Van baan wisselen tijdens hypotheekaanvraag

Van baan wisselen tijdens hypotheekaanvraag

De geldverstrekker financiert op basis van bestendig inkomen. Dit houdt dat er voldoende zekerheid moet zijn over het (voort-) bestaan van het inkomen.

Wanneer je van baan wisselt, dan kunnen de volgende situaties zich voordoen:

  • Huidige baan al opgezegd of nog niet opgezegd
  • Nieuwe baan al geaccepteerd of nog niet geaccepteerd

Verder kan ten aanzien van de nieuwe baan er onderscheid zijn in:

  • Wel of geen proeftijd
  • Wel of geen vast contract

Ook speelt een rol of de tussen de dienstverbanden sprake is van tijdelijk geen werk / inkomen.

Standaard beleid

Standaard is het zo dat wanneer een geldverstrekker verneemt dat het dienstverband eindigt, dat dit betekent dat er niet met het huidige inkomen mag worden gerekend. Er kan met het nieuwe, toekomstige inkomen gerekend als er sprake is van een arbeidsovereenkomst zonder proeftijd, voor onbepaalde tijd. Is dit niet het geval, dan moet er worden gerekend met het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaren.

Proeftijd

Een geldverstrekker zal vaak in het beleid hebben staan dat een aanvraag tijdens de proeftijd geen finaal akkoord kan krijgen. Direct na afloop van de proeftijd moet hierover een (aanvullende of nieuwe) verklaring worden verstrekt.

Afwijkend beleid

Het is mogelijk om een geldverstrekker gemotiveerd aan te geven waarom er zou kunnen / moeten / mogen worden gerekend met het huidige of toekomstige inkomen. Dit betreft dan een voorlegzaak. Dit is niet mogelijk bij een aanvraag met NHG.

Wanneer een baanwissel speelt, dan vragen wij altijd de gegevens op van de huidige werksituatie en de nieuwe werksituatie. Ook vragen we voor de zekerheid het inkomen op van af de voorgaande drie jaren. Het is namelijk niet altijd nodig om een maatwerkdossier ervan te maken als de gevraagde financiering ook haalbaar is op basis van het standaard beleid.

UWV-verzekeringsbericht

Wanneer het UWV-verzekeringsbericht wordt aangeleverd, dan hoeft er geen werkgeversverklaring aangeleverd te worden. Wellicht zijn er hiervoor meer mogelijkheden. Neem contact met ons op! 

Werkgeversverklaring en salarisstrook huidige werkgever

Op de werkgeversverklaring staat vaak dat er voornemens zijn het huidige dienstverband te beëindigen. Ook staat er dan vaak de (overeengekomen) datum uit dienst. Wanneer de geldverstrekker dit vaststelt worden altijd aanvullende vragen gesteld hierover.

Werkgeversverklaring nieuwe werkgever

Deze moet soms worden aangeleverd. De door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst moet in plaats hiervan worden aangeleverd. Tenminste moet duidelijk worden wat het jaarinkomen zal bedragen, hoe dit is opgebouwd, wat de datum in dienst is, of er sprake is van een proeftijd en wat voor soort dienstverband het betreft (tijdelijk / vast). Is dit niet volledig af te leiden vanuit de arbeidsovereenkomst, dan moet er alsnog een werkgeversverklaring worden gevraagd of een verklaring toekomstig inkomen. Er moet dan worden aangegeven vanaf wanneer de vermelde situatie geldt. De praktijk leert dat sommige werkgevers hier moeite mee kunnen hebben. Overigens geldt dit ook voor relaties die net na het tekenen van een nieuwe arbeidsovereenkomst, zonder te hebben gewerkt, hier (al) om moeten vragen. Helaas is dit wel nodig voor de aanvraag van de hypotheek.

Salarisstrook nieuwe werkgever

Deze is vaak nog niet beschikbaar en hoeft zelden te worden aangeleverd. Met een proforma-berekening of strook kan worden gerekend en is best handig, maar is oor een geldverstrekker niet acceptabel als acceptatiestuk.

Salarisstijging en overige veranderingen bij nieuwe werkgever

Een (fors) hoger salaris bij een nieuwe werkgever of wanneer er sprake is van werk in een heel andere branche of geografisch op grote afstand kan ertoe leiden dat er aanvullende vragen worden gesteld.

Overwerk, bonussen, onregelmatigheidstoeslag, provisies etc. bij nieuwe werkgever

Omdat deze nog nooit uitgekeerd zijn, is het saldo van de afgelopen 12 maanden altijd “0”. Vaak zien we dat er variabele inkomensbestanddelen verwacht worden bij de nieuwe werkgever. En dat deze “bijna zeker” zijn. Maar in alle gevallen geldt dat wanneer enig voorbehoud is en wanneer ze niet zijn uitgekeerd er NIET mee kan worden gerekend. Het betreft onzeker inkomen en de bestendigheid kan niet worden vastgesteld.

Melden nieuwe arbeidssituatie / werkgever?

Wij vernemen het altijd graag als er toekomstige wijzigingen (zeker) zijn. Is iets nog niet definitief, dan gaan we altijd uit van de actuele situatie. Baanverlies zonder nieuw werk kan vrijwel direct leiden tot betalingsproblemen. Dit willen we altijd direct vernemen.

Geldigheid documenten

Documenten zoals een werkgeversverklaring en salarisstrook mogen maximaal 3 maanden oud zijn op het moment dat er door de geldverstrekker een bindend aanbod wordt uitgebracht. Mochten er voornemens zijn om van baan te verwisselen dan adviseren we altijd om voorafgaande aan het opzeggen van het dienstverband ervoor te zorgen dat er een werkgeversverklaring door de werkgever wordt uitgebracht. Laat deze direct door ons controleren. Een afgekeurde werkgeversverklaring kan na opzegging van het dienstverband leiden tot andere antwoorden.

Financieringsvoorbehoud en mogelijkheden bij geldverstrekker

Het is soms mogelijk dat een dossier niet volledig kan worden afgerond. Maar dat wel alles “technisch akkoord” kan worden gegeven. Wanneer bijvoorbeeld de proeftijd nog moet verlopen en dit wordt nadien ook verklaard, dan zal het dossier alsnog finaal akkoord komen. Wij accepteren nadrukkelijk geen risico’s op dit vlak. De keuze om dit risico te lopen is een risico dat weloverwogen moet worden gekozen (of juist niet) door onze relatie. 

Idealiter strekt het financieringsvoorbehoud tot na het moment dat de proeftijd afloopt. 

Zelfstandig gaan werken

Wanneer je geen baan meer hebt en startend zelfstandig ondernemer bent, dan zijn de mogelijkheden voor een hypotheek veel beperkter. Vraag ons om advies.