Gaan samenwonen

Gaan samenwonen

Als je gaat samenwonen, dan verandert er veel in je leven. Een mooie stap in een gezamenlijke toekomst. Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt. En dat verder ook alles goed geregeld is. Er is een checklist van zaken waar rekening mee gehouden moet worden wanneer je gaat samenwonen. Deze is hier te vinden. 

Wij staan stil bij een aantal zaken dat goed geregeld moet worden om te voorkomen dat er problemen kunnen ontstaan. Wij geven advies op financieel, juridisch, fiscaal en verzekeringstechnisch gebied en bieden ook ondersteuning wanneer relaties van ons gaan samenwonen, zodat de samenwoners een financieel onbezorgde toekomst tegemoet gaan. 

Samenlevingscontract
Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin je nagenoeg alles kunt vastleggen wat jullie zelf overeenkomen. Te denken valt aan de verdeling van de kosten van de huishouding en hoe hiermee om te gaan in het geval van problemen zoals het verbreken van de relatie, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dat is vaak de hoofdreden om een samenlevingscontract af te sluiten. Een andere hoofdreden is dat een samenlevingscontract vaak noodzakelijk is om de ander als partner te kunnen aanwijzen in de pensioenregeling en in aanmerking te kunnen laten komen voor het partnerpensioen bij overlijden.Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over hoe met eventueel vermogen of schulden moet worden omgegaan. Hier kan meer worden gelezen over wat er allemaal te regelen valt met een samenlevingscontract, ook wel samenlevingsovereenkomst genoemd. 
Testament
Wanneer er een woning bewoon gaat worden van één van beiden dan is het zo dat wanneer er niets wordt geregeld en de woningeigenaar overlijdt dat er niets naar de partner toegaat. Een testament is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de partner in de woning kan blijven wonen. Zowel op de site van de Belastingdienst als op de site van de notaris is meer informatie te vinden over wat je allemaal kunt regelen in een testament.

Verzekeringen

Wanneer iemand bij je intrekt dan moet je ervoor zorgen dat de inwonende persoon ook verzekerd is. Deze persoon zal inboedel meenemen en in de woning gaan wonen. Het kan zijn dat er al verzekeringen lopen.Het is dan de vraag wat er allemaal moet gebeuren om goed verzekerd te blijven. Wij beoordelen altijd wat de verzekeringsbehoefte is en wat de mogelijkheden zijn en zullen ons aanbod hierop afstemmen. Hier valt te zien wat wij doen op het gebied van schadeverzekeringen. Bij levensverzekeringen is het van belang om de begunstiging te wijzigen indien gewenst. 

Pensioen
Wanneer er een samenlevingscontract is afgesloten kun je je partner aanmelden bij je pensioenuitvoerder. Hierdoor bestaat er bij overlijden van de een recht op een levenslang partnerpensioen bij de ander. In het advies dat er is gegeven kan er rekening gehouden zijn met het inkomen dat er is bij overlijden, waarbij het partnerpensioen een rol speelt. Het is dan wel noodzakelijk dat er aan de pensioenuitvoerder wordt gemeld dat er sprake is van een samenleefsituatie en dat de partner moet worden aangemeld. In tegenstelling tot trouwen wordt het aangaan van een samenlevingscontract niet automatisch gemeld aan pensioenuitvoerders. In een samenlevingscontract kan worden overeengekomen dat het pensioen bij uit elkaar gaan niet wordt gedeeld, maar dat de verzorging slechts geldt voor de periode van samenwonen. 
Belastingen
Wanneer er een gezamenlijke eigen woning is, dan is er altijd sprake van fiscaal partnerschap. Hier kan worden gelezen wanneer er (vanaf 2012) sprake is van fiscaal partnerschap.Bij fiscaal partnerschap moeten er zaken worden gewijzigd bij de Belastingdienst. Wij verzorgen voor veel van onze relaties de belastingaangiftes. Vraag ons om na te gaan wat er verandert bij samenwonen en fiscaal partnerschap. 
Toeslagen
Wanneer er toeslagen worden ontvangen, dan is het van belang om na te gaan of er gezamenlijk nog recht bestaat op toeslagen. Let op dat het begrip fiscaal partner en toeslagpartner andere begrippen zijn. Hier kan worden bepaald wanneer je toeslagpartner bent. Samengevat ben je nagenoeg altijd toeslagpartner op het moment dat je samenwoont. Bij het bepalen van het inkomen moet worden uitgegaan van het verzamelinkomen. Het belastbare inkomen in Box I is het inkomen na aftrek van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Meer dan eens wordt onterecht gedacht dat er op basis van het inkomen geen recht bestaat op hypotheekrenteaftrek. Dat is niet altijd het geval. Wij kunnen bepalen of er sprake is recht op toeslagen. Zelf kan dit ook hier worden berekend. Eventuele wijzigingen kunnen hier worden doorgegeven. 
De en / of rekening
Wanneer je gaat samenwonen dan zijn er veel lasten gezamenlijk. De manier waarop deze lasten moeten worden verdeeld spreek je samen af. Vaak worden deze afspraken vastgelegd in een samenlevingscontract. Vaak is het praktisch om je eigen betaalrekening aan te houden en een deel van het inkomen door te storten naar een rekening waarvan de gezamenlijke lasten worden afgeschreven. Of dit gewenst is hangt helemaal af van de gemaakte afspraken. Het is vaak wel erg overzichtelijk. Hier kun je een rekening openen. 
De levensverzekering
Wanneer er wordt samengewoond zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen dan is het nagenoeg altijd verstandig om of losse levensverzekeringen af te sluiten of een verzekering af te sluiten waarbij er kruiselingse premiesplitsing wordt aangetekend. Over het onderwerp levensverzekering / overlijdensrisicoverzekering hebben we hier meer geschreven. Je gaat je uitgaven baseren op twee inkomens. Mede om deze reden is het verstandig om goed stil te staan bij de impact van het overlijden van de partner. Wij brengen dit cijfermatig volledig in beeld zodat bij overlijden de woning en overige bezittingen en de gewenste levensstandaard niet in gevaar komen. Ook zorgen we ervoor dat door een juiste vormgeving van de polisredactie (wie sluit af op wiens leven en wie betaalt de premie en wie is de begunstigde van de uitkering) er erfbelasting wordt voorkomen 
Schadeverzekeringen
Wanneer je gaat samenwonen moet je ervoor zorgen dat de schadeverzekeringen hierop worden aangepast. Dus dat er sprake is van een gezinsdekking. Wij zorgen altijd voor een beoordeling van het hele schadepakket om te waarborgen dat alle risico’s in beeld worden gebracht en waar nodig passende voorzieningen voor worden getroffen. Hier kun je meer over wat wij doen hiervoor lezen. 
Uitvaartverzekering
Wanneer je overlijdt dan wil je niet dat je partner met een flinke kostenpost achterblijf met betrekking tot de uitvaartkosten. Wij adviseren dan ook om een uitvaartverzekering af te sluiten. Hier valt te lezen wat wij kunnen betekenen op het gebied van advies en bemiddeling van een uitvaartverzekering. 

Filmpje over het samenlevingscontract (KNB)

Kosten samenwonen