Leeswijzer rentevoorstel (voorheen: hypotheekofferte)

Leeswijzer rentevoorstel (voorheen: hypotheekofferte)

Het is van belang om te weten welke informatie er in een rentevoorstel staat. Een aantal dingen spreekt voor zich. Een aantal zaken kan vragen opleveren. Hieronder geven we de veelgestelde vragen weer, per "hoofdstuk". 

Bij het digitaal aanleveren is het van belang om te weten dat wij diverse documenten, per onderdeel gescand retour moeten ontvangen. 

1. Het rentevoorstel (tot en met de ondertekeningspagina)
2. De SEPA-machtiging (-en). Let op: vaak is er maar 1 nodig (incasso van 1 rekening)
3. De verklaring in verband met inpandgeving (evt. 2x bij 2 losse risicoverzekeringen)
4. Opdracht tot verlenginggeldigheidsduur renteaanbod (indien van toepassing)
5. Kostenoverzicht

 

1. Naam geldverstrekker Hier staat de handelsnaam van de geldverstrekker van de lening
2a. Omschrijving De omschrijving van de hypothecaire financiering vindt later in de offerte plaats, per leningdeel.
2b. Inbreng eigen middelen Hier staat vaak n.v.t. en dit leidt tot verwarring. Bedoeld wordt of er sprake is van een premiedepot of een verpande polis met opgebouwde waarde. Veelal moeten er wel eigen middelen in worden gebracht om een aankoop rond te krijgen, maar niet voor de financiering. Wanneer er geen middelen nodig zijn voor de financiering, dan staat hier n.v.t..
2c. Zekerheden Hier staat het onderpand genoemd waarop de hypothecaire zekerheid wordt gevestigd. Tevens kan hier ook het bouwdepot en / of evt. levensverzekeringen of spaar-/ beleggingsplannen worden vermeld die worden verpand.
2d. Zekerheidsstelling door derden Indien er sprake is van een financiering met NHG dan staat dat hier vermeld. Wanneer er sprake is van garantstelling, dan staat hier vaan n.v.t.. Dit kan als verwarrend worden gezien, maar omdat "derden" worden gezien als anderen dan hoofdelijk schuldenaren is dit verklaarbaar.
3 t/m X. Specificatie leningdelen Hier staat per leningdeel vermeld wat de kenmerken zijn. Hieronder de begrippen.
Leningdeelnummer Ieder leningdeel krijgt administratief een eigen nummer
  De aflosvorm per leningdeel staat vermeld
Nominaal rentepercentage

De daadwerkelijk betaalde rente op jaarbasis

Jaarlijks kostenpercentage Het rekenkundig vastgestelde rentepercentage dat er betaald wordt, uitgaande van jaarbetaling (wat dus niet het geval is).
Leningsbedrag De hoogte van het betreffende leningdeel bij aanvang van de lening.
Economische looptijd De maximale duur van het leningdeel, veelal 30 jaar. Bij oversluiters of doorstromers kan dit korter zijn vanwege reeds genoten renteaftrek.
Aantal maandelijkse betalingen Afgeleid van de economische looptijd. Maximaal 360 maanden. Betaling per maand achteraf.
Jaarlijks aflossingsbedrag Er wordt verwezen naar de rapportage / het maandlastenoverzicht dat wij ter beschikking stellen, aansluitend op het gegeven advies.
Maandelijks bedrag Dit is het bedrag dat er betaald moet worden. Dit kan bestaan uit rente en aflossing en / of rente en de inleg in een BEW/KEW/SEW
9b. Aflossing Hier kan n.v.t. staan. Dit is verwarrend. Immers, bij een annuïteiten of lineaire hypotheek is er sprake van aflossing. HIer wordt echter bedoeld de koppeling van een aflossingsplan dat niet "direct" zorgt voor verlaging van de hoofdsom, maar bijvoorbeeld een verpand spaar- of beleggingsplan.
10. Bijkomende kosten De kosten voor taxatie, notaris, advies- en bemiddelingskosten zijn door ons beschreven in de financieringsopzet en de rapportage. De geldverstrekker wijst er nogmaals op dat deze kosten er zijn. Daarnaast kunnen er ook andere kosten zijn, zoals de kosten voor het verlengen van de hypotheekofferte, de kosten voor een bankgarantie en de kosten van een bouwkundig rapport.
11. Bijkomende financiële verplichtingen Vaak n.v.t. Indien het wel van toepassing is staat duidelijk omschreven welke verplichtingen het betreffen.
12. Vervroegde aflossing Beschrijving van de mogelijkheden om vervroegd af te lossen. Veelal is dit door ons besproken. Er wordt verwezen naar de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van de geldverstrekker. Wij sturen deze altijd per e-mail toe op het moment van aanvragen van een hypotheekofferte.
13 a. Vragen?

