Het aankopen van een nieuwbouwwoning

Een nieuwbouwwoning kopen

Het kopen van een woning die nog gebouwd moet worden verloopt compleet anders dan het kopen van een bestaande woning. Het is een uitgebreid proces. Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is wat er op je afkomt wanneer je interesse hebt in een nieuwbouwwoning. Hieronder staat gedetailleerd beschreven over alle aspecten die van toepassing zijn bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Uiteraard wordt er waar nodig ook een brug geslagen naar onze hoofdactiviteit: het verzorgen van de financiering van de eigenwoning.

Het proces

Hieronder beschrijven we per stap het gehele proces van het aankopen van een woning.

 • Oriëntatie online

Informatie over nieuwbouwprojecten wordt vaak online geplaatst. Dit op de website van de projectontwikkelaar, op de website van de verkopend makelaar of soms op een eigen website, speciaal voor het project. Hier kun en moet je je inlezen in alle informatie om te bepalen of de te bouwen woningen voldoen aan de woonwensen.

 • Beoordeling financiële haalbaarheid

Wanneer er een interessante woning is gevonden, of al daarvoor, is het belangrijk om te vernemen of de woning ook gefinancierd kan worden. En wat de maandlasten dan zijn. Neem daarom altijd contact met ons op om hier een goed beeld van te krijgen.

 • Interesse tonen aan / contact met verkoopmakelaar

Wanneer blijkt dat er woningen zijn die voldoen aan de woonwensen en daarnaast is de benodigde financiering haalbaar en betaalbaar, dan is het belangrijk om interesse duidelijk te maken aan de verkopend makelaar. Dit gebeurt vaak door middel van een telefoontje of een e-mail. Ook kan het zijn dat er interesseformulieren te downloaden zijn of dat het zelfs mogelijk is om online in te schrijven op één of meerdere woningen. 

 • Insturen interesseformulier met voorkeur bouwnummer (s) / inschrijving

Op het interesseformulier moeten de personalia worden ingevuld en moet worden aangegeven in welk bouwnummer er interesse is. Er kunnen vaak meerdere bouwnummers worden aangegeven. Daarnaast wordt er ook steeds vaker gevraagd een bewijsstuk aan te leveren waaruit blijkt dat de financiële mogelijkheden zijn doorgerekend en dat het dus ook financieel haalbaar is. Wij kunnen een dergelijke verklaring afgeven. 

 • Ophalen verkoopmap

In de verkoopmap zit uitgebreide informatie over het project in algemene zin, maar ook over de woning waarin de interesse is getoond. Op basis van de informatie in de verkoopmap kan een besluit worden genomen of de woning wel of niet wordt gekocht. Uiteraard zal de makelaar in het optiegesprek alle openstaande vragen beantwoorden. Per project kan het moment dat de verkoopmap beschikbaar is of wordt gesteld verschillend zijn. 

 • Sluiting inschrijvingsperiode / Loting / Toewijzing

Wanneer een nieuwbouwproject nog niet is begonnen, dan is er vaak sprake van een inschrijvingstermijn en afhankelijk van de interesse vindt er een loting plaats op basis waarvan bouwnummers worden toegewezen aan de geïnteresseerden. Het kan zijn dat een bouwnummer dat niet de eerste voorkeur had wordt toegewezen. Er wordt ook vaak een reservelijst toegekend, zodat wanneer iemand een optie uiteindelijk niet neemt een tweede geïnteresseerde de optie toegewezen krijgt. De wijze van loting verschilt per project. Ingeloot worden betekent dat je wel een optie krijgt op een woning. Uitgeloot worden betekent dat je geen optie krijgt. 

