Pensioeninkomen in beeld

Pensioeninkomen in beeld

Om een goed beeld te krijgen van het inkomen bij pensionering is het van belang om alle relevante gegevens aan te leveren. Hieronder staat welke gegevens er nodig zijn en hoe deze gegevens kunnen worden verkregen. 

Gegevens omtrent pensioen kunnen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de betaalbaarheid van de hypotheek. Niet alleen ouderdomspensioen, maar ook arbeidsongeschiktheidspensioen en partnerpensioen spelen een rol bij deze beoordeling. Wij willen alle relevante informatie ontvangen omtrent de toekomstige en actuele rechten op pensioenen. Enerzijds vanwege zorgplicht, anderzijds vanwege wettelijke voorschriften.
 
Hier staat uitgebreid beschreven wanneer en waarom welke documenten moeten aangeleverd en daarnaast wat er precies wordt bedoeld. Lees deze informatie graag goed door zodat wij ons werk op de juiste manier kunnen verrichten en de huidige en toekomstige (mogelijke) situatie en risico’s op de juiste manier in beeld kunnen brengen. Voor het kunnen opvragen van diverse gegevens is het noodzakelijk om je DigiD te gebruiken. Zoek deze alvast op!
 

Aan te leveren documenten opbouwfase ouderdomspensioen:

 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Dit is het overzicht dat jaarlijks wordt verzonden door het pensioenfonds waarbij er op dit moment nog steeds pensioen wordt opgebouwd. Oude pensioenfondsen moeten in ieder geval eens in de 5 jaar een nieuw overzicht per post verstrekken. Op dit overzicht staat wat er is opgebouwd aan rechten en daarnaast waar bij voortzetting van het dienstverband het pensioen (vermoedelijk) heen zal gaan. Wij moeten alle pagina’s ontvangen van het UPO, tot de toelichting. Wanneer er meerdere pensioenen zijn, dan willen wij alle UPO’s ontvangen, ook van oude werkgevers en ook wanneer er slechts kleinere pensioenen zijn opgebouwd.
 
Om te bepalen of het (fiscaal) mogelijk is om aanvullend pensioen op te bouwen moeten we ook het UPO ontvangen, omdat daarop de factor A staat vermeld, die noodzakelijk is in de berekening van de zogenaamde fiscale jaarruimte en reserveringsruimte.
Op deze website kan er m.b.v. de eigen DigiD worden ingelogd. Hier staan alle gegevens van alle pensioenfondsen. Voor ons is het mogelijk om alle gegevens in te lezen in onze adviessoftware. Dit scheelt veel invoerwerk. Helaas wordt dit totaaloverzicht NIET geaccepteerd door geldverstrekkers als bewijsstuk voor het aantonen van toekomstige pensioenrechten. Wij willen dit overzicht wel ontvangen.
 
Hoe te downloaden en aan ons aan te bieden?
Log in. Allereerst moeten de gebruiksvoorwaarden worden geaccepteerd. Vervolgens volgt er een aantal stappen. Geef antwoord op de gestelde vragen. Ga steeds “verder” wanneer een nieuw scherm volgt. Bij de laatste stap aangekomen is mogelijk om te kiezen voor “print samenvatting” en “gegevens uitwisseling”. Zie afbeelding hieronder.
Wanneer je op “print samenvatting” drukt, dan wordt er een .pdf-document aangemaakt waarin alle eerdere gegevens zichtbaar worden. Helaas staan er (nog) geen gegevens over een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen.
Wanneer je drukt op “gegevens uitwisseling” dan zal er een bestand worden gedownload. Dit is een .xml-bestand met als naam pensioenaanspraken.xml
 
Dit bestand wordt onder downloads op de eigen computer opgeslagen. Open het bestand niet. Zoek het bestand op in de downloadmap. Wijzig de bestandsnaam. Voeg de eigen naam toe aan het bestand zodat voor ons duidelijk is van wie het bestand is. Verander alleen de naam en niet het bestandstype. Zelf kun je niets met het bestand, maar wij wel. Schrik dus niet als het opent en denkt dat het “niet klopt”. Openen is niet nodig. Opslaan en mailen is voldoende.
 