Hier staan onze contactgegevens genoemd, zodat duidelijk is dat wij in de toekomst bereikbaar zijn voor vragen t.a.v. het afgesloten product

13b. Klachten? Hier staan de contactgegevens van de geldverstrekker en het proces dat er doorlopen moet worden wanneer er in de toekomst klachten zijn. Wij zijn altijd het eerste aanspreekpunt wanneer er problemen zouden ontstaan.
14. illustratieve aflossingstabel Er wordt verwezen naar onze rapportage met daarin het maandlastenoverzicht.
15. Aanbieder Hier staat de juridische naam van de aanbieder / geldverstrekker
Algemene Voorwaarden Er wordt verwezen naar de relevante set van Algemene Voorwaarden. Deze versturen wij wanneer de offerte is aanvraagd. Door het ondertekenen van de offerte verklaar je dat je deze hebt ontvangen en hebt kunnen lezen.
NHG Indien er sprake is van NHG wordt hier (nogmaals) aangegeven tot welk bedrag er sprake is van zekerheidsstelling onder NHG-garantie
Algemene informatie Hier staat aangegeven dat er door de geldverstrekker (nogmaals) onderzoek wordt gedaan in diverse registrers om de betrouwbaarheid, integriteit en kredietwaardigheid van iedere geldnemer te kunnen controleren.
Privacy Statement De verklaring van de geldverstrekker dat zij zich houden aan de Wbp.
Benodigde bescheiden De opsomming van alle documenten die de geldverstrekker wil ontvangen om het dossier te kunnen accepteren. N.a.v. de ontvangen informatie kan de geldverstrekker altijd meer informatie willen ontvangen. Wij vragen altijd de benodigde stukken in een zo vroeg mogelijk stadium op om te waarborgen dat er geen problemen / verrassingen kunnen ontstaan. 
Acceptatie en geldigheidsduur Hier staat beschreven wat de rechten en verplichtingen zijn wanneer de offerte voor akkoord wordt ondertekend. Zo staat hier binnen welke termijn de getekende offerte voor akkoord moet worden teruggestuurd. Ook staat aangegeven binnen welke termijn er bij de notaris moet worden getekend. Tenslotte staat er ook aangegeven wat de evt. mogelijkheden zijn om de geldigheidsduur te verlengen.
Acceptatieverklaring Dit is het onderdeel dat moet worden ondertekend. Hierna beschrijven we welke zaken onderdeel (kunnen) zijn van deze verklaring
Voorwaarden Je moet verklaren de offertevoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te accepteren
Akkoord melding NHG Indien van toepassing machtig je de geldverstrekker de personalia door te geven aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (t.b.v. NHG).
Notaris Hier moet de gekozen notaris worden ingevuld. Wij verzorgen een offerte voor de best passende notaris bij de persoonlijke situatie / benodigde aktes.
Woonvergunning Het kan zijn dat er een woon- / huisvestingsvergunning nodig is om de woning te kunnen bewonen. Je verklaart dat je in aanmerking komt hiervoor. Het kan zijn dat deze nog moet worden aangevraagd.
Verklaring voortbestaan inkomen Je moet verklaren dat je de intentie hebt dat het inkomen waarmee is gerekend ter verkrijging van de hypotheek gedurende de looptijd zal blijven bestaan. 
Akkoord melding Belastingdienst Je moet verklaring akkoord te zijn dat de geldverstrekker op basis van je BSN melding zal doen van het aangaan van de financiering. Zo zal er worden gemeld wat de hoogte is van de lening, wat de rentebetalingen zijn en wat de hoofdsom is bij aanvang en bij het einde van ieder kalenderjaar. Deze gegevens worden vervolgens inzichtelijk bij de vooringevulde gegevens t.b.v. de aangifte Inkomstenbelasting.
Opsomming opschortende voorwaarden NHG

Het kan zijn dat er sprake is van een situatie waarbij er opschortende voorwaarden zijn m.b.t. NHG. Je verklaarr hiermee bekend te zijn.

Ondertekening Je moet (beide) ondertekenen: Plaats, datum en handtekening. Het is niet nodig om iedere pagina te paraferen, maar dit mag wel. Ondertekening moet met blauwe pen plaatsvinden.
SEPA machtiging Je machtigt de geldverstrekker om de maandelijkse bedragen te mogen incasseren van het opgegeven rekeningnummer (IBAN). 
Verklaring in verpand met inpandgeving en crediteursbegunstiging Je verklaart dat de (evt.) af te sluiten levensverzekering / overlijdensrisicoverzekering (ORV) tot zekerheid zal dienen van de te verstrekken lening. Per levensverzekering moet er een verklaring worden afgegeven. 
Overeenkomst tot verlenging geldigheidsduur offerte Wanneer de datum van passeren (tekenen bij notaris) is gelegen na de datum waarop de geldigheidsduur van de offerte verloopt, dan moet er een verlengingsovereenkomst worden getekend. Hier staat vermeld wat de voorwaarden zijn. Denk aan evt. annuleringskosten bij annuleren na verlenging.
Kostenoverzicht Dit is een overzicht waaruit de totale bruto lasten van de financiering blijken. D.w.z. rente, aflossing, kosten NHG, inleg aflossingplan. Hier wordt uitgegaan van ongewijzigde rente gedurende de gehele looptijd.