 • Optiegesprek

Wanneer er een bouwnummer wordt toegekend, vindt er een optiegesprek plaats met de verkopend makelaar. In dit gesprek worden onder andere de mogelijkheden van meer-/minderwerk besproken. Ook zal er meer bekend worden gemaakt over de bouwperiode. In dit gesprek moet alles duidelijk worden voor de koper zodat er na dit gesprek een definitieve keuze kan worden gemaakt of de woning wel of niet wordt gekocht. In dit gesprek wordt bijvoorbeeld ook besproken welke zaken er in de woning zullen worden opgeleverd. Denk hierbij aan de keuken, de badkamer en de toiletten. De optietermijn is meestal 2 weken, ingaande vanaf het moment van het optiegesprek. 

 • Besluiten wel of niet

Na het optiegesprek moet er aan de verkopend makelaar worden gemeld of er wel of geen interesse is in de woning. De wijze waarop dit kenbaar gemaakt moet worden verschilt. Wanneer er wordt besloten de optie te verzilveren, ofwel er wordt besloten de woning te kopen, dan zal de makelaar beginnen met het maken van de voorlopige koopovereenkomst. 

 • Bekend worden termijnen grondrente

De makelaar geeft aan vanaf welk moment de verkoper rente over de grond in rekening brengt. Dit moment is vaak gekoppeld aan het moment waarop de opschortende voorwaarden komen te vervallen. De hoogte van het percentage dat moet worden betaald over de grondrente staat in de koopovereenkomst vermeld. Over dit bedrag wordt BTW in rekening gebracht. De rente is fiscaal aftrekbaar voor zover het grondrente betreft na het tekenen van de koopovereenkomst. 

 • Personalia, meer/ minderwerkopties en gegevens financieel voorbehoud aanleveren

Het is belangrijk dat de makelaar beschikt over de personalia, identificatiegegevens en dat er duidelijk wordt aangegeven welke meer-/minderwerk er gewenst zijn. Wanneer de makelaar deze overeenkomst af heeft wordt het concept hiervan altijd aangeboden ter controle. Wij kijken graag deze documenten altijd na, mede om te zien of de zaken met betrekking 

 • Ontvangen ingevulde concept-overeenkomsten

De concept-overeenkomsten worden vaak gemaild. Dit betreffen de koopovereenkomst (grond) of de overeenkomst tot het verkrijgen van grond in erfpacht tezamen met de aannnemingsovereenkomst en de meer-/minderwerkovereenkomst. Dit is vaak een flink pakket aan informatie met lastige stof. De makelaar zal eventuele vragen hierover beantwoorden. Vaak worden de overeenkomsten verzonden met een toelichting op de inhoud. Daarnaast wordt ook informatie verstrekt over de afbouwgarantie. Het kan voorkomen dat er één koop-/aannemingsovereenkomst wordt opgesteld in plaats van twee afzonderlijke documenten. 

 • Ondertekenen overeenkomsten

Spoedig na het verkrijgen van de concept overeenkomsten wordt er een afspraak gemaakt met de makelaar om deze te ondertekenen. Bij nieuwbouwwoningen worden de overeenkomsten altijd eerst geparafeerd en ondertekend door de koper. De verkoper (grond) en de aannemer tekenen het exemplaar daarna. De originele stukken gaan naar de notaris die het transport verzorgt. Door de verkopend makelaar wordt een exemplaar van de door beide partijen getekende overeenkomsten gemaild aan de koper. Wij hebben deze documenten op onze beurt weer nodig voor de geldverstrekker. Er geldt meestal een termijn van 2 maanden waarbinnen de hypotheek rond moet zijn. 

 • Financieringsproces

Het financieringsproces kan aanvangen vanaf het moment dat de keuze is gemaakt voor het kopen van de woning en de bedragen bekend zijn. Daarnaast moet ook bekend zijn binnen welke termijn iemand naar de notaris kan. Dit is belangrijk om te weten omdat de hypotheekofferte voldoende lang geldig moet zijn. Bij een dalende rentemarkt is het verstandig om te wachten met het aanvragen van de hypotheekofferte, tenzij er bijvoorbeeld veranderingen zijn in de verstrekkingsnormen. Wij bewaken de termijnen in het proces en zullen waar nodig in contact treden met de makelaar wanneer er meer tijd benodigd is. 

