Arbeidsongeschiktheid | De inventarisatie

Arbeidsongeschiktheid | De inventarisatie

De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen fors zijn. Wij inventariseren hoe je tegenover dit risico staat en geven je op basis hiervan advies om het risico, al dan niet deels te verzekeren. 

Benodigde informatie voor advies ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekering: 

Hieronder staat welke feitelijke informatie we inventariseren. In onze rapportage maken we inzichtelijk wat het inkomen is bij arbeidsongeschiktheid, in diverse scenario's. Daarna bespreken we wat de wensen zijn ten aanzien van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Op basis hiervan kunnen we een voorstel uitwerken dat het gaat dicht tussen de werkelijke situatie en de gewenste situatie. 

Aan te leveren informatie (zelf): 

  • Meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar 
  • Inkomensgegevens (actuele salarisstrook)
  • Individuele voorzieningen voor uitkeringen bij Arbeidsongeschiktheid (*) 
  • UWV-verzekeringsbericht met daarin het arbeidsverleden vermeld
  • Opgave relevante zaken ten aanzien van het medische verleden

(*) bijvoorbeeld een lopende woonlastenverzekering of individuele verzekering afgesloten via de werkgever bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar)

Op te vragen informatie bij de werkgever:

OF

  • Pensioenreglement (Pensioen 1,2,3) en
  • Actuele CAO en
  • Kopie van evt. WGA-hiaatverzekering (**) en
  • Kopie van evt. WIA-excedentverzekering (**) en
  • Kopie van evt. WGA-bodemverzekering (**)

(**) Deze zijn niet bij iedere werkgever aanwezig

Arbeidsongeschiktheid | Inventarisatie levensstandaard

Wanneer alle gegevens bekend zijn die van invloed zijn op de situatie die ontstaat bij arbeidsongeschiktheid, is het daarna zaak om duidelijk te krijgen wat de wensen of eisen zijn. Hieronder staat een aantal vragen dat bijdraagt tot het kunnen afzetten van de huidige situatie ten opzichte van de gewenste situatie. Vervolgens kunnen wij een voorstel maken dat ervoor zorgt dat bij arbeidsongeschiktheid er geen ongewenste risico's worden gelopen. 

Kun je je levensstandaard naar beneden bijstellen bij een lager inkomen?
Wil je je levensstandaard naar beneden bijstellen bij een lager inkomen?
Wat is het inkomen dat er gewenst is?
Hoe lang zou je het risico eventueel willen verzekeren?
Zijn er voornemens om zelfstandig ondernemer te worden?
Van welke soort arbeidsongeschiktheid wil je dat we uitgaan?
Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen van de sociale zekerheid?