Mensen met studieschuld zijn ca. € 125,= duurder uit bij afsluiten hypotheek

Mensen met studieschuld zijn ca. € 125,= duurder uit bij afsluiten hypotheek

Bij het afsluiten van een hypotheek moet je aangeven of je financiële verplichtingen hebt. Een studieschuld bij DUO is daar een voorbeeld van.

Door deze verplichting wordt de maximaal toegestane financiering lager dan zonder deze verplichting. De wijze waarop de maximale lening moet worden verlaagd is vastgelegd in wet- en regelgeving.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning, de stichting die de uitvoering van de Nationale Hypotheekgarantie verzorgt, heeft in haar Voorwaarden en Normen en de toelichting daarop beschreven op welke wijze er moet worden omgegaan met DUO-schulden.

De teksten staan hieronder:

Toelichting op voorwaarden en normen:

Het beleid van geldverstrekkers ten aanzien van weging van DUO-schulden bij de bepaling van de maximale financiering is vrijwel overal gelijk aan de normen die er worden gesteld voor financieringen met NHG.

Aan te leveren informatie aan geldverstrekker:

Wanneer je een financiële verplichting hebt, dan moet je altijd de volgende gegevens aanleveren:

 • Datum vaststellen kredietsom
 • Datum ingang terugbetalingsverplichting
 • Hoofdsom bij aanvang
 • Looptijd bij aanvang
 • Actuele hoofdsom
 • Resterende looptijd
 • Actuele maandtermijn
 • Bewijsstukken ten aanzien van de tenaamstelling / koppeling aan persoon

Datum van aanleveren specificatie (aantonen actuele situatie)

Op basis van de normen zoals hierboven zijn beschreven, specifiek voor DUO-schulden wordt dit uitgebreid met:

 • Bevestiging soort DUO-lening (van toepassing zijnde wettelijke regeling)
 • Communicatie over verrichte eventuele extra aflossing (-en)
 • Bewijsstuk ter vaststelling dat door extra aflossing (-en) er een nieuwe annuïteit tot stand is gekomen (dus aantonen oude en nieuwe annuïteit)

DUO heeft een portal waarop je informatie kunt vinden over je DUO-schuld. Mijn DUO.

Uit onderzoeken komt naar voren dat veel studenten met een DUO-schuld hun schuld niet melden bij de aanvraag van een hypotheek.

De hoeveelheid informatie die je moet aanleveren is aanzienlijk. En hierdoor kun je dus minder lenen. Het is om die reden niet heel vreemd dat zo’n 40% van de studenten een financiering af heeft gesloten zonder rekening te houden met de DUO-schuld.

Er kan natuurlijk ook een andere reden zijn. Dat is dat het praktisch onmogelijk is, maar in ieder geval zeer omslachtig, om alle informatie die een geldverstrekker nodig heeft voor de beoordeling, van de DUO-omgeving af te halen.

Uit deze cijfers van het CBS blijkt hoeveel mensen een DUO-schuld hebben. Hier staat dat het aantal mensen iets onder de 600.000 ligt.

DUO heeft op haar website staan:

Wanneer we kijken naar punt 2 en 3, dan kan DUO haar dienstverlening verbeteren. Het is totaal niet gemakkelijk voor mensen met een DUO-schuld om een overzicht te genereren waarop alle informatie staat die er aangeleverd moet worden bij een hypotheekaanvraag. Het moet mogelijk gemaakt worden om een uittreksel te verkrijgen in .pdf-format met daarop alle relevante informatie.

Het genereren van een overzicht waarop alle informatie staat die nodig is en ontsloten kan worden op een voor geldverstrekkers acceptabele manier kost op dit moment ongeveer een uur tijd. En er is vaak begeleiding nodig van een financieel adviseur. Wanneer deze adviseur wordt betaald op uurbasis dan zorgt dit dus, onnodig, voor extra kosten.

Uitgaande van een uurtarief van € 125,= voor een financieel adviseur betekent dit dus dat dit de meerprijs is voor de werkzaamheden ten aanzien van hypotheekbemiddeling als je een DUO-schuld hebt.

