Benodigde stukken | Aankoop bestaande bouw

Benodigde stukken | Aankoop bestaande bouw

Hieronder beschrijven we welke documenten we met betrekking tot de aangekochte woning nodig hebben voor de bemiddeling van het hypotheekdossier. 

Bij oriëntatie Doorgeven van adresgegevens van woning waarin interesse bestaat (evt. link naar woning op internet)
Koopovereenkomst De door beide partijen ondertekende, geparafeerde, gedagtekende volledige overeenkomst, inclusief ontvangstbevestiging en lijst van zaken (indien van toepassing)
Taxatierapport Het taxatierapport van de aangekochte woning. Wij vragen deze voor onze relaties aan direct nadat we de hypotheekofferte hebben.
Lijst van zaken Specificatie waaruit blijkt welke roerende zaken er achterblijven, welke er meegaan en welke er ter overname aangeboden worden.
Bouwkundig rapport Een bouwkundig rapport is niet altijd verplicht. 
Bij verbouwing Verbouwingsspecificatie. Eventueel aanwezige offertes ontvangen we ook graag. 
  Bouw-/ sloopvergunning indien verplicht
Bij het treffen van enerigiebesparende maatregelen Specificatie energiebesparende maatregelen 
  Offertes van bedrijf dat de maatregelen verricht
Bij erfpacht zie: Erfpacht
Bij appartement Notulen van de laatste vergadering (-en) van de VVE waariut onder meer blijkt of er beslissingen genomen zijn of werkzaamheden gepland zijn die leiden tot een vergroting van het risico, zoals het moeten verrichten van een aanvullende bijdrage.
  Collectieve opstalverzekering, waaruit blijkt hoe de VVE verzekerd is en of individuele woningverbeteringen ook verzekerd zijn.
  Meest recente cijfers van de VVE waaruit het totaalsaldo blijkt van de verplichte onderhoudsreserve alsmede het eigen aandeel.
  Recent uitreksel KVK van de VVE (< 3 maanden).
  Splitsingsakte waaruit blijkt wat de eigendomsverhouding is en wat de verdeling is van de zeggenschap binnen de VVE.
  Concept splitsingsakte wanneer er nog geen sprake is van splitsing en deze bij verkoop tegelijkertijd wordt verricht. 
  Meerjarig onderhoudsplan (MJOP / MOP) met kostenbegroting.
  Bewijsstuk waaruit de hoogte van de actuele VVE-bijdrage blijkt.
  Bewijsstuk waaruit blijkt dat de werkzaamheden inzake direct noodzakelijk achterstallig onderhoud zijn aangevangen.
  Bewijsstuk waaruit blijkt dat er een aanvullende storting in het onderhoudsfonds van de VVE verplicht is.
  Kopie opstalverzekering VVE
Bij beroep op verruiming maximale lening Energielabel waaruit blijkt dat er sprake is van minimaal A++-waardering.
WOZ-waarde Bewijsstuk waaruit de meest recente WOZ-waarde blijkt.
Huisvestingsvergunning  Afhankelijk van de koopsom en de gemeente waarbinnen de woning wordt gekocht kan een huisvestingsvergunning verplicht zijn. Wanneer dit het geval is wijzen wij onze klanten hierop. 
Bij aankoop veiling Bewijs van gunning.

Naast de bovenstaande documenten die relevant zijn voor de geldverstrekker zijn de onderstaande documenten ook relevant en soms benodigd voor het taxatierapport. Wij vragen deze gegevens allemaal op wanneer wij de aankoopbemiddeling verzorgen. 

Bewijsstukken belastingen Documenten waaruit blijkt wat de hoogte is van de te betalen (gemeentelijke) belastingen.
Vragenlijst  Document ingevuld door de verkoper met algemene informatie over de woning en de buren.
Vragenlijst VVE Document met daarin relevante informatie over de VVE.
Kadastrale kaart Kaart, afkomstig van het Kadaster waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat er daadwerkelijk wordt gekocht.
Kadastraal uittreksel Uittreksel van het Kadaster, waaruit onder meer blijkt wie de eigenaar is van de woning.
Bestemmingsplan Overzicht waaruit blijkt op welke wijze de woning mag worden gebruikt en wat de toekomstplannen zijn in de omgeving van de woning.
Bodeminformatie Document waarop inzichteljk is of er sprake is van mogelijke bodemverontreiniging.
Verkoopbrochure De door de verkoper / verkopend makelaar aangeboden brochure met daarin veel gegevens over de woning
Funda-gegevens Printversie van de woninggegevens zoals deze op Funda te zien zijn
Verklaring van erfrecht Document waaruit blijkt dat de verkoper gerechtigd is tot het mogen verkopen van een woning.
Gerechtelijk vonnis Document waaruit blijkt wie er tekeningsbevoegd is bij verkoop vanwege failissement of handelingsonbekwaamheid verkoper.
Verklaring inzake ABC-transactie Verklaring van de taxateur ten behoeve van de geldverstrekker waarin deze uitlegt op basis waarvan er een zekere waardestijging is behaald bij opvolgende verkooptransacties binnen korte termijn.
Grondonderzoeksrapport  Rapport waaruit blijkt of er sprake is van eventuele grondverontreiniging. 
Schonegrondverklaring  Verklaring waaruit blijkt dat (eerder) vervuilde grond gesaneerd is geworden conform wettelijke richtlijnen.