Benodigde stukken | Financiële verplichtingen

Benodigde stukken | Financiële verplichtingen

Hieronder staat welke bescheiden we nodig kunnen hebben wanneer er sprake is van financiële verplichtingen. Daarnaast geven we aan waar deze informatie aan moet voldoen.

Algemeen

1. BKR-uittreksel waaruit blijkt of er sprake is van financiële verplichtingen

2. Verklaring geen schulden

Roodstandfaciliteit op betaalrekening

1. Bewijsstuk waaruit de hoogte van de roodstandfaciliteit blijkt. Dit kan een overzicht zijn vanuit internet bankieren. Hier moet op zichtbaar zijn wat de hoogte van de kredietfaciliteit is.

2. Bewijsstuk van de hoogte van het saldo op de betreffende betaalrekening op het moment van aanvragen van de hypotheekofferte.

3. Bewijsstuk van de bank waaruit blijkt dat de roodstandfaciliteit beëindigd is / wordt en zal worden afgemeld bij het BKR. Hierop moet de naam, datum, IBAN staan van de rekening die het betreft.

Persoonlijke lening

1. Contract / overeenkomst van de lening, met vermelding naam, hoogte van het geleende bedrag, inclusief rente (totale kredietsom)

2. Meest recente jaaropgave met daarop het saldo van de lening. 

3. Bewijsstuk van betaling van de laatste termijn (afschrift)

4. Indien af te lossen: Getekende opzegbrief van persoonlijke lening EN

5. Bewijsstukken eigen middelen van waaruit de aflossing plaatsvindt

Leaseovereenkomst 

1. Contract leaseovereenkomst, met vermelding naam, hoogte van de totale financiële verplichting en looptijd van de overeenkomst, alsmede de van toepassing zijnde slotverplichting.

2. Meest recente jaaropgave met daarop het saldo van de lening

Doorlopend krediet

1. Contract / overeenkomst van de lening, met vermelding naam, hoogte van het geleende bedrag,

2. Meest recente jaaropgave met daarop het saldo van de lening.

3. Bewijsstuk van betaling van de laatste termijn (afschrift)

4. Indien af te lossen: Getekende opzegbrief van persoonlijke lening EN

5. Bewijsstukken eigen middelen van waaruit de aflossing plaatsvindt

Reeds afgelost krediet, zichtbaar bij BKR

1. Bewijsstuk van de geldverstrekker dat er geen openstaand saldo was ten tijde van de aanvraag

2. Bevestigingsbrief van afmelding van het krediet bij het BKR.

Zakelijk krediet

1. Jaarrekening waaruit blijkt dat het een zakelijk krediet betreft.

2. Contract met tenaamstelling van het krediet op naam van het bedrijf.

Onderhandse lening

1. Leenovereenkomst 

2. Actueel overzicht van de financiële verplichting

3. Bewijsstuk van betaling van de laatste termijn (afschrift)

4. Aangifte Inkomstenbelasting, indien de financiering hierop is vermeld.

Belastingschulden

1. Brief van de Belastingdienst waaruit blijkt wat de aanslag was.

2. Brief van de Belastingdienst met daarop het huidige actuele te betalen bedrag

Creditcard

1. Contract / overeenkomst van de lening, met vermelding naam, hoogte van het geleende bedrag,

2. Meest recente jaaropgave met daarop het saldo van de lening.

3. Bewijsstuk van betaling van de laatste termijn (afschrift)

4. Indien af te lossen / om te zetten: Bevestigingsbrief van de kredietinstelling waaruit blijkt dat de mogelijkheid tot gespreid betalen is / wordt opgeheven EN

5.  Bewijsstukken eigen middelen van waaruit de aflossing plaatsvindt OF

6. Bewijsstuk dat er ten tijde van de aanvraag van de hypotheekofferte geen openstaand saldo was

Restschuld verkoop woning

1. Nota van afrekening van notaris (indien reeds geleverd)

2. Door beide partijen getekende verkoopovereenkomst

3. Recent saldobewijs (jaaropgave) van afgeloste / af te lossen hypotheek

4. Meest recente aangifte Inkomstenbelasting

5. Meest recente aanslag Inkomstenbelasting

6. Bewijsstukken financiering restschuld door externe partij

7. Hypotheekakte waaruit blijkt of de financiering onder NHG-condities was afgesloten OF

8. Hypotheekofferte waaruit blijkt of de financiering onder NHG-condities was afgesloten

BKR-registratie

1. Verklaring omtrent BKR-registratie

2. Bewijsstukken behorende bij verklaring

3. Uittreksel BKR

Overig

1. Getekend verzoek tot verlaging kredietfaciliteit

2. Bewijsstuk verlaging hoofdsom kredietfaciliteit