Alles over rente

Alles over rente

Bij het afsluiten van een financiering moet er rente worden betaald. Daarom de bekende slogan: Let op! Geld lenen kost geld! Hiermee wordt bedoeld dat je naast het geleende bedrag ook een vergoeding moet betalen. Rente. Lees hier meer over wat er wordt bedoeld met begrippen die te maken heeft met rente.

Hypotheekrente

Dit is de rente die er wordt betaald voor een financiering waarbij een woning als onderpand dient. Het huis is een vorm van zekerheid voor de geldverstrekker op het terug ontvangen van het uitgeleende bedrag.

Aftrekbare rente

Rente die betaald wordt voor een financiering van een eigen woning is in beginsel aftrekbaar van je inkomen. Hierdoor krijg je geld terug van de Belastingdienst. De aftrekduur is maximaal 30 jaar.

Variabele rente

Dit is een rentevorm waarbij periodiek, veelal maandelijks, de hoogte opnieuw wordt vastgesteld. Veelal betreft dit een lagere rente dan bij renteafspraken die gedurende een bepaalde periode vast staan. Het is belangrijk om naar de voorwaarden van de kredietverlener te kijken om de risico’s goed in beeld te krijgen.

Toetsrente

Om problemen te voorkomen bij rentestijgingen moeten geldverstrekkers bij kortere rentevaste periodes verplicht rekenen met een rente die periodiek wordt vastgesteld. Wanneer iemand een rentevaste periode kiest korter dan 10 jaar dan geldt deze wettelijk vastgestelde rente. Bij een rentevaste periode van 10 jaar of langer mag er worden gerekend met de werkelijk te betalen rente. Hierdoor kan er veelal meer worden geleend bij een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar dan bij een kortere rentevaste periode ondanks dat deze rente lager kan zijn.

Rentemix

Een financiering waarbij er meerdere leningdelen zijn gekozen die ieder een eigen rentevaste periode hebben. Hiermee kan risico worden gespreid en kan financieel voordeel worden behaald.

Wettelijke rente

De wettelijk rente wordt door de overheid periodiek vastgesteld als norm voor het bepalen van bijvoorbeeld de minimale of maximale rente die er mag worden berekend.

Invorderingsrente / Belastingrente

De rente die wordt betaald aan de Belastingdienst voor het te laat betalen.

Rentebedenktijd

Een contractuele afspraak waardoor het mogelijk is om gedurende een beschreven periode te mogen kiezen voor een (nieuwe) rentevaste periode.

Offerterente

Dit is de rente die een geldverstrekker offreert bij een hypotheek. Bij deze keuze weet je zeker dat ongeacht rentestijgingen of rentedalingen deze rente zal betalen gedurende de gekozen rentevaste periode.

Passeerrente

Hiermee wordt de rente bedoeld die zal gelden op het moment van passeren van de hypotheek.

Dagrente

Het is soms mogelijk om bij een geldverstrekker te kiezen voor de mogelijkheid om te profiteren van mogelijke rentedalingen tussen het moment van tekenen van de offerte en het tekenen bij de notaris. Deze optie kost wel geld. De rente voor een lening met een dagrenteclausule is hoger dan de rente voor een lening die deze optie niet heeft. Om hier voordeel van te hebben moet de daling daarom meer bedragen dan het verschil tussen de aangeboden offerte rente en het verschil  met de dagrente. Dit is min of meer gokken op een rentedaling. Je bent afhankelijk van het moment van tekenen bij de notaris. Bij een rentestijging behoud je rente die in de offerte staat.

Dalrente

Dit is nagenoeg hetzelfde als dagrente, met als verschil dat niet alleen het moment van passeren bepalend is, maar ook de periode tussen het tekenen van de offerte. De laagste rente tussen deze momenten wordt uiteindelijk de te betalen rente.

Rentevaste periode

De periode waarvoor je met de kredietverlener hebt afgesproken dat er geen wijzigingen plaats vinden. Deze ligt tussen 1 maand en 30 jaar.

Geldmarktrente

De geldmarkt moet worden gezien als de markt waarbij partijen die kortlopend, voor maximaal 12 maanden, geld willen lenen of uitlenen. De rente op de geldmarkt is veelal de basis voor de variabele rente die geldverstrekkers in rekening brengen.