In het belang van ca. 600.000 potentiële huizenkopers zou het dan ook wenselijk zijn om het mogelijk te maken om een compleet uittreksel te kunnen downloaden waarop alle relevante informatie inzichtelijk is.

Net zoals je bijvoorbeeld op www.mijnpensioenoverzicht.nl een overzicht kunt verkrijgen van al je pensioengegevens zou dit ook mogelijk moeten zijn op de website van DUO.

De toezichthouder AFM geeft aan dat vaak een DUO-schuld niet wordt gemeld. In deze kamerbrief wordt gesteld dat de extra aflossing (-en) kunnen worden aangetoond door een overzicht op Mijn DUO.

Omdat uit onderzoeken blijkt dat het ook deels onwetendheid is bij DUO-schuldenaren met betrekking tot het moeten melden van de schuld / verplichting lijkt het me in het kader van zorgplicht tevens noodzakelijk dat zij beter worden gewezen hierop. Dit bijvoorbeeld door het plaatsen van een opmerking hierover op de fiscale jaaropgave.

Daarnaast zou het altijd zo moeten zijn dat de DUO-schuld altijd aan de Belastingdienst wordt doorgegeven en dat de schuld op de aangifte Inkomstenbelasting zichtbaar is. Nu is dat zeker niet altijd het geval. Door het vermelden van de DUO-lening onder het kopje schulden ontstaat ook mee bewustzijn.

Het onbewust niet melden van een DUO-schuld kan leiden tot overkreditering. Er kunnen discussies ontstaan over het al dan niet te goeder trouw geweest zijn bij het afsluiten van de hypotheek. Wanneer een woning wordt verkocht met verlies waarbij er sprake is van een verliesdeclaratie bij NHG, dan kan dit grote gevolgen hebben.

Omdat het inmiddels mogelijk is om online een hypotheek af te sluiten, zonder advies, is het noodzakelijk om meer te doen om DUO-schuldenaren bewust te maken en te beschermen. Het is nu nog “te makkelijk” voor een DUO-schuldenaar om deze te kunnen verzwijgen.

Ook zonder registratie van de schuld in het BKR-register zijn er maatregelen mogelijk om deze in meer gevallen inzichtelijk te krijgen.

Naast het beschikbaar stellen van een uittreksel in .pdf-format kan ook worden nagedacht aan het kunnen downloaden van een .xml-document. Wanneer deze kan worden gedownload door de DUO-schuldenaar en vervolgens wordt aangeboden aan diens adviseur, waarbij de adviseur het bestand kan inlezen in de adviessoftware, dan is het voor alle partijen betrokken bij de advisering op het gebied van hypotheek het minst bewerkelijk.

De foutenkans wordt verkleind met betrekking tot de invoer van gegevens.

De omgeving van Mijn DUO is beveiligd met DigiD. Het zou daarom mogelijk moeten zijn zelfstandig alle informatie eenvoudig te kunnen downloaden. Schuldopgaven worden thans alleen per post verstuurd door DUO. Waar andere instellingen, die ook met DigiD zijn beveiligd, er geen enkel probleem mee hebben om jaaropgaven, aangiftes, aanslagen, afrekeningen etc. beschikbaar te stellen op hun omgeving is de mening van DUO op dit punt blijkbaar afwijkend.

Bij het afsluiten van een hypotheek is er vaak tijdsdruk. Het zou bijzonder fijn zijn wanneer er prioriteit kan worden toegekend aan het kunnen downloaden van een uitgebreide rapportage met daarin alle relevante DUO-gegevens. De gegevens zijn, volgens opgave van DUO, te vinden op de website. Dan zou het genereren van een rapportage ook relatief eenvoudig moeten kunnen door het koppelen van deze gegevens aan een rapportgenerator.

Tekst geschreven door: J.M. Hilgersom FFP op 21-01-2017. Hilgersom Financieel Advies & Planning