Arbeidsongeschiktheid | De begrippen

Arbeidsongeschiktheid | De begrippen

Bij het onderwerp arbeidsongeschiktheid spelen veel lastige begrippen een rol. Een aantal van deze begrippen staat hieronder uitgelegd. 

Arbeidsongeschiktheid (definitie)

Arbeidsongeschiktheid bestaat uit volledige (duurzaam en niet-duurzaam) en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

  • Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid

​Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling duurzaam slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen per uur

  • Volledige en niet-duurzame arbeidsongeschiktheid

Volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt is hij die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is, maar bij wie het duurzame karakter ervan niet aanwezig is. Er is zekerheid of kans op herstel. 

  • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

​Gedeeltelijk arbeidsgeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur, doch die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is de wet die regelt waar werknemers recht op hebben bij arbeidsongeschiktheid. Deze wet bestaat uit twee regelingen, de IVA en de WGA. 

IVA

Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Dit is de regeling die regelt waar werknemers recht op hebben bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% of meer.

WGA

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Dit is de regeling die regelt waar werknemers recht op hebben bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80%.

Loonverlies

Loonverlies is het loon dat je door ziekte of handicap minder kunt verdienen dan voordat je ziek werd. De UWV-arts en de arbeidsdeskundige stellen je arbeidsongeschiktheid vast aan de hand van het loonverlies. Is het loonverlies minder dan 35%, dan krijgt je geen WIA-uitkering.

Loongerelateerde uitkering (LGA)

Je kunt een loongerelateerde uitkering krijgen op de volgende voorwaarden:

  • Je kunt door ziekte minder dan 65% van je oude loon verdienen.
  • Je hebt 26 van de laatste 36 weken voordat je ziek werd, gewerkt.

​De hoogte van je uitkering hangt af van je vroegere salaris, je arbeidsverleden en je huidige salaris. je vraagt deze uitkering aan bij uitvoeringsorganisatie UWV.

Loonaanvullende uitkering (LGU) en vervolguitkering (VVU)

Heb je geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering? En ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een aanvullende uitkering op je loon. Het uitgangspunt van de WIA is namelijk dat je inkomen altijd hoger is als je werkt. Hoeveel je verdient, bepaalt dan welke uitkering je krijgt:

  • Je verdient ten minste 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat je nog kunt verdienen: je krijgt een loonaanvullingsuitkering
  • Je verdient minder dan 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat je nog kunt verdienen: je krijgt een vervolguitkering

Restantverdiencapaciteit (RVC)

De mate waarin je werknemer arbeidsongeschikt bent, wordt bepaald op basis van het percentage van je oude loon dat je nog kunt verdienen. Dit percentage heet ook wel verdiencapaciteit. 

UWV-keuringsarts

De keuringsarts van het UWV beoordeelt de gezondheid en de lichamelijke beperkingen die er zijn. Op basis van deze bevindingen wordt een rapport opgesteld waarmee de arbeidsdeskundige aan de slag gaat om te bepalen welke functies passend zijn bij de beperkingen.

Filmpje over het proces ten aanzien van arbeidsongeschiktheid

 

Arbeidsongeschiktheidsvorm (-criterium)

  • Gangbare arbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate er nog werkzaamheden kunnen worden gedaan, zonder rekening met ervaring of opleiding te houden.

  • Passende arbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate er nog werkzaamheden kunnen worden gedaan, waarbij de werkzaamheden passend zijn met ervaring en opleiding.

  • Beroepsarbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate het eigen beroep kan worden uitgeoefend. Bij veel verzekeraars bestaat een lijst met ‘standaard’ beroepen.

Arbeidsdeskundige

Met de arbeidsdeskundige van UWV bespreek je de mogelijkheden om te re-integreren. En je beoordeelt samen welk werk bij je past. De arbeidsdeskundige kan je op weg helpen. De verantwoordelijkheid om te re-integreren ligt natuurlijk bij jezelf.

Schema WGA-uitkering

Tabel mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid