Ons advies- en bemiddelingsproces verduidelijkt

Ons advies- en bemiddelingsproces verduidelijkt

Op deze pagina maken wij inzichtelijk wat je als klant van ons mag verwachten. Wij hebben een checklist die we in de behandeling van ieder dossier gebruiken om te waarborgen dat we ook daadwerkelijk doen wat we zeggen en hier beschrijven. Bij de afronding van ieder dossier wordt deze nogmaals doorlopen. 

Dit proces sluit aan op het proces waarvan de toezichthouder heeft aangegeven dat dit het gewenste proces is dat er moet worden doorlopen.

Hieronder vind je geen informatie over de kwaliteit van het advies zelf. Of over de kwaliteit van de aangeboden producten. In het klantadvies kun je informatie lezen waarin de keuze voor de geadviseerde aanbieders wordt gemotiveerd. Hierbij is de afweging terug te lezen die heeft geleid tot de gekozen aanbieder(s).

Verloop en tijdsduur

Bespreken stappen in het proces

Bij aanvang van onze dienstverlening geven we je aan dat onze diensten bestaan uit voorbereiding / intake / oriëntatie, daarna advisering, vervolgens bemiddeling en ten slotte nazorg. Er moeten veel stappen worden doorlopen om tot het best passende advies te komen. Wij bespreken in het adviesgesprek welke dit zijn. Ook bespreken we in welke volgorde de stappen worden doorlopen.

Daarnaast is op deze website alle relevante informatie te vinden over alle partijen die een rol (kunnen) spelen in het proces. De website kun je gebruiken om je in te lezen ter voorbereiding, maar ook om dingen op na te lezen na het adviesgesprek of tijdens de bemiddelingsfase. Maar ook wanneer je hypotheek al loopt vind je veel informatie die van belang kan zijn voor je.

Onze dienstverlening

Wij investeren veel van onze tijd in de voorbereiding op het gesprek en aan het kennismakingsgesprek. Na dit gesprek krijg je een uitgebreide uitwerking mee van de mogelijkheden. Dit is geen advies, maar een goede indicatie van de mogelijkheden en benadering van de maandlasten die behoren bij de gewenste en passende uitgangspunten.

Wij mogen geen gratis advies geven, maar zijn wel van mening dat het in het belang is van onze (toekomstige) klanten om een uitgebreide rapportage te krijgen van het gesprek, waarbij rekening is gehouden met de geuite wensen, eisen en doelstellingen. Op deze manier waarborgen we dat wanneer je aan de slag gaat met het vinden van een passende woning de lasten, behorende bij de wensen en eisen, passen binnen je budget. We voorkomen hiermee bijvoorbeeld dat door bijkomende en onverwachte of niet besproken verzekeringspremies de lasten ineens hoger uitvallen en de woning toch niet betaalbaar blijkt te zijn binnen de gestelde eisen en voorwaarden.

Alle stappen die volgen nemen we uitgebreid door. Wij zijn altijd het aanspreekpunt voor alle relevante zaken, wanneer wij de hypotheekbemiddeling verrichten. Afhankelijk van de complexiteit van het advies en / of de wens / behoefte van onze klant zullen er één of meerdere gesprekken plaatsvinden.

Het kan zijn dat je na het eerste uitgebreide gesprek al voldoende informatie hebt. Maar wanneer je behoefte hebt aan meer informatie, dan is het altijd mogelijk om nog een keer af te spreken op kantoor, of bijvoorbeeld op afstand. Je kijkt dan mee op het scherm van je adviseur, die telefonisch toelichting geeft. Wij waarborgen dat op het moment van het maken van een keuze alles volledig duidelijk is. Dit door controlevragen te stellen. Dit betekent dat wij ook verwachten van jou dat je je best doet om de vaak lastige materie goed te begrijpen. Het belangrijkste is dat je voldoende weet wat het gekozen alternatief voor jou inhoudt, op korte en op langere termijn.