Euribor-rente

Dit is de rente die door grote marktpartijen in rekening wordt gebracht wanneer zij elkaar onderling geld uitlenen. In het verleden werden vrijwel alle variabele rentes afgeleid van deze rente, waarbij er een kosten-, risico- en winstopslag werd berekend.

Refirente

Dit is de rente die geldverstrekkers krijgen betalen zij geld opnemen bij de Europese Centrale Bank. In tijden van economische tegenwind is dit rentepercentage laag, zodat banken goedkoop aan geld kunnen komen om uit te lenen zodat vanwege de lage rente de kans op investeringen groter wordt, hetgeen goed is voor de economie.

Kapitaalmarktrente

De kapitaalmarkt moet worden gezien als de markt waarbij partijen die gedurende een langere termijn, meer dan 1 jaar, geld willen lenen of uitlenen. De rente op de geldmarkt is veelal de basis voor de aangeboden rentes met een rentevaste periode. Partijen op deze kapitaalmarkt zijn bijvoorbeeld overheden, banken, verzekeraars, pensioenfondsen en grote bedrijven.

Reële rente

Het verschil tussen de in rekening gebrachte rente en het inflatiepercentage wordt de reële rente genoemd. Dit is de werkelijke prijs van de rente.

Obligatierente / couponrente

Dit is de vergoeding die er aan de houder van een obligatie wordt verstrekt als beloning voor het uitlenen van geld. Hoe kredietwaardiger een partij is, hoe minder bereid deze is een hoge vergoeding te geven. Anderzijds zijn partijen bereid een lagere rente te verlangen naarmate de zekerheid groter is dat zij hun uitgeleende geld ook terug ontvangen.

Spaarrente

De rente die er (gemiddeld) wordt vergoed op een (vrij opneembare) spaarrekening.

Effectieve rente

Dit is de berekende rente, afgeleid van de nominale rente, waarbij er rekening wordt gehouden met de termijnen waarop rentebetalingen moeten plaatsvinden.

Nominale rente

Dit is het contractueel overeengekomen rentepercentage van een financiering. Deze rentes zijn in rentestaatjes op internet zichtbaar.

Renteherziening / renteverlengingsvoorstel

Na afloop van een afgesproken termijn (rentevaste periode) wordt door de geldverstrekker 3 maanden van tevoren een nieuw voorstel gedaan. Je hebt dan opnieuw de keuze om te mogen kiezen voor een rentevaste periode.

NHG-rente

Dit is de rente die door geldverstrekkers in rekening wordt gebracht voor financieringen waarbij er zekerheid wordt verkregen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.

Rente-opslag

Dit is de opslag die geldverstrekkers in rekening brengen naarmate het risico toeneemt. Het risico wordt berekend door de hoogte van de (resterende) financiering te vergelijken met de waarde van het onderpand.

Rente-afslag

Een rente-afslag is mogelijk wanneer de verhouding van de waarde van de woning ten opzichte van de resterende lening gunstiger wordt. Ook kunnen geldverstrekkers bij de keuze voor een bepaalde aflossingsvorm een rente-afslag laten gelden.

Boeterente

De vergoeding die een geldverstrekker in rekening brengt voor het onderbreken van een rentevast periode, bij oversluiten, wordt boeterente genoemd.

Rentemiddeling

Het tussentijds aanpassen van de rentecondities door het afsluiten van een nieuwe rentevaste periode, waarbij ook rekening wordt gehouden met het huidige rentepercentage en de duur van de nog te betalen rente heet rentemiddeling.

Korting op hypotheekrente

Kortingen op hypotheekrente zijn vrijwel allemaal afgeschaft. Kortingen moeten voor iedereen gelden die aan dezelfde kenmerken voldoet. Bijvoorbeeld iedereen met een betaalrekening bij de geldverstrekker of iedereen die bij een bepaalde werkgever werkt. Individuele kortingen of onderhandelen over de rente is wettelijk verboden in 2013. Dit in het kader van transparantie.

Gebruikelijke rente / zakelijke rente

Wanneer een lening tussen bijvoorbeeld ouders en kind wordt afgesloten moet er een gebruikelijke / zakelijke rente worden berekend. Een te lage rente wordt gezien als bevooroordeling van het kind en dat wordt dan gelijk gesteld met een (belaste) schenking.

