Prognosecijfers van (startend) ondernemer

Prognosecijfers van (startend) ondernemer

Het is tegenwoordig voor ondernemers gelukkig (weer) mogelijk om een hypotheek te kunnen aanvragen voordat er (minimaal) 3 (volledige) boek- of kalenderjaren zijn verstreken.

Wel gelden er vaak beperkingen in de maximale verstrekking wanneer je relatief kort ondernemer bent.

Denk hierbij aan een maximale verstrekking tot 85% van de waarde van de gewenste woning. Dit betekent dus dat je flink wat eigen geld moet kunnen investeren.

Ook kan het berekende inkomen verminderd worden. Stel dat je over de afgelopen 2 jaar gemiddeld € 50.000,= aan winst uit onderneming hebt laten zien, dan rekent de geldverstrekker voorzichtigheidshalve met bijvoorbeeld € 35.000,=. Dit is 70% van het inkomen over 2 jaar.

Er zijn dus wel mogelijkheden, maar het is belangrijk dat er vaak beperkingen gelden ten opzichte van de beoordeling van een aanvraag waarbij iemand minimaal 3 jaar aan cijfers kan aanleveren.

Het is sinds 01-12-2016 mogelijk om ook met NHG een financiering te krijgen voor ondernemers die nog niet zo lang bezig zijn. Neem contact met ons op om hier meer over te vernemen.

Afgesloten kalenderjaar

Er kan niet ver terug worden gekeken om de “bestendigheid” van het inkomen vast te stellen. Daarom is een prognose erg belangrijk.

De standaardnorm bij de beoordeling door geldverstrekkers is dat pas na 01-07 van het huidige jaar de jaarstukken en aangifte van het voorgaande jaar worden gevraagd. Dit is niet het geval bij startend ondernemers.

Bij starters zal een afgesloten kalenderjaar altijd administratief moeten worden afgerond met (concept-) jaarstukken en een concept aangifte Inkomstenbelasting.

Een afgesloten periode is geen prognose meer, maar het zijn werkelijke cijfers. Feiten.

De geldverstrekker vraagt ter onderbouwing van voorlopige cijfers of conceptstukken vaak naar de BTW-aangiftes die er zijn verricht. Zo kan worden vastgesteld of de verantwoorde omzet in lijn ligt met de in de voorlopige stukken opgenomen omzet.

Prognose

Een geldverstrekker wil zekerheid. Natuurlijk is niets zeker in de toekomst, maar de geldverstrekker wil voldoende zekerheid hebben dat het resultaat en de ontwikkeling van het resultaat stabiel of toenemend is.

Dit moet blijken uit een aan te leveren prognose. Deze prognose moet “door een terzake deskundige” worden opgesteld. Een eigen Excel-berekening en motivatie wordt afgekeurd.

Per geldverstrekker verschillen de eisen waaraan een prognose moet voldoen. Hier beschrijven we strenge voorwaarden, zodat de stukken voldoen aan het beleid van vrijwel iedere geldverstrekker. Overigens is het zo dat niet iedere geldverstrekker een prognose accepteert. Zij hebben (nog steeds) de eis dat een ondernemer minimaal 3 kalenderjaren aan cijfers moet kunnen aanleveren.

Vormvereisten prognosestukken

De prognose worden idealiter opgesteld door een RA of AA-accountant. Niet iedere ondernemer heeft een accountant. Sommige ondernemers doen hun administratie zelf.

Een prognose opgesteld door een Belastingconsulent, bij voorkeur een RB-adviseur wordt vrijwel altijd als betrouwbaar gezien.

De prognose moet een proefbalans en een proefresultatenrekening bevatten. Daarnaast moet deze zijn toegelicht.

Een toelichting waarin staat: “Dit is wat betrokkene zelf verwacht”, is niet voldoende.

Er moet een grond zijn om tot de afgegeven opstelling te komen. Denk hierbij aan een bestendige groei van de omzet, kwartaal op kwartaal. Deze lijn doortrekken is consistent.

Ook kan een orderportefeuille dienen ter onderbouwing van een verwacht, of nagenoeg zeker, toekomstig resultaat.

Maatwerk vraagt tijd

Een aanvraag voor een startend ondernemer is altijd maatwerk. En het is belangrijk om zoveel mogelijk duidelijkheid en inzicht te geven aan de geldverstrekker. Wij adviseren dan ook om niet lichtzinnig om te gaan met de dossiervorming. Wij vragen niet de documenten en toelichting op om onnodig werk te verschaffen, we doen dat om de slagingskansen aanmerkelijk te vergroten.