Alle gegevens die eerder zichtbaar waren in de eerder doorlopen stappen, zijn in het bestand volgens een standaardopmaak verwerkt. Onze programmatuur herkent deze opmaak en zal alle gegevens op de juiste manier verwerken in het persoonlijke advies. Hiermee besparen we veel tijd. Dit bestand moet niet naar .pdf worden omgezet. Mail ons dit .xml-bestand tezamen met de overige gegevens.
 
 • Pensioenrechten vanuit het buitenland
Wanneer er pensioeninkomen uit het buitenland zal worden ontvangen dan moeten wij hiervan ook alle informatie ontvangen. In ieder geval willen we documentatie ontvangen waaruit blijkt wat er is opgebouwd, tot welke uitkering het recht zal leiden, wanneer deze zal ingaan, of deze uitkering tijdelijk of levenslang is, of de uitkering gegarandeerd is of afhankelijk van bijvoorbeeld beleggingsresultaten en er sprake is van indexatie (stijging) van de uitkering.
 • Indien van toepassing: stukken na echtscheiding
Wanneer iemand is gescheiden, dan kan er sprake zijn van een overeengekomen verdeling van ouderdomspensioen en het overdragen van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde recht aan partnerpensioen. Mocht dit aan de orde zijn, dan willen wij de stukken hebben waaruit blijkt wat er is overeengekomen ten aanzien van de verdeling. Hier staat beschreven welke documenten dat zijn. Zeker wanneer de pensioenrechten nog niet zijn verdeeld, moeten wij hiervan nadrukkelijk op de hoogte gesteld worden omdat we anders foute conclusies kunnen trekken over de toekomstige betaalbaarheid van de hypotheek.
 • Indien van toepassing: pensioen van DGA
Bij het vaststellen van het pensioeninkomen van een DGA, waarbij er sprake is van pensioenopbouw in eigen beheer, is het noodzakelijk om aan te tonen dat er voldoende middelen aanwezig zijn in de BV waarin de pensioenverplichting aanwezig is. Dat wil zeggen dat er voldoende middelen aangetoond kunnen worden om de actuele commerciële verplichting te kunnen voldoen. Vraag ons om aanvullende informatie.
 
Indien er sprake is van het opbouwen van aanvullend pensioen:
 • Lijfrenteverzekering
Wanneer iemand een lijfrenteverzekering heeft, dan willen we de (meest recente) polis hiervan ontvangen. Daarnaast willen we (bij beleggingsverzekeringen van toepassing) het overzicht ontvangen waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat de betaalde premie is en wat de ingehouden kosten zijn. Dit heet “Model de Ruyter”. Ook willen we de jaaropgave ontvangen, waarin staat welke premie er het laatste jaar betaald is geworden.
 • Lijfrenterekening
Wanneer iemand een lijfrenterekening heeft, dan willen we de overeenkomst ontvangen. Ook willen we de jaaropgave ontvangen, waarin staat welke inleg er het laatste jaar betaald is geworden.
 • Aangifte Inkomstenbelasting laatste jaar
Om vast te kunnen stellen of de lopende aanvullende voorziening leidt tot het beoogde resultaat willen we de aangifte Inkomstenbelasting ontvangen, zodat we kunnen vaststellen of de premie of inleg past binnen de (actuele) jaarruimte.
 
Overige vermogensbestanddelen bedoeld ter aanvulling op pensioen:
Er zijn veel mogelijkheden die bedoeld zijn om aanvullend vermogen of inkomen te realiseren voor aanvulling op het toekomstig inkomen. Alle voorzieningen die relevant zijn, ook premievrije overeenkomsten / polissen, willen we ontvangen zodat de totale situatie juist en volledig in beeld kan worden gebracht.
 