Afrenten

Bij het oversluiten van een financiering wordt er een vergoeding berekend over de toekomstige rente die er wordt misgelopen. Omdat de rente direct wordt voldaan, wordt het bedrag verminderd door afrenting. Dit is een tijdscorrectie. Dit heet het berekenen van de contante waarde van een bedrag. Deze berekening is vrij ingewikkeld.

Rentedepot

Dit is een geblokkeerde rekening waar een gefinancierd bedrag in wordt gestort waaruit rentelasten van de financiering uit worden onttrokken. Hiervoor kan soms worden gekozen bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. De rente over de rente in het rentedepot is niet aftrekbaar.

Depotrente

De rente die je ontvangt op het bouw- of rentedepot. Deze is vaak gelijk of 1% lager dan de rente die je betaalt.

Renteverlies tijdens de bouw

De rente die aan de geldverstrekker moet worden betaald gedurende de periode waarin een nieuw te bouwen woning nog niet wordt bewoond.

Bouwrente

De vergoeding die aan de aannemer moet worden betaald vanwege het voorschieten van bouwtermijnen van een woning. Dit rentepercentage is vaak vrij hoog en hierover wordt ook BTW gerekend.

Grondrente

De vergoeding die aan de verkoper van de grond moet worden betaald vanwege het voorschieten van de grond, behorende bij de te bouwen woning. Dit rentepercentage is vaak vrij hoog en hierover wordt ook BTW gerekend.

Overbruggingsrente

De rente die in rekening wordt gebracht voor een tijdelijke financiering van de overwaarde van woning die nog niet is geleverd aan een nieuwe eigenaar.

Lijfrente

Dit is een financieel product dat als doel heeft een toekomstige inkomensbehoefte in te vullen, bijvoorbeeld inkomen bij pensionering of arbeidsongeschiktheid.

Erfrente

Een financieel product dat als doel heeft om een periodieke uitkering te laten plaatsvinden aan de begunstigde op de polis.

Rekenrente

De rente die op een vastgestelde wijze moet worden berekend op basis waarvan bijvoorbeeld kan worden beoordeeld of er voldoende geld aanwezig is om te voldoen aan toekomstige financiële verplichtingen. De rekenrente bepaalt mede wat de dekkingsgraad is van een pensioenfonds. Ook speelt deze rente een rol bij de hoogte van de uitkering van een lijfrente.

Renterespijttermijn

De termijn die door geldverstrekkers wordt geboden bij een rentestijging om alsnog een offerte aan te vragen voor de rente zoals deze gold voor de rentestijging.

Overrente

De winst die een verzekeraar maakt op bij haar belegde premies waarbij deze (deels) toekomt aan de polishouders wordt overrente genoemd.

Woekerrente

Een zeer hoge rente op een financiering wordt een woekerrente genoemd. Rentes op roodstanden en creditcards worden vaak woekerrentes genoemd.

Rentemeeneemregeling

Een voorwaarde bij een financiering waarbij het mogelijk is dezelfde rentecondities mee te nemen naar een nieuwe financiering. Deze voorwaarde is zeer belangrijk bij de keuze voor langere rentevaste periode.

Rentedoorgeefregeling

Een voorwaarde bij een financiering waarbij het mogelijk is dezelfde rentecondities door te geven aan de nieuwe koper van een onderpand. Deze voorwaarde is zeer belangrijk bij de keuze voor langere rentevaste periode.

Renteplafond

Een gemaakte afspraak met een geldverstrekker waarbij de rente variabel is, maar wanneer deze stijgt de rente niet verder stijgt dan tot een afgesproken maximale rente, het plafond.

Lokrente

Een op het eerste gezicht interessante rente die wordt aangeboden, maar waar bij nader onderzoek blijkt dat er sprake is van slechtere voorwaarden of een tijdelijk karakter. In het verleden zijn veel consumenten hiermee misleid. In 2013 zijn nagenoeg alle kortingen op (hypotheek-) rentes verboden.

Consumptieve rente

De rente betaald over een financiering waarbij er geen sprake is van fiscaal voordeel.