Onze kosten / beloning

Wij werken met volledig transparante tarieven die in ons Dienstverleningsdocument Hypotheken zijn terug te lezen. In het gesprek stellen we vast of er sprake is van eventuele opslagen vanwege bijzonderheden. Wanneer dit zo is, dan melden we dit direct. Op onze website is zeer uitgebreid terug te lezen wat wij verwachten voor het van toepassing laten zijn van het kortingstarief. Ook hebben we beschreven wanneer we mogelijk opslagen moeten toepassen.

De producten die verplicht zijn voor de totstandkoming van de hypotheek zijn opgenomen in ons tarief. Wij rekenen dus geen aanvullende kosten voor de advisering van en bemiddeling in één of meerdere levensverzekeringen. All-in is bij ons ook echt all-in. En we helpen je ook nog eens het eerste jaar gratis met je voorlopige teruggave en definitieve aangifte voor de Inkomstenbelasting.

Wij werken met vaste bedragen. In zeer grote uitzonderingsgevallen wijken we hier vanaf. Wij willen graag dat je precies weet wat je kwijt bent voor onze dienstverlening. Dat onze diensten geld kosten is een feit, maar wij bieden een zeer uitgebreid pakket aan diensten voor een zeer scherp tarief.

Je zou niet de eerste zijn die achteraf zegt dat je verbaasd bent dat wij onze diensten voor zo’n scherp tarief kunnen aanbieden. Omdat al onze interne processen volledig zijn omschreven en worden nageleefd kunnen we zeer efficiënt werken en de kosten voor jouw advies en de bemiddeling laag houden.

Maximale hypotheek

We berekenen wat je maximaal kan lenen op basis van je huidige vaste inkomen en wat je kunt lenen op basis van het inkomen inclusief variabele beloningsbestanddelen.

Wij vragen bovengemiddeld veel gegevens op. Dit om te waarborgen dat wij echt over alle relevante informatie beschikken. We vragen aan je wat het maandbudget is dat je naar verwachting kunt missen. Ook vragen we je hoe je staat tegenover risico’s ten aanzien van bijvoorbeeld toekomstige renteveranderingen en wat je wensen zijn met betrekking tot het gewenste inkomen bij overlijden (van je partner), arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

Echt adviseren doen we zelden. Het komt neer op uitgebreide voorlichting. Inzichtelijk maken wat er mogelijk is voor je en bespreken wat de voor- en nadelen en / of risico’s zijn. Op basis hiervan kun je zelf (alleen of gezamenlijk) een weloverwogen keuze maken. Uiteraard geven we het aan wanneer we vaststellen wanneer een geuite keuze niet overeenkomst met eerder gegeven antwoorden.

Voorbeeld: wanneer je aangeeft op termijn een gezin wil stichten en zekerheid belangrijk te vinden, maar de voorkeur uitspreekt voor een rentevaste periode van 10 jaar omdat de lasten lager zijn dan bij een langere rentevaste periode, dan wijzen we op het risico dat na 10 jaar, wanneer de kinderen er mogelijk zijn een eventuele rentestijging hoogst ongewenst is. Een langere rentevaste periode sluit dan mogelijk beter aan op de wensen, ondanks hogere maandlasten. Een hypotheek moet op langere termijn ook aansluiten op je doelstellingen.

Onze website heet www.duidelijkehypotheek.nl Niet voor niets! Wij willen dat alles van A tot Z duidelijk is voor onze bestaande en toekomstige klanten. Maar belangrijker nog, we bespreken wat de maximale maandlast is die je nu en op termijn denkt te kunnen betalen.

Maximale lening

Wij bespreken en maken inzichtelijk alle factoren die van invloed (kunnen) zijn op welk bedrag je maximaal kan lenen. Deze zijn ook beschreven op onze website. Wanneer je een woning aankoopt dan zijn wij verantwoordelijk voor het bewaken van de kritieke termijnen. In het bemiddelingsproces wordt je door ons door vele e-mails op de hoogte gehouden van de voortgang van het proces. Ook als er niets nieuws te melden is, dan melden we je dat, zodat je ziet dat we achter de schermen nog steeds hard werken aan de afronding van het proces.

Soms krijgen we de reactie dat we te veel e-mails versturen. Hiervoor bieden we dan bij voorbaat onze excuses aan. De afweging is hierbij dat we liever een e-mail te veel versturen dan dat je niet weet wat er gebeurt.

Kennis en ervaring

In het gesprek worden de mogelijkheden (en de onmogelijkheden!) die er zijn uitgebreid besproken. Ongeacht de ervaring die er eventueel is: wij bespreken alle onderwerpen. Hiermee waarborgen we dat de ervaring die verondersteld was niet juist blijkt te zijn.

Alleen wanneer alles duidelijk is vragen wij een offerte aan. Afhankelijk van de gekozen aanbieder zal de offerte na enkele werkdagen door ons worden ontvangen en gecontroleerd. Met het aanvragen van de offerte versturen we alle relevante en beschikbare informatie vooruit, zodat je je hierop kunt inlezen. Ook geven we aan welke informatie we nog nodig hebben voor het geaccepteerd krijgen van de offerte. Waar documenten precies aan moeten voldoen beschrijven we zeer duidelijk. Ook staat heel veel informatie op onze website over de vereisten van dossierstukken. Deze informatie staat verspreid op onze website.

Hypotheekofferte

Wij sturen de aangevraagde offerte altijd direct per e-mail toe wanneer we deze hebben ontvangen. We controleren of er eventueel documenten worden gevraagd die wij niet eerder hadden opgevraagd. De meeste offertes hebben een standaard opmaak. Om deze reden hebben wij een “leeswijzer” ontwikkeld waarin we toelichting geven op de veel gestelde vragen.

Een tekenafspraak plannen we veelal ca. 1 week in nadat de offerte is ontvangen. Dit geeft ons de tijd om overige zaken zoals de taxatie, aanvraag levensverzekering, bouwkundige keuring ook afgerond te krijgen. Ons streven is altijd dat op het moment van tekenen van een offerte alle acceptatiestukken ook aanwezig zijn, zodat het verdere traject zeer snel verloopt.

Inventarisatie

Zoals op onze website te lezen is vragen we ALLE financiële gegevens op. We ervaren dat er mensen zijn die afhaken vanwege de hoeveelheid documenten die we vooraf willen zien. Dit nemen wij voor lief. Wij kunnen alleen waarborgen dat we een juist en passend advies geven wanneer we alle informatie (tijdig) tot onze beschikking hebben. Het is zonde van onze tijd, maar ook van jouw tijd wanneer we aannames moeten doen die uiteindelijk niet blijken te kloppen.

Inkomen

We vragen altijd salarisstroken en een werkgeversverklaring op (bij loondienst). Ook vragen we naar je pensioengegevens. Wanneer er sprake is van een zelfstandig ondernemer dan verplichten we het zelfs dat we van tevoren beschikken over alle relevante informatie. We hebben uitgebreid beschreven op onze website wat we nodig hebben en waarom.

Vermogen en schulden

Alle informatie over vermogen en schulden vragen we op. We willen zelfs een verklaring hebben over het niet hebben van schulden die mogelijk niet uit het BKR blijken. Hiermee waarborgen we dat het advies dat we geven niet leidt tot overkreditering en dat we kunnen meedenken hoe eventueel spaargeld in te zetten om een betere hypotheek te kunnen krijgen.

Lopende producten

Wij vragen of er al bestaande producten zijn met vermogensopbouw die we kunnen inzetten in de nieuwe financiering.

