nederlands, Engels, Duits of Frans is.

Beschrijving verblijfsdoel

In het CV wordt gekeken naar het verleden. In dit document moet worden verklaard wat de toekomstplannen zijn en dan met name met betrekking tot het toekomstige en bestendige verblijf in Nederland. Wanneer er wordt verklaard dat het streven is om een vast dienstverband te behouden of te verkrijgen, een gezin te stichten, carrière te maken in Nederland dan zal een geldverstrekker voldoende vertrouwen in de financieringsaanvraag hebben. Ook kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat het in de toekomst de bedoeling is om het Nederlanderschap te verkrijgen.

Diploma bewijs inburgering

Niet-Nederlanders hebben de verplichting om een inburgeringscursus met goed gevolg af te leggen. Wanneer een diploma kan worden overhandigd waaruit blijkt dat het inburgeringsexamen met goed gevolg is afgelegd, dan kan een geldverstrekker dit ook zien als bewijs dat het toekomstig verblijf als bestendig moet worden aangemerkt.

Paspoort (met evt. verblijfssticker)

De nationaliteit moet worden vastgesteld. Het paspoort dient een geldigheidsduur te hebben dat minimaal strekt tot de vermoedelijke passeerdatum van de hypotheek. Het paspoort moet worden gescand in kleur. Het document moet opengeklapt worden gescand. Verder moet het origineel worden getoond aan de adviseur. Dit kan eventueel ook op afstand, via bijvoorbeeld Skype.

Indien er sprake is van vestiging binnen Nederland door een ingezetene van een EU-land, dan moet ook de pagina waarop de verblijfssticker zichtbaar is worden gescand.

Identiteitskaart

Voor ingezetenen van de EU is een paspoort niet verplicht. Legitimatie kan plaatsvinden door middel van een identiteitskaart. Beide kanten van de identiteitskaart zijn relevant. De identiteitskaart moet worden gescand in kleur. Verder moet het origineel worden getoond aan de adviseur. Dit kan eventueel ook op afstand, via bijvoorbeeld Skype.

Arbeidsovereenkomst

De geldverstrekker wil graag zien wat voor soort arbeidsovereenkomst er is. Zeker wanneer er sprake is van een tijdelijk dienstverband is dit relevant. Wij vragen in alle situaties de arbeidsovereenkomst op. Het is van belang dat de arbeidsovereenkomst door alle contractpartijen is ondertekend. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst minimaal duren tot een aantal maanden nadat de voorgenomen financiering ingaan of er moet duidelijk de intentie worden uitgesproken om het tijdelijke dienstverband na afloop daarvan voort te zetten. Indien de voortzetting niet plaatsvindt in een vast dienstverband, dan moet worden verklaard door de werkgever wat het opvolgende dienstverband zal zijn. Bij promovendi of bij bedrijven waarbij meerdere opvolgende tijdelijke contracten worden aangeboden is dit zeer relevant.

Verlengingsovereenkomst op arbeidsovereenkomst

Veel tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden voortgezet door een opvolgend contract. Dit wordt dan veelal bevestigd door middel van een verlengingsovereenkomst. Deze overeenkomst moet door alle partijen zijn getekend. De nieuwe duur van de arbeidsovereenkomst moet hierin duidelijk worden gemaakt.

Burgerlijke staat

De geldverstrekker wil graag weten wat de burgerlijke staat is. Wanneer er sprake is van een bestendige relatie, bijvoorbeeld een huwelijk, dan is het verstandig om een bewijsstuk hiervan aan te leveren. Wanneer het huwelijk niet in Nederland heeft plaatsgevonden, dan kan de burgerlijke staat in Nederland worden bekrachtigd. Bij de gemeente Den Haag kan een document worden gevraagd waarin de Gemeente de huwelijkse staat bevestigt.

Bewijsstuk expatruling (30%-regeling)

Nederland kent een fiscaal vriendelijke regeling voor immigranten die specifieke kennis hebben die schaars is op de Nederlandse markt. Werkgevers mogen deze werknemers een fiscaal voordeel bieden. Het voordeel is dan dat er over 30% van het bruto-inkomen geen Belastingheffing plaatsvindt. De voorwaarden zijn te lezen in de link hierboven.  De Belastingdienst kan een beschikking afgeven waarin staat tot wanneer deze regeling (maximaal) van toepassing is. Dit document moet worden aangeleverd wanneer dit speelt.

Document waaruit blijkt wat het BSN is

In het legitimatiebewijs van Nederlanders is het BSN vermeld. Niet-Nederlanders moeten een document van de Belastingdienst aanleveren waarop de naam, geboortedatum, (woon-)adres en het BSN zichtbaar is. Dit is nodig voor de fiscale identificatie.

Bewijsstukken eigen middelen

Afhankelijk van of een financiering met of zonder NHG wordt verstrekt kan een geldverstrekker eisen dat er eigen vermogen wordt ingebracht. Dit kan ook voordelig zijn om zodoende een lager rentetarief te verkrijgen. Er moet dan een afschrift worden aangeleverd waaruit duidelijk blijkt dat het eigen vermogen is en wat het actuele saldo is. Wanneer het vermogen in het buitenland staat, dan wordt geadviseerd om het vermogen naar Nederland over te boeken en een bewijsstuk aan te leveren dat het vermogen in Nederland ter beschikking staat. Dit is mede vanwege het feit dat het soms lastig kan zijn om vermogen van het land van herkomst naar Nederland over te kunnen boeken. Dit risico is dan al voorkomen. 

Gegevens partner

Wanneer er sprake is van een partner, dan dienen alle gegevens van beide personen te worden aangeleverd, wanneer beide niet-Nederlands zijn. Altijd wil een geldverstrekker weten wie de partner is van de aanvrager en wat de gezinssituatie is. 

CDD (Customer Due Diligence) 

Afhankelijk van de nationaliteit van de niet-Nederlander kan er sprake zijn van een (uitgebreid) CDD-onderzoek. Dit als onderdeel van een verplichting door de toezichthouder / wetgeving.