Overige verzekeringen ter dekking van risico’s:
Het kan zijn dat er verzekeringen zijn afgesloten die beogen een periodieke of eenmalige uitkering te verzorgen bij het zich openbaren van een onvoorziene gebeurtenis zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Wanneer er dergelijke voorzieningen zijn, dan willen wij hiervan alle informatie ontvangen.
 
Binnen 10 jaar wordt de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt:
Wanneer binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt wordt moet er verplicht worden gerekend met het toekomstige, mogelijke lagere inkomen, om vast te stellen dat op langere termijn de maandlasten van de hypotheek betaalbaar blijven. Dit is een eis vanuit de geldverstrekkers en NHG. Wij hebben ook onze zorgplicht en willen in alle situaties weten of in de toekomst o.b.v. de actuele stand van zaken t.a.v. het pensioen de maandlasten betaalbaar zijn.
 
 • AOW-gegevens:
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een volledige opbouw van AOW-rechten kan er op de website van de SVB een overzicht worden verkregen van het opgebouwde bedrag en te bereiken bedrag aan AOW. Log in m.b.v. DigiD.
Wanneer je op de link drukt, dan kom je op een scherm waarin de huidige opbouw staat van de AOW. Maak een schermafbeelding van deze gegevens en stel ons hiervan in het bezit.
 
 • Berekening pensioenrecht op AOW-gerechtigde leeftijd:
Veel pensioenen zijn berekend op de leeftijd van 65. Echter, er kan / moet / mag worden gerekend met het inkomen op de AOW-gerechtigde leeftijd. Diverse pensioenfondsen bieden de mogelijkheid om online een berekening te maken van het pensioeninkomen op deze AOW-gerechtigde leeftijd. Er kan een fors verschil ontstaan in de uitkering wanneer deze 2 jaar later ingaat, bijvoorbeeld op 67-jarige leeftijd. Log in op de website van het pensioenfonds (dit is niet altijd mogelijk) en lever ons de pensioenberekening aan zoals deze geldt op de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit kan vaak door het maken van een schermafbeelding. Wanneer dit onbekend is, neem dan contact met ons op, dan geven wij uitleg hierover.

Aan te leveren documenten uitkeringsfase ouderdomspensioen:

Wanneer je al met pensioen bent, dan ontvang je je pensioenuitkering per maand. We moeten aantonen hoe hoog het jaarlijkse inkomen is en of dit bestendig is. Uitgebreide informatie is tevens hier terug te lezen.
 • Pensioentoezegging / uitkeringsbesluit
Er is een beschikking / toezegging ontvangen op het moment dat het pensioen ging uitkeren. Dit op grond van een pensioentoezegging van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Wij moeten dit document ontvangen. Hieruit blijkt het permanente karakter van de uitkering
 • Jaaropgave pensioenuitkering
Om vast te stellen of er wijzigingen zijn geweest ten aanzien van de uitkering moeten we de meest recente jaaropgave ontvangen.
 • Uitkeringsspecificatie pensioenfonds
Jaarlijks of vaker kan de pensioenuitkering worden gewijzigd (verhoging of verlaging). Veelal wordt hiervan dan een document verstrekt, bijvoorbeeld een document waarin staat wat het pensioen in het komende jaar zal worden. Wij willen dit document ontvangen.
 • AOW-gegevens (SVB)
Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt er een brief verzonden waarin staat of er sprake is van volledige of onvolledige AOW-opbouw. En welk percentage AOW-uitkering er zal worden uitgekeerd. Wij willen dit document ontvangen.
 • Uitkeringsspecificatie AOW (SVB)
2 a 3 keer per jaar wordt er een uitkeringsspecificatie verzonden waarop de uitbetaalde AOW wordt gespecificeerd. Aan het begin van het jaar, bij het uitbetalen van het vakantiegeld en bij de wijziging in juli vanwege aanpassing van het minimumloon. Wij willen de meest recente uitkeringsspecificaties ontvangen.
 • Jaaropgave AOW (SVB)
Na ieder jaar wordt er een jaaropgave verstrekt waarop staat welk bedrag er aan AOW is uitbetaald. Wij willen de meest recente AOW-jaaropgave van het SVB ontvangen.
 • Pensioeninkomen uit buitenland
Wanneer er pensioeninkomen uit het buitenland wordt ontvangen dan moeten wij hiervan ook alle informatie ontvangen. In ieder geval willen we documentatie ontvangen waaruit blijkt wat de hoogte is van de toezegging, of deze uitkering tijdelijk of levenslang is, de meest recente uitkeringsspecificatie, de meest recente jaaropgave en de laatste aangifte Inkomstenbelasting.
 
