Benodigde stukken | Aankoop nieuwbouw (projectmatig)

Benodigde stukken | Aankoop nieuwbouw (projectmatig)

 

Koopovereenkomst De door beide partijen geparafeerde, ondertekende en gedagtekende volledige koopovereenkomst (grond)
Erfpachtsovereenkomst De door beide partijen geparafeerde, ondertekende en gedagtekende volledige overeenkomst voor uitgifte in erfpacht tezamen met de van toepassing zijnde erfpachtsvoorwaarden
Aanneemovereenkomst De door beide partijen geparafeerde, ondertekende en gedagtekende volledige aanneemovereenkomst.
Meer-. minderwerkovereenkomst (aannemer) De door beide partijen geparafeerde, ondertekende en gedagtekende volledige overeenkomst waaruit duidelijk wordt wat er is overeengekomen ten aanzien van meer- / minderwerk.
Meerwerkspecificatie (zelfstandig) Verbouwingsspecificatie
Waarborgcertificaat Het certificaat dat aan kopers wordt overhandigd waaruit de garantie tot afbouw blijkt, tevens bewijsstuk voor garantie op de bouw zelf. Wordt een aantal weken nadat overeenkomsten zijn getekend door verkopend makelaar / ontwikkelaar verstrekt. 
Bouwvergunning / Omgevingsvergunning Het bewijsstuk waaruit blijkt dat de gekochte woning ook gebouwd mag worden. Deze vragen wij op bij de verkopend makelaar / ontwikkelaar.
EPC-certificaat Document waaruit blijkt dat de bouw voldoet aan de vereisten van het Bouwbesluit 2012 in het kader van energiezuinigheid. Met dit document is het soms mogelijk meer te lenen op basis van het inkomen / de waarde van het onderpand. Deze vragen wij op bij de verkopend makelaar / ontwikkelaar.
Facturen Reeds vervallen facturen inzake de aankoop / bouw.
Insolventieverzekering Polis waaruit blijkt dat bij failissement de bouw van de woning zal worden voortgezet.
CPO Specificatie van voorgeschoten kosten door koper
  Nieuwbouwtaxatierapport
  Projectgegevens
  Gegevens kopersvereniging