Benodigde informatie voor adviesgesprek

Benodigde informatie voor nieuw hypotheekadviesgesprek 

Alle documenten die we nodig hebben kunnen worden geüpload in je Digimap.. Naast de gevraagde documenten is het altijd mogelijk om aanvullende informatie te uploaden. 

Inleiding:

Wij vragen veel informatie op. Dit kost onze klanten eerst wat tijd, maar naderhand bespaart het heel veel tijd. De voordelen voor jou van het aanleveren van alle informatie staan hieronder uitgewerkt:

 • Steeds vaker is het nodig om snel te kunnen schakelen bij interesse in een woning. Een compleet dossier stelt ons hiertoe in staat
 • We kunnen een financiële check (verklaring) afgeven
 • Bij een rentestijging kunnen we direct schakelen richting een offerte-aanvraag, waardoor er duizenden Euro's bespaard kunnen worden (*)
 • Een bod op een woning afkomstig van ons wordt hoog gewaardeerd door een verkoper (meer financiële zekerheid)
 • We minimaliseren het risico op fouten in de uitwerking en daarmee teleurstellingen achteraf
 • Het is direct duidelijk wat er komt kijken bij het kopen van een woning en / of het afsluiten van een (nieuwe) hypotheek
 • Bij toekomstige bemiddeling hoeft er, onder tijdsdruk, nog maar veel minder gedaan te worden dan bij een onvolledige voorbereiding
 • We kunnen direct maatwerk leveren en een goede berekening uitwerken in een mooie en volledige rapportage
 • Onze berekeningen tijdens of na een eerste gesprek wijken altijd zeer weinig af van de uiteindelijke uitkomst bij bemiddeling
 • We kunnen valkuilen vaststellen en problemen signaleren en hierop anticiperen
 • Door onze volledigheid zien we meer kansen en mogelijkheden en kunnen de maximale hypotheek vaststellen
 • Door geen aannames te moeten maken, maar alles te kunnen vaststellen en controleren, verloopt het gesprek altijd heel soepel
 • We zijn in staat om beter mee te denken in de situatie om tot de gewenste en best mogelijke oplossing te komen
 • We voorkomen dat veel documenten later alsnog moeten worden aangeleverd en we moeten terugkomen op eerdere uitingen over de mogelijkheden
 • We kunnen onze meerwaarde duidelijker laten zien wanneer we meer weten
 • We kunnen vrijwel altijd duidelijkheid bieden en zekerheid geven zonder heel veel "mitsen en maren"
 • Een compleet dossier leidt tot snellere acceptatie door geldverstrekker. Minder tijd nodig hebben kan gunstig zijn bij aankooponderhandelingen

Anders gezegd: onze filosofie is dat alleen wanneer we veel informatie hebben we onze relaties echt kunnen geven wat ze willen en waar behoefte aan is. (*) Hierin onderscheiden we ons zeer positief van dienstverleners waarbij er slechts beperkte informatie wordt ingewonnen en een "snelle / korte" berekening wordt afgegeven. Doorlopend kunnen we klanten blij maken met een tijdige aanvraag voor een offerte met de rente van voor een rentestijging. 

Het aanleveren van informatie:

Van iedere aanvrager moeten we alle onderstaande gevraagde informatie ontvangen, indien van toepassing. Hierdoor is er tijdens het gesprek veel meer tijd oor het geven van uitleg, het stellen en beantwoorden van vragen en het maken van berekeningen en vergelijkingen. 

Alleen wanneer we voldoende gegevens hebben ontvangen is een gesprek zinvol. Wij rekenen geen kosten voor het oriëntatiegesprek, maar willen voorkomen dat we ons werk niet kunnen doen omdat documenten ontbreken. We moeten elkaar helpen!

Let op: wanneer wij, zonder vooraankondiging, in het geheel geen gegevens aangeleverd krijgen voorafgaande aan een ingeplande afspraak, dan zullen we de afspraak verzetten. We proberen je te bereiken per telefoon en e-mail om dit door te geven en om samen naar een nieuwe mogelijkheid te kijken voor de nieuwe afspraak, zodat je meer tijd hebt om de informatie vooraf aan te leveren.

De onderstaande informatie beschrijft welke gegevens er nodig zijn. We hebben diverse documenten uitgebreid beschreven op onze website, zodat precies duidelijk wordt wat we nodig hebben en wat de vereisten zijn aan deze documenten. Volg daarom altijd de link naar de uitgebreide informatie over het betreffende onderwerp elders op onze site. Het gebeurt regelmatig dat blijkt dat we (nog) meer informatie nodig hebben. Dit kan al in de voorbereidingsfase zijn, maar dit kan ook duidelijk worden tijdens een adviesgesprek. Als dit zo is, dan komt dit naar voren in het adviesgesprek. 

Wijze van aanleveren:

Alle documenten en informatie kun je uploaden in je Digimap

Persoonsgegevens en identificatie:

Een uitgebreide beschrijving van welke informatie we nodig hebben ter identificatie staat hier beschreven. 

