Benodigde stukken | Persoonlijke gegevens

Benodigde stukken | Persoonlijke gegevens

Bij de aanvraag van een hypotheek moeten wij een compleet beeld hebben van onze klanten. Hieronder een overzicht van de gegevens die wij in beeld moeten brengen en de documenten op basis waarvan we dat doen. Naast de onderstaande persoonlijke gegevens brengen we in beeld wat de huidige financiële situatie is, wat de toekomstverwachtingen zijn, wat de wensen, eisen en doelstellingen zijn, wat de risicobereidheid is, welke risico er verantwoord genomen kan worden, wat het kennisniveau is en wat de ervaring is op het gebied van financiële zaken. 

Identiteitsgegevens  
Paspoort Identificatie
Identiteitsbewijs Identificatie
Vreemdelingendocument Identificatie
Document waaruit BSN blijkt  Document van de Belastingdienst waaruit blijkt wat het BSN is. Dit is verplicht bij niet-Nederlanders, omdat op het identificatiebewijs geen BSN staat vermeld.
Voormalige adresgegevens Opgave van laatst bekend woonadres voorafgaande aan emigratie naar Nederland. Benodigd voor sommige niet-Nederlanders
   
Gezinssamenstelling  
Samenlevingscontract Document waaruit blijkt wat de afspraken zijn die er zijn gemaakt ten aanzien van de samenleefvorm
Huwelijkse voorwaarden Document waaruit blijkt wat de afspraken zijn die er zijn gemaakt bij het aangaan van het huwelijk.
Partnerschapsvoorwaarden Document waaruit blijkt wat de afspraken zijn die er zijn gemaakt bij het aangaan van het geregistreerd partnerschap (op basis van partnerschapsvoorwaarden).
Identiteitsgegevens kind (-eren) Identificatie Benodigd om een juist beeld te krijgen van de gezinssamenstelling en het maken van juiste berekeningen.
Ontruimingsverklaring Verklaring van inwoner(-s), geen mede-eigenaar, waarin deze verklaart bij gedwongen verkoop mee te werken aan het verlaten van de woning.
   
Persoonlijk  
Testament Document waarin is vastgelegd wat er gebeurt bij overlijden.
C.V. Document waarin staat wat de opleidings- en werkervaring is van een aanvrager. Veelal benodigd bij maatwerk, niet standaard.

Diploma's

Bewijsstukken van afgeronde opleidingen. Veelal benodigd bij maatwerk, niet standaard.
Verklaring van erfrecht Notarieel document waarin staat of er sprake is van gerechtigdheid ten aanzien van bijvoorbeeld een onderpand.
BKR-uittreksel Document van het BKR waaruit blijkt welke kredietfaciliteiten er zijn en of er mogelijk sprake is van een achterstandregistratie.
Kadastraal uittreksel Document van het Kadaster waaruit blijkt of er sprake is van bezit van (overig) onroerend goed.
Huurovereenkomst Bewijsstukken waaruit de betaling van de huurlasten gedurende de afgelopen 36  maanden.