 • Finaal akkoord

Wanneer de geldverstrekker het hypotheekdossier volledig heeft goedgekeurd wordt het finaal akkoord verstrekt. Hier staat maar informatie over dit onderwerp. 

 • Vervallen opschortende voorwaarden

Opschortende voorwaarden zijn voorbehouden die gesteld worden door de verkoper om de verkoop alsnog af te mogen blazen. Dit betreffen veelal het verkrijgen van een omgevingsvergunning door de aannemer en het bereiken van een percentage aan verkochte woningen van bijvoorbeeld 70% of 80%. Ook kan het zijn dat het bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd. De maximale termijn van de opschortende voorwaarden staat in de overeenkomsten genoemd. In sommige gevallen gaat het financiële voorbehoud pas lopen nadat de opschortende voorwaarden zijn verlopen. 

 • Passeren

Wanneer de opschortende voorwaarden zijn komen te vervallen dan kan er in beginsel gepasseerd worden bij de notaris. De makelaar kondigt deze fase vaak aan door middel van het verzenden van een zogenaamde goed-nieuwsbrief. De notaris zal een planning maken voor het passeren van de aktes. Omdat bij een nieuwbouwproject er sprake is van meerdere te passeren onderpanden kan het voorkomen dat er tussen het moment van het vernemen dat de opschortende voorwaarden zijn vervallen en de daadwerkelijke passeerdatum een aantal weken zit.

 • Bouwperiode

De bouwperiode van het project wordt vooraf ingeschat en gemeld tijdens de verkoop. Voorzichtigheidshalve is het zo dat de aannemer een ruime marge neemt voor tegenslagen. Denk aan een strenge winter of het uitlopen van werkzaamheden bij een onderaannemer. Naarmate de bouw vordert zal de aannemer een factuur versturen voor de verrichte werkzaamheden. Wanneer dit is, is vooraf niet bekend. Daarom wordt er een termijnenschema opgenomen en wordt er aansluiting gevonden bij de vordering van de bouw van de woning. Het is van belang om vast te stellen dat een bepaalde gefactureerde fase ook daadwerkelijk is afgerond alvorens goedkeuring te geven voor de betaling van de factuur. De factuur wordt gedeclareerd op het bouwdepot bij de geldverstrekker. 

 • Oplevering

De aannemer meldt het wanneer de opleveringsdatum naderbij komt. Er wordt een definitieve datum afgesproken. Op die dag zal de aannemer met de koper door de woning lopen, de eindoplevering. Het is van groot belang dat er een specialist meegaat om vast te stellen of alles inderdaad in de nieuwbouwstaat is opgeleverd. Eventuele gebreken moeten in beginsel nu worden gemeld zodat er afspraken gemaakt kunnen worden hoe en wanneer deze te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan krassen of beschadigingen. Er wordt een proces-verbaal van oplevering opgesteld waarin de herstelpunten staan aangegeven. Contracten t.a.v. de levering van water en energie zullen worden overhandigd. 

 • Verzekeren

Vanaf het moment van oplevering ben je zelf verantwoordelijk voor de verzekering van het onderpand. Dit door middel van een opstalverzekering. Wij vernemen het graag wanneer de gepland oplevering is zodat we tijdig een offerte hiervoor kunnen uitbrengen. Daarnaast moet er ook een goede inboedelverzekering worden afgesloten. Gedurende de periode na oplevering van woningen kennen buren elkaar nog niet en vindt er veel bedrijvigheid plaats bij de nieuwbouwwoningen. Regelmatig wordt er dan ingebroken en de aanwezige spullen in de woning weggehaald. Denk aan bouwmaterialen, gereedschappen, CV-ketel etc. Het is dus van belang om dekking te hebben voor inboedel in een nog niet bewoonde woning. Wij houden hier rekening me. 

