Ik heb / verwacht betalingsproblemen

Ik heb / verwacht betalingsproblemen

Het kan gebeuren dat er zich omstandigheden voordoen waardoor de woonlasten, waaronder de hypotheeklasten, lastiger te betalen worden. Denk hierbij aan werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, een echtscheiding, een financiële tegenvaller of het hebben van een lager inkomen.

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet is het verstandig om over de drempel van schaamte heen te stappen en zo snel mogelijk in contact met ons te treden. Hoe eerder wij vernemen van een de situatie, hoe beter wij in staat zijn om een passende oplossing te vinden voor een mogelijk toekomstig probleem.

De praktijk leert dat wij vaak pas op de hoogte worden gesteld van betalingsproblemen wanneer de achterstand al enkele maanden groot is. Na 4 maanden achterstand wordt de wanbetaling gemeld bij het BKR, hetgeen zeer verstrekkende gevolgen kan hebben in de toekomst. Daarnaast is het zo dat geldverstrekkers veel minder meedenkend en welwillend zijn wanneer er niet proactief contact wordt gezocht om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

De geldverstrekker wil uiteraard graag dat de maandlasten betaald worden, maar is ook wettelijk verplicht om medewerking te verlenen in het bieden van een passende oplossing in de specifieke persoonlijke situatie.

Filmpje AFM over (verwachte) betalingsproblemen (t.b.v. consument)

 

Melden oplopen achterstand

Het is belangrijk dat wij het vernemen wanneer er een achterstand op de rente, aflossing of verzekeringspremies ontstaat. Al deze betalingen vormen onderdeel van de overeenkomst. Wij zijn het gewend om mensen bij te staan in situaties waarin de lasten (al dan niet tijdelijk) niet op te brengen zijn. Het slechtste dat je kunt doen is niet communiceren. Niet reageren op brieven van de geldverstrekker en niet communiceren. Al verwacht je zelfstandig zeer snel weer een opgelopen achterstand in te kunnen lopen, dan nog is het belangrijk om direct dit te laten weten aan de geldverstrekker. Wanneer wij de hypotheek hebben bemiddeld zijn wij in beginsel het eerste aanspreekpunt. Door onze ervaring kunnen wij vaak een voor alle partijen acceptabele regeling voor elkaar krijgen om de achterstand weer in te lopen. Het zelfstandig uitzoeken kan natuurlijk ook, maar vaak werkt het prettiger en levert het een beter resultaat op wanneer wij de bemiddeling doen.

Communicatie met geldverstrekker

Wanneer een incasso niet lukt, dan zal er een herinneringsbrief volgen met het verzoek een betaling binnen een aantal dagen alsnog zelfstandig te voldoen. Lukt dit niet, laat het ons of de geldverstrekker dan direct weten. Ga na wat er wel mogelijk is. Om extra rente, boetes en kosten te voorkomen is het van belang om zo spoedig mogelijk een betalingsregeling te treffen. Wanneer deze kosten eenmaal in rekening zijn gebracht, dan zullen deze niet worden teruggedraaid. Zie dit als de straf voor het niet tijdig communiceren met de geldverstrekker.

Geldverstrekkers hebben specialisten in dienst die meedenken om tot een haalbare en passende oplossing te komen voor het betalingsprobleem.

Betalingsregeling voorstellen

Wanneer het niet mogelijk is om de hele termijn te voldoen, doe dan in ieder geval je best om een deel te betalen. Hiermee laat je goede wil zien richting de geldverstrekker. Het is voor een geldverstrekker veelal vreemd dat er “ineens” totaal geen geld binnenkomt. Hier kan natuurlijk een reden voor zijn, maar door het betalen van een deel van de termijn kan er worden gerekend op begrip waarbij de geldverstrekker meedenkend is. Van belang om te weten is dat een geldverstrekker wettelijk verplicht is al het redelijke te moeten doen om een gedwongen verkoop te voorkomen.

Blijven betalen

Naast de rente moet ook de aflossing en de eventuele levensverzekeringspremie worden voldaan. Wanneer de achterstand op deze aan de hypotheek gekoppelde producten oploopt, dan kan dit betekenen dat een product wordt stopgezet. Hierbij kunnen er flink nadelige fiscale gevolgen optreden. Daarnaast is het geen veilig idee om betalingsproblemen te hebben waarbij bijvoorbeeld de dekking bij overlijden is opgeschort vanwege wanbetaling. Daarnaast zal er nieuwe medische acceptatie plaatsvinden bij een royement en een verzoek tot herstel van de polis.

Kosten advies en ondersteuning vergoed door geldverstrekker

Het assisteren bij betalingsproblemen is een dienst die ons veel tijd kan kosten. De toezichthouder heeft aangegeven dat een uitzondering wenselijk is in het verbod dat geldverstrekkers een vergoeding geven aan intermediairs bij betalingsproblemen. De verwachting is dat de wetgever het vanaf 2015 mogelijk toelaat dat een geldverstrekker een vergoeding mag geven aan een dienstverlener die bijstaat bij betalingsproblemen.

