Leeswijzer rentevoorstel (voorheen: hypotheekofferte) | Aegon

Leeswijzer rentevoorstel (voorheen: hypotheekofferte) | Aegon

Het is van belang om te weten welke inhoud er in een rentevoorstel staat. Een aantal dingen spreekt voor zich. Een aantal zaken kan vragen opleveren. Hieronder geven we de veelgestelde vragen weer, per "hoofdstuk". 

Bij het digitaal aanleveren is het van belang om te weten dat wij diverse documenten, per onderdeel gescand retour moeten ontvangen.

Einddatum De daadwerkelijke einddatum hangt af van de uiteindelijke ingangsdatum van de hypotheek. 
Box Box I houdt in dat de rente aftrekbaar is, Box III houdt in dat de rente niet aftrekbaar is.
Tekentermijn  De datum waarop de offerte uiterlijk moet zijn ontvangen bij Aegon staat vermeld.
Geldigheidsduur  De datum waarvoor de hypotheek bij de notaris moet passeren staat vermeld. Bij bestaande bouw is de offerte 3 maanden geldig, bij nieuwbouw is dit 6 maanden.
Verlenging Het is mogelijk de geldigheid te verlengen tot de in de offerte vermelde datum. Dit moet door ons worden gemeld aan de geldverstrekker. Wij agenderen dit.
Bereidstellingsprovisie  Voor het verlengen van de geldigheidsduur worden kosten in rekening gebracht. Deze staan vermeld in de offerte. Dit geldt alleen wanneer de hypotheekrente op het moment van passeren hoger is dan de rente gemeld in de offerte.
EGI Standaard model waaraan de opbouw van een hypotheekofferte moet voldoen.
Geldnemer (s) De hoofdelijk aansprakelijke personen op de financiering.
Geldverstrekker Aegon Hypotheken B.V..
Kenmerken Beknopt overzicht van de financiering.
Zekerheden Hier staan de gegevens van het onderpand vermeld. Daarnaast kunnen er ook andere zaken zijn verpand, zoals een levensverzekering of het aflossingsplan.
Hypothecaire lening Hieronder staat de hypotheekconstructie per leningdeel beschreven.
Aflossing De aflossingswijze staat vermeld
Hypotheekrente Wanneer offerterente is gekozen, dan staat hier de rente die je ook bij de notaris ziet. Wanneer je paseerrente hebt gekozen (opslag + 0,15%) dan wordt de rente bepaald op basis van het renteniveau op de dag van passeren. Standaard is offerterente van toepassing.
Effectieve rente De rekenkundige rente, waarbij inzichtelijk wordt wat er op jaarbasis betaald wordt. Dit is omdat je niet per jaar achteraf mag betalen, maar iedere maand moet betalen, maar de rente wel per jaar wordt gepresenteerd.
Rentetype De gekozen rentevaste periode staat vermeld.
Bedrag De hoofdsom bij aanvang van de hypotheek staat vermeld.
Looptijd De looptijd van het leningdeel staat vermeld. 
Rente (en aflossing) Afhankelijk van de gekozen aflossingsvorm staat hier het bedrag dat er maandelijks aan rente (en evt. aflossing) betaald moet worden.
Geldende rente Hier wordt bevestigd welke offertevorm er is geoffreerd (offerterente of passeerrente).
Te betalen Hier staat onder elkaar welk bedrag er per maand moet worden betaald uit hoofde van de hypotheekconstructie. Dit is het bruto bedrag. Afhankelijk van de constructie en gekozen verzekeringen staat hier de rente, aflossing en inleg of premie van het aflossingsplan.
Overige kosten Je wordt erop gewezen dat er eenmalige kosten zijn. Wij presenteren deze in de rapportage en financieringsopzet.
Totale prijs Vanwege Europese regels moet de totale prijs worden vermeld. Dit is het totaalbedrag aan rente, aflossing en evt. verzekeringspremies, eenmalige kosten NHG en inleg / premie aflossing. 
Opstalverzekering Je wordt erop gewezen dat een opstalverzekering alijd verplicht is op basis van de Algemene Voorwaarden. Wij bieden je een passende offerte aan voor de benodigde en gewenste verzekeringen. 
Vervroegde aflossing Je wordt erop gewezen dat vervroegd aflossen mogelijk is en dat de voorwaarden in de brochure "Wat u moet weten over..." staan.
Kans op restschuld Je wordt erop gewezen dat het afsluiten van een hypotheek kan betekenen dat bij (voortijdige) verkoop of waardedaling van de woning er een restschuld kan ontstaan.