 • Afbouwperiode

Nadat de woning is opgeleverd door de aannemer en de sleutels zijn overhandigd, begint de periode waarin je zelf aan de slag kunt met het woonklaar maken van de nieuwbouwwoning. De vloeren, muren, de badkamer, de keuken, het sanitair, de tuin. Alles moet worden afgerond om lekker in de woning te kunnen gaan wonen.

 • Bewonen en inschrijven

Wanneer de woning helemaal klaar is, dan moet je je inschrijven in de Gemeente. De basisregistratie Persoongegevens wordt aangepast. Deze datum is ook bepalend voor de Belastingdienst met betrekking tot het eigenwoningforfait. Geef ons de datum van inschrijving dan ook altijd door. 

Het bepalen van de waarde van de woning

Wanneer er sprake is van projectmatige bouw dan is de basisregel dat alle begrote kosten leiden tot waardevermeerdering. De achterliggende gedachte is dat alles dat er wordt geïnvesteerd nieuw is en dus gecreëerd wordt. Omdat een taxatie niet mogelijk is moet een geldverstrekker de waarde berekenen. Hier zijn vastgestelde formules voor.

Een veelgebruikte formule is dat de marktwaarde gelijk is aan de koopsom + de aanneemsom + het eigen meerwerk -/- het minderwerk. NHG gebruikt (afgekort) deze manier van het vaststellen van de waarde.

Sommige geldverstrekkers rekenen ook (max.) 4% bijkomende kosten voor renteverlies tot de koopsom. Ondanks dat dit bedrag niet wordt besteed aan de woning levert dit toch een hogere waarde op. Dit is niet het geval, maar het is rekenkundig zo, volgens het beleid van de bank.

Het voordeel hiervan is dat er ten opzichte van de veelgebruikte formule 4% ruimte is om een financiering aan te vragen die niet meer bedraagt dan 100% van de waarde van de woning.

Dit is vaak gunstig voor de bepaling van het rentetarief. Leen je meer dan 100% van de waarde van de woning, dan geldt er vaak een rente- (risico-) opslag.

Begroting bouwkosten

Wij adviseren altijd de kosten voor het meerwerk ruim te begroten. Achteraf tot de conclusie komen dat er te weinig geld is, is uitermate vervelend. Er moeten kosten worden gemaakt om de hypotheek te verhogen voor een mogelijk relatief klein bedrag. Denk aan advieskosten, bemiddelingskosten en de kosten voor een taxatierapport. Wanneer er geld overblijft in het bouwdepot dan kan nadat de woning af is ervoor worden gekozen om het nieuwbouwdepot op te heffen. Het openstaande saldo wordt dan gebruikt als extra (boetevrije) aflossing op de hypotheeksom. 

De notaris

Nieuwbouwwoningen hebben vaak een projectnotaris. Dat houdt in dat er één notaris is die alle transporten van de grond zal verrichten. Het staat je altijd vrij om voor de hypotheek en eventuele overige akte(s) een eigen andere notaris te kiezen. Denk hierbij aan de hypotheekakte (s), het samenlevingscontract, de testamenten en eventuele schenkovereenkomsten.

De notaristarieven zijn overal verschillend. En daarnaast kan het zijn dat een notaris die goedkoop een hypotheekakte passeert duur is met betrekking tot een samenlevingscontract. Wij inventariseren welke aktes er moeten passeren en vragen de notaris die het transport verzorgt altijd om een prijsopgave. Doe je dit niet, dan krijg je vaak een hogere prijs dan een onderhandelde prijs.

Het kan voorkomen dat wij adviseren om de aktes die je zelf moet betalen bij een andere notaris te ondertekenen dat waar de overdracht van de grond / woning plaatsvindt.

Het is dan niet zo dat je bij 2 notarissen langs moet. Onderling wordt er gewerkt met een volmacht. De notaris waarbij er gepasseerd wordt krijgt van de notaris die het project begeleidt een nota van afrekening waaruit blijkt welk bedrag er moet worden voldaan. Daarnaast wordt een volmacht ontvangen.