Budget, inkomsten en uitgaven

We vragen naar het bedrag dat er naar verwachting op korte en lange termijn betaald kan worden. De standaardnormen zijn gebaseerd op gemiddelden. Het kan zijn dat de levensstandaard royaler of zuiniger is ten opzichte van dit gemiddelde.

We bespreken ook wat de toekomstverwachtingen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld het inkomen, vermogen, gezinsplanning, meer of minder werken. Dit om er zeker van te zijn dat het advies aansluit op de gewenste levensstandaard en de toekomstige wensen op juiste manier worden meegenomen in het advies. We vragen het pensioeninkomen op, zodat we ook inzichtelijk kunnen maken wat het inkomen is bij pensionering.

Wij wijzen op de budgettool van het Nibud. Wij hebben de mogelijkheid om te beoordelen of de maandlasten van de hypotheek passen binnen een gemiddeld uitgavenpatroon behorende bij de persoonlijke situatie. Dit heet een toetsing van de betaalbaarheid op basis van het netto besteedbaar inkomen.

Maximale hypotheek

Wij maken inzichtelijk wat er geleend kan worden op basis van het vaste inkomen en op basis van het inkomen, inclusief eventuele variabele inkomensbestanddelen. We wijzen je erop dat wanneer variabele inkomensbestanddelen wegvallen de betaalbaarheid van de hypotheek onder druk kan komen te staan. Afhankelijk van de situatie nemen we het variabele inkomen mee. Dit kan, dit mag en dit is in veel gevallen ook verantwoord. Maar we maken in ieder geval een berekening op basis van alleen het vaste inkomen!

Toetsing van advies ten opzichte van maximale lening

In onze rapportages wordt zowel cijfermatig als in grafieken duidelijk gemaakt wat de maximale hypotheek is. Er staat in wat je mag lenen ten opzichte van de waarde van de woning en wat je op basis van het inkomen mag lenen. In het kennismakingsgesprek leggen we uit dat de laagste van deze twee uitkomsten de maximale hypotheek is en laten de onderlinge verbanden zien.

Aflosvormen

Op onze website staat zeer uitgebreide informatie over de verschillende mogelijke aflosvormen. In het kennismakingsgesprek worden de voor- en nadelen besproken van deze vormen. Op basis hiervan is vaak al snel duidelijk wat de gewenste hypotheekvorm is. Doorstromers met overwaarde hebben ook vaak de mogelijkheid om hun bankspaarhypotheek voort te zetten. Wel zijn hier bijzondere aandachtspunten van toepassing. 

Risico’s

De diverse risico’s zijn besproken en beoordeeld ten opzichte van de persoonlijke situatie. Op basis hiervan zijn diverse situaties uitgesloten. Deze zijn niet passend. Door steeds meer situaties uit te sluiten zijn we uitgekomen op het gewenste en dus passende advies.

Renterisico

Op onze website staat uitgebreide informatie die relevant is bij de keuze voor een rentevaste periode. De verschillen in maandlasten bij een variabele, korte, middellange en lange rentevaste periode zijn inzichtelijk gemaakt. In onze rapportages maken we deze verschillende uitkomsten ook inzichtelijk.

Variabele rente

In sommige situaties is een korte of variabele rente passend. We hebben dan uitgelegd dat er een risico bestaat op rentestijging en laten zien wat de lasten kunnen worden bij rentestijging.

Overlijden

Een belangrijk onderwerp in ons adviesproces in het inzichtelijk krijgen en maken van de situatie bij overlijden. Hiervoor vragen we ook veel informatie op. Op deze manier kunnen we laten zien wat de inkomenssituatie is bij overlijden. Uiteraard is dit nog belangrijker wanneer je samenwoont (al dan niet met kinderen). Op onze website hebben we heel veel informatie geschreven over dit onderwerp.