Vast loondienst:

Niet-vast loondienst:

Belastingdocumenten:

 • Meest recente aangifte inkomstenbelasting (Let op: Dit is de informatie die je zelf aanbiedt aan de Belastingdienst. Dit is niet de aanslag. Dat is de bevestiging die je ontvangt dat de aangifte is verwerkt en goedgekeurd).
 • Meer informatie over de gevraagde stukken? Lees deze pagina.

Inkomen uit zelfstandige onderneming:

Tip: vraag je boekhouder om de (definitieve) jaarstukken, de aangiftes en de aanslagen digitaal aan te leveren. Zij hebben deze vaak al digitaal. Dit scheelt heel veel scanwerk.

 • Volledige jaarstukken van voorgaande 3 boekjaren met balans, winst- en verliesrekening en toelichting
 • Aangifte inkomstenbelasting over 2017, 2016, 2015
 • (Voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting 2018, 2017, 2016, 2015
 • Prognosecijfers 2018
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel, met juiste gegevens (adres, personeel, dienstverlening) 
 • Zie ook deze checklist. Deze kun je bijvoorbeeld aan je boekhouder mailen. 

Informatie over spaartegoeden, overig vermogen en financiële verplichtingen / kredietfaciliteiten:

Bewijsstukken eigen middelen

Bewijsstukken financiële verplichtingen

Aanvragen BKR-uittreksel, gratis

Indien gescheiden:

Na een echtscheiding kunnen er forse rechten of verplichtingen ontstaan. De hieronder genoemde documenten staan hier uitgebreid omschreven.

 • Echtscheidingsconvenant
 • Echtscheidingsvonnis
 • Bewijs inschrijving echtscheiding in de BRP
 • (Concept) akte van verdeling / toedeling

Indien er al een koopwoning in het bezit is (of was):

Vanwege divers overgangsrecht is de inventarisatie en benodigde informatie bij een doorstromer / oversluiter zeer uitgebreid. Alle gegevens zijn nodig. 

Gegevens huidige (of recent afgeloste) hypotheek

 • Volledige hypotheekofferte die is getekend toen de hypotheek werd afgesloten
 • Wijzigingsofferte na omzetting of renteverlenging
 • Meest recente jaaropgave(n) geldverstrekker met vermelding afzonderlijke leningdelen, aflosvorm en actueel openstaand saldo
 • Hypotheekakte(s)

Gegevens hypotheekgerelateerde verzekeringen en aflossingsplannen (vermogensopbouw / gemengd)

Overlijdensrisicoverzekering (losse levensverzekering)

 • Volledige polis met clausulebladen met vermelding verzekerd kapitaal, verzekerden, soort verzekering, looptijd en premie

Overig

 • Meest recente WOZ-beschikking huidige woning
 • Verkoopovereenkomst indien de woning al is verkocht, maar nog niet overgedragen
 • Nota van afrekening van notaris van de verkoop, indien de woning is verkocht en overgedragen
 • Aangifte Inkomstenbelasting 2012 en 2017 (voor- en achterzijde)
 • Aanslag Inkomstenbelasting 2012 en 2017 (evt. ook voorlopige aanslag 2018) (voor en achterzijde)
 • Specificatie genoten rente-aftrek sinds 2001, indien dit bekend is

Wanneer je al een nieuwe woning hebt gekocht of wanneer je interesse hebt in één of meerdere woningen:

 • Opgave adresgegevens / projectnaam (en bouwnummer)
 • Aangeven status van interesse (oriënterend, al bezichtigd, optie verkregen, voornemens te bieden, in onderhandeling, reeds aangekocht)
 • Opgave bedrag geplande verbouwingswensen
 • Informatie over woning, verkregen van verkopende partij
 • (Concept-) Koopovereenkomst (bestaande bouw)
 • (Concept-) Koop- en aannemingsovereenkomst (nieuwbouw)

Informatie over pensioenen:

 • Zie hier de instructies over het aanleveren van informatie van www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • Wij willen het .xml-bestand EN het .pdf-bestand ontvangen. Je kunt zelf het .xml-bestand niet goed bekijken, maar wij kunnen dit alle gegevens met dit bestand eenvoudig inlezen in onze adviessoftware. Dit  .xml-bestand moet je altijd uploaden in je Digimap.
 • Afhankelijk van de leeftijd en persoonlijke situatie hebben we meer informatie over de aanwezige pensioenvoorzieningen nodig. Hier zijn de mogelijk relevante aanvullende documenten uitgebreid beschreven. Dit is vooral nodig bij mensen die binnen 10 jaar met pensioen gaan. 

Verzekeringen:

Binnen een goed financieel advies moet ook aandacht worden besteed aan het onderwerp verzekeringen. Hiervoor is niet altijd voldoende tijd in het eerste gesprek. Toch willen we graag informatie ontvangen over de lopende verzekeringen om te waarborgen dat er nu geen onnodige risico's worden gelopen. Wat we doen en wat we nodig hebben staat hier beschreven.