De notaris die de aktes passeert is verplicht om het bedrag dat staat op de afrekening van de notaris die de levering doet te voldoen en in rekening te brengen bij de klant.

Het kan dus lonend zijn om de tarieven van notarissen te vergelijken. In ieder geval moet je het (standaard-) tarief bespreken. Wij beschikken over de actuele tarieven van vrijwel alle notarissen in ons direct werkgebied en wij adviseren proactief welke notaris het beste past bij de persoonlijke situatie. De selectie van notarissen die wij maken is enerzijds gebaseerd op afstand ten opzichte van de kern van ons werkgebied en anderzijds op basis van kwaliteit en flexibiliteit en klantvriendelijkheid.

Goed nieuws brief

Dit is jargon voor de brief die er wordt ontvangen wanneer alle in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde opschortende voorwaarden zijn komen te vervallen. Het kan voorkomen dat er een brief wordt ontvangen wanneer één van de opschortende voorwaarden is vervallen en een volgende fase kan worden ingegaan.

Wanneer het project een bepaalde status heeft bereikt kan de notaris beginnen met de dossiers klaar te maken om te kunnen passeren.

Passeren

Spoedig passeren heeft als voordeel dat grond- en bouwrente wordt voorkomen of geminimaliseerd. Na het ondertekenen van de aktes bij de notaris is de hypotheek ingegaan. Het hypotheekdossier gaat naar de afdeling beheer en deze afdeling maakt een bouwdepot aan voor het in de nota van afrekening vermelde bedrag. Hier gaat enige tijd overheen. Van de afdeling beheer wordt bericht ontvangen op het moment dat het bouwdepot is geopend en beschikbaar voor declaraties van facturen overeenkomstig de verbouwingsspecificatie of aanneemovereenkomst.

Vrij op naam (v.o.n.).

Dit houdt in dat alle kosten die verband houden met de eigendomsoverdracht voor rekening komen van de verkoper. Op een nieuwbouwwoning wordt BTW geheven en geen overdrachtsbelasting. Het komt er dus eigenlijk op neem dat de verkoper de kosten voor de akte van levering voor haar rekening neemt. Deze kosten zijn overigens verrekend in de koop-/aanneemsom.

Bouwperiode

De makelaar geeft een prognose af ten aanzien van de periode dat het verkoopproces duurt en een prognose hoe lang (daarna) de bouwperiode duurt. In de koop-/aannemingsovereenkomst staat vermeld hoe lang de bouw maximaal mag duren en wat het termijnenschema is. Voor de begroting van de bouwperiode en het berekenen van de lasten gedurende deze periode moet er worden uitgegaan van een “slecht scenario”. Daarnaast is er tijd nodig na de oplevering om de woning zelf woonklaar te krijgen.

Termijnenschema

Dit is het schema dat staat vermeld in de aannemingsovereenkomst. Er staan geen datums genoemd. Er vindt facturatie plaats wanneer een beschreven bouwfase is bereikt. Vaak zijn er 10 termijnen, waarbij de eerste termijn betaald wordt voor aanvang van de bouw en direct bij het passeren wordt voldaan.

Grond- en bouwrente

Dit is de vergoeding die een projectontwikkelaar / aannemer rekent voor het voorschieten van vervallen termijnen. Deze rente is hoog. De berekende rente tot het moment van het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst is onderdeel van de koopsom. De rente tussen het moment van tekenen en het moment van passeren wordt gelijkgesteld aan hypotheekrente en dus is die rente aftrekbaar. Het rentepercentage is hoog en over dit rentepercentage wordt ook nog BTW geheven.

Achterliggende gedachte is dat door dit percentage hoog te stellen kopers snel aan de slag gaan met de financiering en het betalen van de aannemer. Een rentepercentage van 7% op jaarbasis levert inclusief BTW een rente op van 8,47% op jaarbasis. De hypotheekrente is fors lager.