Dit om de drempel te verlagen om hulp te zoeken door mensen die al betalingsproblemen hebben en geen extra kosten kunnen dragen. De kosten voor ondersteuning bij betalingsproblemen zijn vaak te hoog en daarom wordt er te vaak geen (noodzakelijk) advies ingewonnen. Het is in het belang van alle partijen dat er wel communicatie is, er deskundig advies wordt gegeven en dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan een acceptabele oplossing.

Met de billen bloot

Om een betalingsregeling te treffen met de geldverstrekker zal volledig openheid van zaken gegeven moeten worden. Dat wil zeggen dat een geldverstrekker heel veel gegevens op zal vragen over de vaste lasten en uitgaven die er zijn. Deze worden vervolgens gekoppeld aan het (nieuwe) huidige inkomen. Er wordt vastgesteld wat de betaalruimte is. Dit bedrag zal moeten worden voldaan.

Budgetcoaching

Het kan zijn dat een geldverstrekker kosteloos een budgetcoach aanstelt. Deze beoordeelt de situatie en brengt nauwkeurig de inkomsten en uitgaven in beeld. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de budgetcoach worden afspraken gemaakt over een betalingsregeling. Hierbij worden de wettelijke normen ten aanzien van een minimaal inkomen voor levensonderhoud in acht genomen. Daarnaast krijgt je zeer waardevolle tips hoe de levensstijl aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en hoe een mogelijke gedwongen verkoop van de woning te voorkomen.

NHG

Als de hypotheek is afgesloten onder NHG-voorwaarden dan is het onder omstandigheden mogelijk om tijdelijk (een deel van) de rente bij te schrijven op de hoofdsom. Dit heet de Woonlastenfaciliteit. Niet iedere geldverstrekker biedt deze mogelijkheid aan. Vraag ons om advies wat de mogelijkheden zijn. NHG stelt voorwaarden aan het melden van problemen en het beperken van de achterstanden. Wanneer achteraf blijkt dat hier niet of niet voldoende aan is voldaan, kan die betekenen dat een ontstane restschuld bij verkoop niet of niet volledig wordt vergoed door de Stichting die de NHG uitgeeft. Hieruit blijkt ook weer dat het essentieel is om tijdig hulp te zoeken en te blijven communiceren. Dit niet doen leidt altijd tot (veel) grotere problemen.

Wanneer er sprake is van een structureel lager inkomen dan heeft NHG de mogelijkheid om een zogenoemde haircut toe te passen. Deze houdt in dat een deel van de financiering wordt betaald door NHG, waardoor de lasten binnen de normering van verantwoorde kredietverlening passen. Dit gebeurt alleen wanneer duidelijk is dat dit voor NHG minder verwacht nadeel oplevert dan bij verkoop, onderhands of gedwongen.

NHG zal altijd een inkomens- en vermogenstoets uitvoeren om de situatie goed in beeld te krijgen, waarna er zal worden beoordeeld wat de mogelijkheden zijn.

Voorwaarden geldverstrekker bij betalingsproblemen

Geldverstrekkers hebben allemaal een zeer verschillend beleid ten aanzien van betalingsproblemen. Waar de ene geldverstrekker geen enkele ruimte geeft om te onderhandelen, biedt de andere geldverstrekker juist veel ruimte. Het is bij het afsluiten dus al belangrijk om het risico te beoordelen dat er in de toekomst mogelijk betalingsproblemen ontstaan. Een hypotheek wordt veelal voor 30 jaar afgesloten en daarin kan er heel veel gebeuren. Eén ding staat vast: je weet nooit wat er in de komende 30 jaar zal gebeuren. Helaas wordt er te vaak (alleen) gekeken naar de laagste rente. Of alleen naar de acceptatievoorwaarden. Wij kijken ook naar de kwaliteit in de beheerfase en geven op basis van alle voorwaarden een passend advies. Vraag ons tijdig om advies bij betalingsproblemen.

Mogelijke gevolgen van een achterstand

De geldverstrekker zal mogelijk extra kosten in rekening brengen over de niet tijdig betaald rente- en aflossingstermijnen. Wanneer er tijdig overleg wordt gevoerd over de situatie dan kan een geldverstrekker besluiten om geen extra kosten in rekening te brengen. Iedere geldverstrekker heeft in haar Algemene Voorwaarden opgenomen wat haar rechten zijn bij niet tijdige betaling van termijnen.

Wanneer duidelijk is dat het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de inkomenssituatie spoedig zal veranderen, dan kan een advies volgen om de woning in de verkoop te plaatsen. Dit is dan geen gedwongen verkoop, maar in onderling overleg. Hiermee is de kans het grootste dat er een relatief normale opbrengst wordt gerealiseerd.

Kosten dienstverlening bij achterstanden

Sommige geldverstrekkers geven ons een vergoeding voor onze werkzaamheden bij (dreigende) betalingsachterstanden. Hiermee wordt de drempel verlaagd om hulp te zoeken bij (dreigende) betalingsproblemen. De toezichthouder heeft hiervoor een uitzondering gemaakt op het verbod om rechtstreeks door de geldverstrekker beloond te mogen worden.