Overige inkomsten ter aanvulling pensioen (uitkeringsfase)
Het kan zijn dat er sprake is van aanvullend pensioen, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente-uitkering of een stamrecht. Hieronder staat welke gegevens we dan nodig hebben.
 • Lijfrente
Polis of overeenkomst waaruit de hoogte en de duur van de uitkering blijkt. Deze informatie is verstrekt bij het “aankopen” van de lijfrente-uitkering. Dit kan een voorziening zijn vanwege zelf opgebouwd lijfrentekapitaal of een ontvangen ontslagvergoeding. Deze laatste variant heet dan vaak een Gouden Handdruk polis of –rekening. Wanneer er een uitkering wordt genoten vanwege het storten van een bedrag na beëindiging van een onderneming dan betreft het een stakingslijfrente.
 • Stamrecht BV
Een stamrecht BV is opgestart vanwege een ontslagvergoeding. Veelal is dit een fors bedrag of er is vanwege gewenste flexibiliteit gekozen voor deze manier van het zelfstandig kunnen aanvullen van het toekomstig pensioeninkomen. We willen de volgende documenten ontvangen: uittreksel KvK, oprichtingsakte, jaarstukken van de afgelopen 3 jaren (indien minder jaren beschikbaar zijn dan van het aantal beschikbare jaren), stamrechtovereenkomst met BV.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de situatie waarbij er een arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ontvangen of wanneer er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Niet arbeidsongeschikt (verzekerd):

Een werkgever kan individueel of vanwege een CAO een toezegging doen bij blijvende invaliditeit. Wij vragen door middel van het document opgave secundaire arbeidsvoorwaarden bij de werkgever op wat er is geregeld op dit gebied. Dit document stelt ons in staat om goed in beeld te brengen wat de gevolgen zouden zijn bij het gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raken. Wij vertrouwen erop dat de door de werkgever aangeleverde gegevens juist en volledig zijn.
 • Document waarin wordt uiteengezet wat de situatie is bij arbeidsongeschiktheid
Sommige pensioenfondsen of aan een pensioenfonds verbonden verzekeraar stellen jaarlijks een document beschikbaar waarin staat uitgewerkt wat de inkomenssituatie is bij arbeidsongeschiktheid. Wij willen dit volledige document dan ontvangen.
 • Polis arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering
Wanneer er sprake is van een reeds afgesloten verzekering die uitkeert bij arbeidsongeschiktheid willen wij beschikken over de meest recente polis en de polisvoorwaarden.

Wel arbeidsongeschikt (uitkerend):

Wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid dan zal er veelal een uitkering plaatsvinden van het UWV. Dit is dan een WIA / WGA of WAO uitkering. Allereerst wordt aangegeven welke informatie er benodigd is van het UWV, daarna welke gegevens er moeten worden aangeleverd wanneer er sprake is van een aanvullende uitkering.
 • UWV Uitkeringsbesluit
Het uitkeringsbesluit van het UWV wordt verstrekt wanneer er een uitkering wordt toegezegd. Hierin staat of er sprake is van een tijdelijke of blijvende uitkering, of er sprake is van een toekomstige herkeuring en welk percentage arbeidsongeschiktheid van toepassing is. Wij willen dit document ontvangen.
 • Verlengingsbesluit uitkering
In het uitkeringsbesluit kan er sprake zijn van vermelde einddatum. Veelal is er dan sprake van een verplichte herkeuring. Indien de uitkeringsperiode is verlengd moeten we het bewijsstuk ontvangen waaruit blijkt wat de nieuwe toezegging is.
 • Uitkeringsspecificatie UWV
Het UWV verstrekt uitkeringsspecificaties. Wij willen het meest recente overzicht ontvangen.
 • Jaaropgave UWV
Het UWV verstrekt aan het eind van ieder jaar een jaaropgave van het uitbetaalde bedrag. Wij willen deze jaaropgave ontvangen.
 
Aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid (werkgever):
Vanuit een verzekering van de werkgever of vanuit een pensioenfonds kan er een aanvullende uitkering plaatsvinden op de verkregen uitkering van het UWV. Als dit zo is, dan moeten deze gegevens worden aangeleverd.
 
 • Uitkeringsbesluit verzekeraar of pensioenfonds
Wanneer er sprake is van een aanvullende uitkering, zal de betreffende partij een document verstrekken waaruit blijkt wat de rechten zijn op een aanvulling op het inkomen. Dit document willen wij ontvangen.
 • Uitkeringsspecificatie aanvullende uitkering verzekeraar of pensioenfonds
Er wordt veelal een document verstrekt waaruit blijkt welke uitkering er wordt gedaan en op basis waarvan deze aanvulling is berekend. Zo kan er korting op de uitkering plaatsvinden wanneer er nog inkomen wordt gegenereerd. Wij willen het document ontvangen waarin duidelijk wordt gemaakt welke uitkering er wordt gedaan en op basis waarvan deze uitkering is vastgesteld.
 • Jaaropgave aanvullende uitkering verzekeraar of pensioenfonds
Indien er sprake is van een aanvullende uitkering van een pensioenfonds of verzekeraar dan zal er een jaaropgave worden verstrekt. Wij willen dit document ontvangen.
 • Aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid (zelfstandig)
Het kan zijn dat er een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering is afgesloten die uitkeert. Wij willen dan de polis en de voorwaarden ontvangen en tevens de correspondentie waaruit blijkt wat de voorwaarden zijn van de ontvangen uitkering.

Partnerpensioen

Er moet onderscheid worden gemaakt in drie situaties. Er wordt partnerpensioen opgebouwd via een werkgever, er is partnerpensioen verdeeld na een echtscheiding of er wordt (bijzonder) partnerpensioen ontvangen.
 • Opbouw partnerpensioen via werkgever
Via de pensioenregeling van een werkgever is er vaak een uitkering bij overlijden verzekerd ten behoeve van de partner. Wij willen graag beschikken over het UPO en het document secundaire arbeidsvoorwaarden die eerder zijn beschreven.
 • Uitkering (bijzonder) partnerpensioen
Wanneer er sprake is van een uitkering die er wordt ontvangen in de vorm van (bijzonder) partnerpensioen dan willen wij beschikken over de pensioentoezegging, de meest recente uitkeringsspecificatie en de jaaropgave van de uitkerende instantie

Echtscheiding en pensioen

Wanneer iemand is gescheiden, dan kan er sprake zijn van een overeengekomen verdeling van ouderdomspensioen en het overdragen van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde recht aan partnerpensioen. Mocht dit aan de orde zijn, dan willen wij de stukken hebben waaruit blijkt wat er is overeengekomen ten aanzien van de verdeling. Elders staat beschreven welke documenten dat zijn.

(Half-) wezenpensioen

Opbouw

Diverse pensioenregelingen kennen een voorziening voor kinderen wanneer een ouder overlijdt. Deze uitkering duurt dan, afhankelijk van de situatie en voorwaarden tot 18-, 21- of soms zelfs 27-jarige leeftijd van het kind. Deze rechten worden inzichtelijk gemaakt op het UPO.

Uitkering

Wanneer iemand (half-) wees is, kan het voorkomen dat er sprake is van het ontvangen van een (half-) wezenpensioen vanuit het pensioenfonds van de overleden ouder. Wanneer dit aan de orde is, dan willen we het uitkeringsbesluit, de uitkeringsspecificatie en de jaaropgave ontvangen.