Benodigde stukken | Dossiervorming

Benodigde stukken | Dossiervorming

Hieronder geven we een overzicht van de documenten die er in het kader van de bemiddeling van een hypotheek een rol kunnen spelen in onze dossiervorming. Dit betreffen documenten die wij in ons dossier moeten hebben vanuit wet- en regelgeving, zorgplicht en / of ten behoeve van acceptatie van het hypotheekdossier. Door deze stukken hier te beschrijven willen we tevens inzichtelijk maken dat het veel werk is om een compleet hypotheekdossier te vormen. 

Algemeen Bevestiging juist- en volledigheid inventarisatiegegevens
  Ontvangstverklaring dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden
  Opdracht tot dienstverlening (advies en bemiddeling)
  Akkoordverklaring kosten dienstverlening (op factuur)
  Getekend akkoordverklaring "exit-fee" bij maatwerkdossier
  Getekend adviesrapport (klantadvies, incl. berekening)
  Getekend risicoprofiel
  Getekende uitslag "kennis- en ervaringstoets"
  Incassomachtiging inzake bemiddelingskosten
  Bewijsstuk datum inschrijving BRP nieuwe woning
  Getekend opdracht tot dienstverlening (nazorg)
   
Hypotheek Getekende hypotheekofferte (evt. incl. overbruggingslening)
  Getekende SEPA incassomachtiging
  Getekende passeerofferte
  Getekende verklaring inzake ontbreken aangifte IB
  Getekende depotakte (verbouwingsdepot)
  Getekend aanvraagformulier hypotheekofferte
  Getekend verlengingsvoorstel hypotheekofferte
  Getekend kostenoverzicht 
  Getekende financieringsopzet
  Getekende overeenkomst familiebank
  Getekend renteverlengingsvoorstel
  Getekend verzoek extra aflossing
  Getekend verzoek tot rentemiddeling
  Getekende afstandsverklaring inzake meeneemregeling
  Getekend verzoek tot ontslag hoofdelijke schuldenaarschap
  Getekend verzoek tot intermediairwijziging
  Getekende machtiging tot het mogen inwinnen van gegevens
  Getekende akkoordverklaring "verkort adviestraject"
  Getekende verklaring "execution only"
  Getekende toestemmingsverklaring tot het mogen opvragen van een boeterenteberekening / pro-forma aflossingsberekening
   
Bankgarantie Getekend aanvraagformulier bankgarantie / contragarantie
  Getekende offerte bankgarantie / contragarantie
   
Risico  
Levensverzekering Getekend aanvraagformulier levensverzekering
  Getekende (verkorte) gezondheidsverklaring, evt. met bijlagen
  Getekende akte van verpanding
  Getekende machtiging tot opvragen aanvullende informatie
  Getekende niet-rokersverklaring
  Getekend verzoek tot verkrijgen voorlopige dekking
  Getekende verklaring in verband met niet gewijzigd zijn van gezondheidssituatie
  Getekend premiewijzigingsvoorstel
  Getekende partnerverklaring / opdracht tot betaling
  Acceptatieverklaring levensverzekering
  Polis levensverzekering
   
Woonlasten Getekende offerte / aanvraagformulier woonlastenverzekering
  Getekende verklaring inzake afzien verzekering AO/WW
   
Aflossing, sparen Getekend aanvraagformulier SEW met FGV
  Getekend aanvraagformulier spaarverzekering KEW
  Getekende akte van verpanding SEW / KEW
  Getekend afkoopverzoek huidig spaarplan (evt. met FGV)
  Getekende verklaring "Overeenkomst tot Zekerheid"
   
Aflossing, beleggen Getekend aanvraagformulier beleggingsplan
  Getekend risicoprofiel
  Getekende akte van verpanding BEW / KEW
  Getekend afkoopverzoek huidig beleggingsplan (evt. met FGV)
   
Overig Getekende akkoordverklaring verstrekken taxatieopdracht
  Getekende akkoordverklaring verstrekken opdracht voor bouwtechnische keuring
  Getekende incassomachtiging kosten bouwtechnische keuring
  Getekende handtekeningformulieren t.b.v. identificatie
  Getekend NIBUD-formulier inzake betaalbaarheid (explain)
  Getekend formulier akkoordverklaring explain
  Getekende toestemmingsverklaring inzake beheersmogelijkheden
  Getekende offerte niet-hypothecair krediet 
  Getekende opdracht voor aankoopbemiddelingswerkzaamheden
  Getekend inventarisatieformulier t.b.v. notaris
  Getekend aanvraagformulier huisvestingsvergunning