Hiermee willen we bijdragen aan het op de juiste manier een keuze maken voor de best passende overlijdensrisicoverzekering. De persoonlijke situatie wordt in het kennismakingsgesprek behandeld en in het adviesproces tot in detail inzichtelijk gemaakt. De situatie bij overlijden wordt in onze rapportages inzichtelijk gemaakt.

Arbeidsongeschiktheid

We maken voor iedere klant meerdere berekeningen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (woonlastenverzekering). Deze berekeningen worden gemaakt, met als uitgangspunt de volledige last van de financiering met verzekeringspremies (bij aanvang) en 75% en 50% hiervan. Op deze manier is er inzicht in wat een dergelijke verzekering kost.

We hebben op onze website uitgebreide informatie staan over dit onderwerp. Onderzoeksresultaten over de risico’s en mogelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid hebben we beschreven. Dit om er zeker van te zijn dat volledig duidelijk is wat de gevolgen kunnen zijn. We bespreken altijd de financiële gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en rekenen door wat het gevolg is voor het inkomen hiervan. Op basis van dit inzicht ben je in staat om te bepalen of je een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil afsluiten.

Verder verwijzen we op onze website ook naar bijvoorbeeld de website van de Rijksoverheid, waar alle (actuele) informatie over de wetgeving over dit onderwerp te vinden is.

Werkloosheid

Het risico van werkloosheid bespreken we (voor zover mogelijk) altijd. Dit is dus niet zo bij zelfstandigen en gepensioneerden. Daarnaast brengen we in het adviesgesprek ook in beeld wat het gevolg is voor het inkomen bij werkloosheid. De uitkeringsduur van de WW is fors beperkt geworden. De inkomenssituatie bij langdurige werkloosheid neemt dramatisch af. Dit inzicht bieden wij. Onze ervaring leert dat vrijwel iedereen die een woning koopt of heeft niet de verwachting heeft (langdurig) werkloos te zullen worden.

Wanneer je een maximale financiering afsluit en niet beschikt over eigen middelen, dan adviseren we toch om een werkloosheidsverzekering te nemen. Het risico op het niet meer kunnen betalen van de lasten is, ook al is de verwachting niet dat deze situatie zich zal voordoen, niet op een andere manier op te vangen. Je bent uiteraard vrij om te besluiten deze verzekering wel of niet te nemen. Onze taak is het bieden van inzicht, keuzes maken doe je altijd zelf.

Verzekeren

Het is mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering en / of een arbeidsongeschiktheidsverzekering en / of een werkloosheidsverzekering af te sluiten.

Op basis van de inzichten die wij hebben geboden is er een keuze gemaakt om deze verzekering (-en) wel of niet af te sluiten. Soms is een overlijdensrisicoverzekering verplicht vanuit de eisen van de geldverstrekker. We geven aan wat de minimale eisen zijn van de geldverstrekker (of van NHG). Wanneer er wordt gekozen om een verzekering af te sluiten, dan bieden we je, net als bij de hypotheek, alle beschikbare informatie aan zodat je precies weet wat de voorwaarden zijn.

In het adviestraject laten we zien welke mogelijke keuzes er gemaakt kunnen / moeten worden om tot het best passende product te komen. We maken een duidelijke en complete afweging tussen de voorwaarden en premies.

Geen koopsom

Wij adviseren nooit om een verzekering in de vorm van een koopsom te betalen! Omdat je altijd wil uitgaan van je maandlasten, nemen we in onze advisering altijd alleen producten met een maandpremie op in ons advies.

Belastingen

Wij verzorgen voor jou als je je hypotheek bij ons afsluit de belastingaangifte gratis in het jaar van bemiddeling (niet voor zelfstandig ondernemers). In het adviestraject leggen we precies uit hoe het zit met de bruto en nettolasten en met de Belastingteruggave. Op onze website hebben we hier ook heel veel informatie over geschreven, zodat dit altijd kan worden teruggelezen.