Overzicht aan te leveren stukken voor beoordeling door geldverstrekker

  • Concept jaarstukken, met balans en resultatenrekening, met toelichting deskundige over lopend boekjaar.
  • Bewijsstukken zekere toekomstige omzet, zoals getekende offertes / opdrachtbevestigingen, aanbetalingen, etc.
  • Meest recente BTW-aangifte waaruit de gerealiseerde omzet blijkt.
  • Laatste jaaropgave en salarisstrook van loondienstverband voorafgaande aan start zelfstandig ondernemerschap, indien van toepassing.
  • Bewijsstukken ontvangen omzet op betaalrekening m.b.t. gerealiseerde omzet lopend boekjaar.
  • Voorlopige aangifte Inkomstenbelasting met daarin verantwoord het verwachte bedrag aan belastbare winst uit onderneming, voortvloeiend uit de geprognotiseerde winst uit onderneming.
  • Motivatie van ondernemer zelf over verwachting lopende jaar en toekomstige jaren qua ontwikkeling resultaat onderneming. Daarnaast is uitleg over waarom nu (al) kopen en niet bijvoorbeeld wachten totdat er wel 3 jaren aan cijfers aangeleverd kan worden ook van toegevoegde waarde.
  • Inbreng eigen middelen is gewenst. Zeker wanneer er bijvoorbeeld een inbreng is waardoor de financiering maximaal 85% tot 90% van de marktwaarde is zijn geldverstrekkers vaak bereid iets meer te doen ten aanzien van het vaststellen van de maximale financieringsmogelijkheden.
  • Markt- en trendcijfers kunnen worden aangeleverd, maar worden vaak beoordeeld als “te algemeen”.

Onvoldoende

Een geldverstrekker wil altijd een eenvoudig overzicht ontvangen. Ondernemers die zelf hun administratie voeren en aangifte Inkomstenbelasting doen, hebben vaak geen jaarrapport en geen balans en verlies en winstrekening in een reguliere opstelling. De gegevens staan grotendeels wel in de aangifte, maar het is voor de geldverstrekker onvoldoende.

Het op een niet bestendige of onrealistische manier prognotiseren van een toekomstig resultaat zonder keiharde bewijsstukken wordt gewantrouwd. Doe dit niet.

Wanneer de “ratio’s”van een ondernemer over de periode waarover er cijfers beschikbaar zijn een onbevredigend beeld opleveren, dan is het nagenoeg altijd kansloos om te mogen rekenen met een prognose.

Wanneer de solvabiliteit, liquidieit, rentabiliteit en het eigen vermogen niet goed zijn gebleken over de eerste jaren, dan kan er een resultaatontwikkeling worden verondersteld in het actuele jaar, maar hier wordt dan geen waarde aan toegekend. De onderneming moet in de eerste jaren kerngezond zijn gebleken.

Kosten dienstverlening en toegevoegde waarde van onze diensten

Het bemiddelen van een dossier van een startend ondernemer is leuk. Het is maatwerk. Daar zijn we goed in. Maar is wel tijdrovend. Veel overleg met de ondernemer, de boekhouder, de geldverstrekker. Het volledig motiveren van het verantwoord zijn van de financiering.

Om deze reden rekenen wij een opslag op onze diensten voor startend ondernemers.

Uiteraard kunnen wij geen garantie geven over een te behalen resultaat bij de beoordeling door een geldverstrekker. Wel durven we te garanderen dat door onze begeleiding de slagingskansen sterk worden vergroot ten opzichte van de begeleiding door minder gespecialiseerde adviseurs.

Wij zijn zeer kritisch, wij doen als ware alsof wij zelf het krediet verstrekken. Door deze werk- en denkwijze zijn we vrijwel altijd op alle vragen voorbereid. Sterker nog, we zijn ze voor! We leveren alle informatie en documentatie aan tezamen met duidelijke toelichting en motivatie voordat de vragen gesteld konden worden.

Door de opslag zijn we niet goedkoop in onze dienstverlening. Dat is ook niet ons streven. Wij willen een redelijke vergoeding voor de hoeveelheid werk in een dossier. Zodat we kunnen waarborgen voldoende tijd aan het dossier te kunnen besteden om zo goed mogelijk gepresenteerd te worden bij de geldverstrekker.

Het is regelmatig gebeurd dat mensen bij ons zijn gekomen die elders weggestuurd zijn als “kansloze zaak” en die toch via ons een veilige en verantwoorde financiering hebben gekregen.

Neem contact met ons op om te vernemen wat wij voor je kunnen betekenen, we gaan graag voor je aan de slag.