Kadaster

Kadaster

Openbaarheid van persoonsgegevens bij Kadaster en AVG?

Deze week kwam het Kadaster en de toegankelijkheid van de Openbare Registers in het nieuws. Het Kadaster heeft uitleg gegeven hoe het precies zit.

De wettelijke taak van het Kadaster om registergoederen te registeren, heeft onder meer als doel rechtszekerheid te waarborgen. De informatie van het Kadaster is daarom openbaar. Dit geldt voor onder meer de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Openbare Registers (OR).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei wordt de nieuwe privacywetgeving van kracht. Voor het Kadaster is deze privacywetgeving niet nieuw. Al vanaf de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op 1 september 2001 waarborgt het Kadaster de privacyregels. Met de komst van de AVG verandert er feitelijk niet veel voor het Kadaster. Wel moet het Kadaster voldoen aan het inrichten van het register van verwerkingen, het treffen van technische en organisatorische maatregelen en het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG).

Onder de AVG zal het verwerken van persoonsgegevens door het Kadaster, ter uitvoering van zijn wettelijke taken zoals vastgelegd in de Kadasterwet, blijvend rechtmatig en doelmatig zijn. Het verstrekt geen persoonsinformatie voor charitatieve doelen of commerciële activiteiten, zoals direct marketing.

Openbaarheid, tenzij persoonlijke veiligheid in het geding is

Voor de rechtszekerheid zijn openbaarheid van de informatie en toegang tot de informatie essentieel. Helaas komt het in onze maatschappij soms voor dat personen worden bedreigd. Dat kan gebeuren bij de uitoefening van hun werk, zoals bij officieren van justitie, maar ook in de relationele sfeer. Het Kadaster zou graag zien, dat in situaties waarin de veiligheid van personen in het geding is, hiervoor een oplossing wordt geboden en de toegang tot hun persoonsgegevens kan worden beperkt. Wettelijk kan dit door een speciale regeling op te stellen, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het Kadaster is voorstander van deze regeling en is daarover in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens is het Kadaster doorlopend in gesprek met partners, zoals makelaars en notarissen, over privacy.