De aannemer kan ervoor kiezen om wanneer de woningen nog niet allemaal zijn verkocht te beginnen met bouwen. De grond- en de bouwrente loopt dan door voor de toekomstige koper. Soms zijn deze bedragen onderhandelbaar en wordt (een deel van) deze rente kwijtgescholden. Wij onderzoeken voor onze relaties altijd deze mogelijkheid wanneer ze interesse hebben in een nieuwbouwwoning waarvan de bouw al is gestart. 

Op basis van de ontvangen overeenkomsten zullen we het bedrag aan bouwrente berekenen en opnemen in de financieringsopzet van de hypotheek.

Schematisch:

Aftrekbaar?

Rente over financiering aftrekbaar?

Bedrag ineens aftrekbaar?

Bouw-/grondrente voor ondertekenen koopovereenkomst

Ja

Nee (is koopsom)

Bouw-/grondrente na ondertekenen koopovereenkomst

Nee

Ja (is gelijk aan hypotheekrente)

Hypotheek gedurende de bouw

Direct vanaf het moment dat de aktes zijn getekend bij de notaris loopt de volledige hypotheek. Daarnaast is er ook een aflossingsverplichting over dit volledige bedrag. Er wordt rente berekend over de volledige hoofdsom van de hypotheek

Over het saldo dat in het bouwdepot wordt gestort wordt een rentevergoeding gegeven die veelal gelijk is aan de rente die er betaald wordt.  Dit betekent dat er eigenlijk alleen rente wordt betaald over het opgenomen bedrag. Per geldverstrekker verschilt het hoe de lasten worden verrekend. Naarmate de bouw vordert en er meer betalingen zijn verricht (aanneemtermijnen zijn voldaan) uit het bouwdepot neemt de ontvangen vergoeding af, de lasten stijgen. Het is belangrijk om te zien dat je hypotheek zelf niet toeneemt, maar dat het saldo van je bouwdepot afneemt. 

Het betaalde bedrag aan rente over de hoofdsom -/- het op het bouwdepot ontvangen bedrag aan rente is fiscaal gezien aftrekbaar. Dit bedrag is vooraf dus lastig in te schatten. Daarom adviseren wij vaak om pas belastingaangifte te doen op het moment dat er meer duidelijkheid is over de hoogte van dit bedrag.

Renteverlies tijdens de bouw - algemeen

Het bedrag dat er aan rente moet worden betaald na het moment dat je bij de notaris bent geweest wordt renteverlies tijdens de bouw genoemd. De hoogte hiervan is lastig te berekenen, omdat de bouwperiode niet vast staat. Dit bedrag mag worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Dus ook voor de woning in aanbouw is er sprake van fiscaal voordeel. De volgende factoren zijn onder andere van invloed op de hoogte van het renteverlies tijdens de bouw:

 • Verloop declaraties tijdens bouwperiode
 • Afbouwperiode na oplevering
 • Hypotheekrentepercentage
 • Hoogte hypotheek
 • Hoogte ingebrachte eigen middelen
 • Rentepercentage dat er vergoed wordt op het nieuwbouwdepot

Renteverlies tijdens de bouw – zelf betalen

Wanneer het mogelijk is om de rentelasten tijdens de bouw zelf te betalen, dan is dat het beste. Hierbij moet er voldoende ruimte zijn in het spaargeld of in het maandelijkse spaarbudget om niet in de problemen te komen. Niet altijd is het mogelijk om de lasten gedurende de bouw (volledig) uit eigen middelen te betalen. Het is vaak mogelijk om een bepaald percentage aan kosten op te nemen in de af te sluiten hypotheek. Dit geleende bedrag is niet besteed aan de aankoop van de woning of de verbouwing of financiering!

