Standaard voor beëindiging krediet

Standaard voor beëindiging krediet

Bij het afsluiten van een financiering zijn er strenge regels. Zorgplicht.

Evenzo ben ik van mening dat het belangrijk is dat bij het beëindigen van een financiering de kredietverstrekker altijd juiste en volledige informatie moet verstrekken aan de klant.

De praktijk leert dat het opzeggen van een krediet (-faciliteit) vaak behoorlijk omslachtig is. Daarnaast is het vaak lastig of zelfs onmogelijk om van de kredietverstrekker informatie te krijgen over de beëindiging van het contract.

Wanneer iemand een hypotheek afsluit, dan is het voor de geldverstrekker verplicht om te waarborgen dat kredietfaciliteiten worden beëindigd, indien er onvoldoende ruimte is op basis van het inkomen om deze te kunnen voortzetten.

De geldverstrekker moet tevens vaststellen hoe het krediet is afgelost. Dit dient uit eigen middelen te zijn gebeurd.

Wanneer er geen sprake was van een benutte kredietfaciliteit, dan is het niet mogelijk om een geldstroom te laten zien die heeft gezorgd tot een positief saldo en het kunnen verzoeken om afmelding van de kredietfaciliteit.

Je moet dan aantonen wat het saldo was op het contract op het moment van aanvragen van de hypotheek. Waarbij het ook nog duidelijk moet zijn dat de kredietfaciliteit zoals opgeheven is overeenkomst met het door de geldverstrekker in het BKR vastgestelde krediet. Het is op dit moment vrijwel altijd bijzonder bewerkelijk om alles sluitend aan te kunnen leveren. Onnodig.

In mijn optiek is er een standaardbrief noodzakelijk die iedere kredietverstrekker moet verstrekken bij een verzoek om een kredietfaciliteit op te heffen. Daarnaast lijkt het me noodzakelijk dat aan een verzoek tot beëindiging altijd binnen maximaal 48 uur opvolging wordt gegeven.

Het kan nu behoorlijk wat tijd kosten om de verklaring te krijgen / de afmelding te laten gebeuren. Het afsluiten van een krediet gaat vaak sneller dan het beëindigen van een krediet. Dat hoort niet zo te zijn.

Welke communicatie geeft iemand die een hypotheek afsluit alle relevante informatie? Dit zou in mijn optiek goed mogelijk zijn binnen een geautomatiseerd proces bij kredietverstrekkers.

Voorgestelde tekst / voorbeeldtekst:

Langs deze weg verklaart << naam kredietverstrekker>> dat op verzoek van << naam lener>> de kredietfaciliteit  met contractnummer <<contractnummer >> is beëindigd. Wij hebben dit verzoek op <<datum ontvangst verzoek >> ontvangen.

Het krediet had als ingangsdatum <<ingangsdatum krediet >> en was door ons bij het BKR geregistreerd met als limiet / kredietsom <<aangemelde kredietsom >>.

Het betrof een <<soort krediet>>.

Door de beëindiging van het contract kan er geen gebruik meer worden gemaakt van deze kredietfaciliteit.

Het openstaande saldo op het moment van het beëindigingsverzoek was << >>.

Wij hebben dit bedrag op << >> ontvangen vanaf IBAN << >> t.n.v. van << >>.

OF

Er was ten tijde van het verzoek geen sprake van een debetstand. Wij hebben derhalve geen betaling ontvangen voor het aflossen van de kredietfaciliteit.

OF

Het betrof een roodstandfaciliteit op de betaalrekening. De betaalrekening is niet opgeheven. Wel is de mogelijkheid tot roodstand opgeheven.

OF

Het betrof een creditcard die op “gespreid betalen” was ingesteld. Deze faciliteit is beëindigd.

Wij hebben het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel gemeld dat het contract is geëindigd en dat er doorhaling moet plaatsvinden. De verwerking van ons verzoek kan enkele dagen in beslag nemen.

De aan het BKR gecommuniceerde werkelijke einddatum is << >>.

<< eventueel afsluitende tekst dat kredietverstrekker relatie in de toekomst graag opnieuw van dienst wil zijn>>

De wijze waarop op dit moment door kredietverstrekkers wordt gecommuniceerd over een beëindigingsverzoek is heel verschillend. Daarnaast zijn ook de verwerkingstermijnen fors uiteenlopend.

Het zou mooi zijn wanneer er vanuit de markt een soort convenant wordt opgesteld met kwaliteitseisen ten aanzien van het proces van beëindiging van kredieten.

Wanneer er in de missie van VFN wordt gekeken dan lees je:

 

Aansluitend op het derde punt zou bovenstaande gedragsregel goed in de gedragscode thuis horen. Omdat niet iedere kredietverstrekker bij de VFN is aangesloten waarborgt dit niet dat iedere kredietverstrekker op deze manier zou gaan communiceren. De toezichthouder zou hier wel een leidraad over kunnen publiceren.

Het is wat vreemd dat er in de gedragscode van de VFN wel wordt beschreven wat de plichten zijn ten aanzien van de behandeling van kredietaanvragen en niet ten aanzien van de behandeling van kredietbeëindigingen.