Overschrijding maximale lening Afhankelijk van de hoogte van de verstrekking word je erop gewezen dat de hoogte van het hypotheekbedrag hoger is dan op basis van de standaard regels van de Gedragscode als verantwoord wordt gezien. Dit betreft maatwerkdossiers.
Vragen? Hier staan onze contactgegevens vermeld.
Klachten Hier staat de klachtenprocedure van Aegon vermeld.
Cijfermatig overzicht Je wordt erop gewezen dat onze rapportage belangrijk is voor het nemen van je beslissing. In onze rapportage staan alle lasten vermeld en het verloop van de aflossing.
Verzekeringen Afhankelijk van de gemaakte keuze voor verzekeringen staan hier de kenmerken van de verzekeringen vermeld.
Aflossing Afhankelijk van de aflossingsvorm staan hier de gegevens van het aflossingsplan vermeld.
Over uw lenning Aanvullende voorwaarden waaronder de hypotheek wordt verstrekt staan hier vermeld. 
Overige voorwaarden Aanvullende voorwaarden waaronder de hypotheek wordt verstrekt staan hier vermeld. 
Aflossing kredieten Het kan zijn dat er kredietfaciliteiten zijn die moeten worden beëindigd. Deze staan hier vermeld.
  Je wordt erop gewezen dat bij nieuwbouw altijd de volledige aflossing verschuldigd is, ook al heb je renteverlies tijdens de bouw meegefinancierd. Aflossing is immers geen rente.
  Als er sprake is van een bouwdepot word je erop gewezen dat de begrote verbouwingskosten in een bouwdepot worden aangehouden.
Nog aan te leveren documenten Hier staat aangegeven welke gegevens Aegon moet hebben en de eisen waaraan deze documenten moeten voldoen. Het kan zijn dat in de lijst documenten staan die je al aan ons hebt aangeleverd.
Het vervolgtraject Hier staat uitgelegd wat er gebeurt in het accepatieproces.
Bijlagen Hier staat aangegeven welke bijlagen er bij de offerte horen
  Wij geven niet standaard de brochure van de schadeverzekeringen van Aegon, omdat wij ook bij andere partijen kijken of deze verzekeringen daar beter kunnen worden afgesloten.
  De werkgeversverklaring die als bijlage is opgenomen hoeft niet nog een keer te worden aangeleverd als dit al eerder is gebeurd.
Voor akkoord Hier onderteken je de offerte.
  Wij moeten de volledige offerte in 1 .pdf document aangeleverd krijgen. Deze moet met blauwe pen zijn ondertekend en als kleurenscan worden gedigitaliseerd. Zie hiervoor onze instructies.
  De notaris die de hypotheekakte passeert moet hier worden gemeld. Dit kan een andere notaris zijn dan die de levering doet van de woning (bij nieuwbouw). Wij leveren je deze gegevens aan.
  De (vermoedeljke) passeerdatum (tekenen bij de notaris) moet hier worden ingevuld.
  Je machtingt Aegon om maandelijks het verschuldige bedrag te incasseren van je IBAN.
  Indien van toepassing meld je de IBAN waarop zelf betaalde kosten die worden gedeclareerd uit je bouwdepot moeten worden overgemaakt.
  Je persoonlijke gegevens (mailadres en telefoonnummer) staan in de offerte. Dit zodat je gebruik kunt maken van de Mijn Aegon-omgeving en (evt.) de App voor declaratie van bouwkosten.
Verklaring Hier staat vermeld wat je door het ondertekenen van de offerte verklaart.
Ondertekening Je moet op de daarvoor bestemde regel de plaats en datum van ondertekening en je handtekening plaatsen.
Overige formulieren Afhankelijk van de constructie kunnen achter de offerte van de geldlening ook nog formulieren zitten voor de aanvraag van de levensverzekering (-en) en aflossingplan (-nen). 
  De overige formulieren moeten we in aparte bestanden aangeleverd krijgen om ze goed te kunnen verwerken richting Aegon.
Toelichting Informatie over het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring behoren bij een levensverzekering kun je elders op deze website vinden.
  Wanneer de levensverzekering bij Aegon is aangevraagd, dan krijg je per e-mail de uitnodiging om de gezondheidsverklaring in te vullen.