We maken inzichtelijk of de rente aftrekbaar en hoe lang. Ook laten we zien wat de invloed is van de verminderde renteaftrek gedurende de looptijd van een hypotheek. Bij mensen met een hoog inkomen is daarnaast een extra beperking van toepassing die we toelichten en inzichtelijk maken. 

Fiscaal risico

Je gaat in de beoordeling van de betaalbaarheid vaak uit van de netto lasten. Er bestaat een kans dat de overheid besluit om de hypotheekrenteaftrek (verder) te verminderen of helemaal te stoppen. Dit risico bespreken we altijd. De reactie die wij vaak krijgen is dat de kans hierop als zeer klein wordt beoordeeld (“omdat anders miljoenen mensen in de problemen komen”). Wij zijn het hiermee eens.

Productinformatie

Je krijgt enorm veel informatie van ons toegezonden. Niet alleen de voorwaarden, maar ook beschikbare brochures, formulieren en andere aanwezige consumenteninformatie. Wij zorgen altijd dat we de gegevens actueel houden en zo vroeg mogelijk in het proces per e-mail aan je verstrekken. Wij verwachten in de toekomst alle actuele informatie op deze website te plaatsen. 

Keuze aanbieder

In het intakegesprek maken we zeer uitgebreid duidelijk wat onze toegevoegde waarde is als onafhankelijk adviseur. Op onze website is hierover ook veel terug te lezen. Wij inventariseren welke doelstellingen je hebt en welke verwachtingen en eisen je stelt aan je geldverstrekker.

Wij leggen uit dat vrijwel in geen enkel geval de geldverstrekker met de laagste rente op langere termijn de gewenste zekerheid biedt of de goedkoopste zal blijken te zijn. Op het moment van aanvragen van een hypotheekofferte geven we je een uitgebreide toelichting op de motivatie voor de gekozen aanbieder. Deze is terug te lezen in de samenvatting die je van ons krijgt.

Op onze website hebben we zeer veel informatie geschreven over het kiezen voor de beste hypotheek. Belangrijke voorwaarden zijn toegelicht, zodat duidelijk wordt wat de voorwaarden precies inhouden. In onze gesprekken lichten we deze toe en stemmen deze af op je persoonlijke situatie.

Wij hebben geen enkel belang bij het wel of niet adviseren van een geldverstrekker, het enige belang is dat de hypotheek rond komt bij een geldverstrekker waarbij je op langere termijn ook met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid goed zit.

Rentebeleid geldverstrekker (offerte)

Wij leggen tot in detail uit wat het beleid is van de geadviseerde geldverstrekker op het gebied van renteontwikkelingen in het acceptatieproces en in de periode tot het tekenen bij de notaris. Op onze website is deze informatie ook allemaal terug te vinden. Binnenkort zullen we per geldverstrekker aangeven wat het beleid is.

Verhuisregeling

Vrijwel iedere aanbieder kent een verhuisregeling. Hier wijzen we ook op. De voorwaarden van de verhuisregeling verschillen per aanbieder. Afhankelijk van de geuite toekomstplannen en gekozen rentevaste periode is deze verhuisregeling meer of minder belangrijk in de keuze voor de aanbieder. Wij zorgen ervoor dat de geldverstrekker de juiste voorwaarden heeft, passend bij de wensen en eisen. Op onze website is hier uitgebreide informatie over te vinden

Productinformatie

Wij zijn zeer volledig in de informatie die wij verstrekken over de geadviseerde en te bemiddelen producten. We geven eerder te veel dan te weinig informatie. In onze processen waarborgen wij dat wij deze informatie juist, tijdig en volledig aan je aanbieden zodat je je hierin kunt inlezen.

