Renteaftrek vervallen

Renteaftrek vervallen

De huidige hypotheekrente is laag. Er zijn veel mensen die al sinds 2001 een eigenwoningschuld hebben. De renteaftrek stopt met betrekking tot die schuld dan per 2031.

Bij de berekening van de aftrekbare hypotheekrente wordt er gekeken naar de schuld waarover de rente nog aftrekbaar is.

Aftrekbaar is het “saldo eigen woning”. Dat is de betaalde rente -/- het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling op basis van de WOZ-waarde van een woning. Je kunt stellen dat er een bedrag wordt berekend als drempel, waarbij alleen boven deze drempel er sprake is van fiscaal voordeel over de betaalde rente.

Hieronder een voorbeeld van een mogelijke situatie in 2031:

WOZ-waarde woning:    € 450.000,=

Eigenwoningschuld:        € 200.000,= aflosvrij, renteaftrek stopt per 01-01-2031    

                                         € 150.000,= annuïteiten, renteaftrek stopt per 01-01-2044

Rente:                                2,4% per jaar

Berekening aftrekpost eigen woning:

Rente per jaar:                 2,4% * € 150.000,= = € 3.600,=

Eigenwoningforfait:          € 450.000,= * 0,75% = € 3.375,=

Saldo:                              € 3.600,= -/- € 3.375,= = € 225,=

Toelichting:

De rente over de lening van € 200.000,= wordt niet meer gezien als rente over een eigenwoningschuld. Deze schuld kwalificeert als schuld in Box III.

Er is op jaarbasis slechts een bedrag van € 225,= op te voeren als aftrekpost. Het fiscale voordeel is derhalve heel klein, ondanks dat de financiering nog € 350,000,= bedraagt. 

En ondanks dat er nog een schuld aftrekbaar is tot 2044. 

Geen aftrek meer

Je kunt op basis van de bovenstaande gegevens berekenen vanaf welke hoofdsom er geen sprake meer is van renteaftrek bij een rente van 2,4%. 

2,4% * x = € 3.375.=   =

X = € 3.375 / 2,4%      =

X = € 140.625,=

Conclusie:

Door toepassing van het eigenwoningforfait is af te leiden dat er feitelijk al eerder dan na 30 jaar een situatie ontstaat waarbij er per saldo geen fiscaal voordeel meer is over de betaalde hypotheekrente. 

In dit voorbeeld is er geen fiscaal voordeel meer vanaf het moment dat de lening minder bedraagt dan € 140.625,=.

Aanvullend:

Het kan zijn dat er een negatief saldo ontstaat. Dat de bijtelling vanuit het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare rente. Door een fiscale maatregel is er in dergelijke situaties sprake van een correctie. Er is geen aftrek, maar er is dan ook geen bijtelling. Hierdoor worden mensen gestimuleerd om (kleine) fiscale leningen op een eigenwoningschuld af te lossen. Er is geen fiscaal voordeel meer.

Aansluiting met onze rapportages:

In onze adviesrapportages houden wij rekening met de reeds genoten renteaftrek en de resterende duur van renteaftrek. Wij gaan uit van een gelijkblijvende WOZ-waarde. Hierbij merken we op dat bij een gestegen WOZ-waarde in de toekomst of bij een andere wijze van het bepalen van het eigenwoningforfait er eerder een moment kan ontstaan waarbij er per saldo geen fiscaal voordeel meer is.