Dit bedrag is besteed aan de rente voor die woning. Dat zorgt ervoor dat wanneer je de hypotheek verhoogt met dit bedrag er over een deel van je hypotheek geen renteaftrek plaatsvindt. Het is dus een “gewone” schuld onder fiscaal voordeel.

Om die reden kun je bijvoorbeeld beter verbouwingskosten in de hypotheek opnemen en de lasten gedurende de bouw (renteverlies) uit eigen zak betalen. De bedragen zelf die worden onttrokken uit het bouwdepot zijn zelf wel aftrekbaar als hypotheekrente.

Renteverlies tijdens de bouw – meefinancieren

Wanneer je de te betalen rente gedurende de bouw in je hypotheekbedrag stopt, dan heb je over dat deel geen renteaftrek. Wanneer je bijvoorbeeld dubbele lasten hebt die te zwaar zijn is het verhogen van het hypotheekbedrag een goede uitkomst. Stel dat je bijvoorbeeld € 5.000,= begroot als renteverlies tijdens de bouw en het totaalbedrag is € 255.000,= dan heb je slechts over € 250.000,= recht op rente-aftrek. Het is mogelijk versneld op dit deel af te lossen. 

Incasso renteverlies tijdens de bouw

Per geldverstrekker verschilt het hoe de maandelijkse rentebetalingen worden verrekend. Sommige geldverstrekkers berekenen de rente over de gehele hypotheek en incasseren dit bedrag van de privérekening en schrijven vervolgens de rentevergoeding bij op het bouwdepot. Dit betekent dat direct de volledige lasten uit eigen middelen betaald moeten worden.

Andere geldverstrekkers berekenen iedere maand welke rente er betaald moet worden en welke rente er wordt bijgeschreven op het depot en voegt deze samen tot één bedrag dat betaald moet worden.Er vindt dan dus geen bijschrijving plaats van rente op het bouwdepot. Per saldo zijn beide alternatieven even duur. Bij het alternatief dat de bedragen wordt samengevoegd zal er per saldo minder van de betaalrekening afgaan.Wij geven altijd aan wat er bij de geadviseerde geldverstrekker zal gebeuren. Dit is slechts relevant op het moment dat ervoor wordt gekozen om het renteverlies uit eigen middelen te betalen. Anders vindt alles immers plaats vanuit het bouwdepot.

Overige lasten gedurende de bouwperiode

De aflossingsverplichting gaat direct in vanaf het moment van passeren. Deze lasten moeten daarom (bij de meeste geldverstrekkers) uit eigen middelen maandelijks worden voldaan. Daarnaast moeten de levensverzekeringspremies ook maandelijks worden voldaan. 

Het (nieuw-) bouwdepot

Over dit onderwerp hebben we hier meer geschreven.

De documenten en de informatie bij een nieuwbouwwoning

 • Website
 • Informatiemap
 • Inschrijfformulier
 • Meer-/minderwerklijst
 • Prijslijst
 • Verkoopbrochure project
 • Bouwtekeningen woning
 • Specificatielijst (proces verbaal van) oplevering woning
 • Koopovereenkomst
 • Aannemingsovereenkomst
 • Garantiereglement
 • Garantiecertificaat
 • Omgevingsvergunning
 • EPC-rapportage
 • Meerwerkovereenkomst aannemer
 • Meerwerkspecificatie afbouw (zelf)
 • Opleveringsrapport
 • Erfpachtvoorwaarden
 • Insolventieverzekering

Te stellen vragen aan de verkopend makelaar voor het hypotheekadvies

 • Met welke zaken wordt de woning standaard opgeleverd? Denk aan keuken, badkamer, tolietten, voorbereiding muren, etc.
 • Datum deadline aanleveren meerwerkopties
 • Status vordering verkoop
 • Verwachte datum vervallen opschortende voorwaarden
 • Verwachte datum mogelijkheid kunnen passeren
 • Verwachte bouwperiode door aannemer

Filmpje over stappenplan bouwen woning