Schriftelijke informatie en dossiervorming

Vanaf het begin van het proces leggen we een zeer uitgebreid digitaal dossier aan, waarin alle documenten worden vastgelegd. Het is mogelijk om in onze rapportages alle geïnventariseerde gegevens zichtbaar te maken. Dit maakt het rapport een stuk uitgebreider. Wij verstrekken altijd bij de offerte een bijlage met daarin de gegevens op basis waarvan het advies is gegeven. Dit is ter kennisgeving en om te voldoen aan de wensen van de toezichthouder. Een advies kan niet passend zijn wanneer de informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn. Je moet dan ook aan ons en aan de geldverstrekker verklaren dat het advies tot stand is gekomen op basis van een juiste en volledige weergave van de persoonlijke situatie. 

Financieringsopzet (berekening benodigde hypotheek)

In onze rapportages zit altijd een financieringsopzet waarin staat welk bedrag er benodigd is om de doelstellingen invulling te kunnen geven. In de rapportage staan op welke wijze deze doelstellingen worden gerealiseerd. Vaak is dit een combinatie van een hypotheek met aanvullend een bedrag aan eigen middelen. Op de website staat wat de financieringsopzet is.

Berekening bruto / netto maandlasten

Na het kennismakingsgesprek, in het adviestraject en bij aanvang van de bemiddeling staan we uitgebreid stil bij de bruto en netto maandlasten en hoe deze tot stand komen. Ook bespreken we wijzigingen in de lasten gedurende de looptijd, ten gevolge van bijvoorbeeld renteontwikkelingen, verminderde of vervallen renteaftrek, aflossingen, vervallen van premieplicht van verzekeringen of bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op onze website staat uitgebreide informatie over de fiscale aspecten rondom een eigenwoning.

Inkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (verzekerde bedragen).

In onze rapportages maken we inzichtelijk wat de gevolgen zijn van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, voor zover relevant of voor zover mogelijk. De inkomenssituatie bij overlijden van een alleenstaande en de inkomenssituatie bij werkloosheid bij een zelfstandig ondernemer beschrijven is niet relevant of mogelijk. Wij onderbouwen / bevestigen in de samenvatting de gemaakte keuzes op dit gebied.

Vergelijking rentes van diverse geldverstrekkers

In onze adviessamenvatting zit de motivatie voor de keuze van de geldverstrekker en evt. verzekeraars. Voorafgaande aan de aanvraag laten we de actuele rentes zien en motiveren we onze keuze. Op dit gebied adviseren wij dus wel. Sterker nog: dit is een belangrijke toegevoegde waarde die wij hebben als onafhankelijk adviseur. Wij slaan de rentelijsten van het moment van aanvragen van een offerte op in het dossier, zodat ook in de toekomst kan worden vastgesteld waarom een bepaalde aanbieder is gekozen.

Adviesbrief / klantadvies / adviessamenvatting

Onze adviessamenvatting is beknopt. Hierdoor is het mogelijk om ook later nog terug te lezen welke overwegingen er zijn geweest die hebben geleid tot de gemaakte keuzes. Deze versturen we per e-mail tijdens het bemiddelingsproces. In de samenvatting verwijzen we veelvuldig naar achtergronden op de website. Dit overeenkomst de wijze waarop we hier ook ons adviesproces beschrijven. Hierdoor blijft de samenvatting goed leesbaar en staan de relevante persoonlijke overwegingen duidelijk beschreven.

Brochures, productinformatie, hypotheekofferte en voorwaarden

Zoals eerder beschreven zenden we alle beschikbare informatie altijd toe op het moment dat er een product wordt aangevraagd. Wij hebben bij al onze processen uitgebreide stappenplannen. Zo waarborgen we dat we altijd alle informatie toesturen.

Advies op maat

De bovenstaande beschrijving van onze processen waarborgen dat we altijd advies op maat geven. Een hypotheekadvies is per definitie maatwerk. De motivatie van de passendheid is opgenomen in de eerder beschreven adviessamenvatting. Hier staan ook de overwegingen beschreven die hebben geleid tot de gemaakte keuzes. 100% maatwerk dus!