AOV | Voorwaarden van de verzekering

AOV | Voorwaarden van de verzekering

Op deze pagina beschrijven we kenmerken van de AOV. De voorwaarden verschillen per verzekering en per verzekeraar. De informatie op deze pagina is bedoeld om algemene informatie te geven over de keuzes die er gemaakt moeten worden bij het kiezen van een AOV. UIteraard bespreken wij deze informatie in het proces van inventarisatie en advisering. Het kiezen van de best passende AOV is zeer belangrijk. Wij waarborgen in ons proces dat wij alle stappen doorlopen op ervoor te zorgen dat de best passende verzekering wordt aangeboden. Niet alleen de premie, maar zeer zeker ook de voorwaarden zijn hierbij van groot belang. 

Maximaal te verzekeren bedrag (inkomen)

 • Het maximaal te verzekeren bedrag hangt af van het inkomen dat er wordt genoten. Dit kan zijn de winst uit onderneming, het inkomen van een DGA (met of zonder overwinst) of het winstaandeel binnen een v.o.f. of maatschap.
 • Het maximaal te verzekeren bedrag is een percentage van dit inkomen, veelal 80% tot 90%. De reden waarom 100% niet verzekerd wordt is omdat er een prikkel moet zijn om het eerder genoten inkomen weer zelfstandig te gaan verdienen. 
 • Per verzekeraar kan het verschillen hoe het "inkomen" wordt vastgesteld en verzekerd. En op basis waarvan wordt vastgesteld wat de schade is. 
 • Per soort onderneming / ondernemer verschilt het hoe het "inkomen" wordt berekend. 
 • Het verzekerde jaarbedrag wordt standaard gespreid over 12 maanden op jaarbasis gelijkmatig uitbetaald. 
 • Wanneer een startend ondernemer zich wil verzekeren wordt uitgegaan van een verwacht inkomen of het eerder genoten inkomen bij werkzaamheden in loondienst.   
 • Het maximale bedrag is vaak begrensd. Dat wil zeggen dat het jaarbedrag dat er wordt uitgekeerd gemaximeerd is. Ofwel: er geldt een maximaal te verzekeren jaarbedrag. Ook kan het zijn dat de totale maximale uitkering is begrensd. Dat wil zeggen dat bij het bereiken van de totale som aan uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid er daarna geen uitkering meer plaatsvindt. 

Fiscale aspecten van de verzekering: premie en uitkering

 • Het verzekerde bedrag bij een AOV is een bruto-bedrag, tenzij de verzekeringsnemer een BV is
 • De verzekeraar keert het bedrag maandelijks (netto) uit, onder inhouding van belasting en premies.
 • De verzekeraar meldt het uitgekeerde bedrag jaarlijks verplicht aan de Belastingdienst (renseigneren)
 • De uitkering wordt anders belast (via voorheffing) dan het resultaat uit onderneming bij een IB-ondernemer (heffing achteraf)
 • Als de premiebetaler een BV is dan geldt bovenstaande niet.
 • De kosten voor advies, bemiddeling en beheer van een AOV zijn niet fiscaal aftrekbaar.
 • Een verstrekking van een kostenvergoeding voor reintegratie is geen inkomen en daarom netto
 • Er moet inkomstenbelasting worden betaald over de periode waarover er recht is op een uitkering, niet het moment van daadwerkelijk uitbetalen door de verzekeraar.
 • Bij arbeidsongeschiktheid veriest een IB-ondernemer ondernemersfaciliteiten verliezen als er niet wordt voldaan aan het urencriterium
 • Nadere fiscale informatie moet worden verkregen via de accountant. Wij staan onze klanten hierin bij. 

Verzekerd bedrag aanpassen: indexatie 

 • Bij de meeste verzekeringen is het mogelijk om het verzekerde bedrag te laten indexeren. Dit houdt in dat het bij aanvang verzekerde bedrag jaarlijks wordt verhoogd. Gebruikelijk is dan om hiervoor het CBS-prijsindex precentage te hanteren. 
 • De indexatie vindt indien gekozen standaard plaats
 • Indexatie van het verzekerde bedrag zorgt ervoor dat de verzekeringen beter waardevast blijft
 • Wanneer indexatie niet standaard gewenst is, dan is de optie-clausule (indien mogelijk) een beter passend alternatief. 
 • Een verzekering met indexatie is duurder dan een verzekering zonder indexatie.

Verzekerd bedrag aanpassen: optie-clausue

 • Bij veel verzekeringen is het mogelijk om het verzekerde bedrag, zonder medische waarborgen, te mogen aanpassen. Omhoog of omlaag. Dit is vaak beperkt tot 10% à 15% van het verzekerde bedrag voor toepassing van de optie.
 • De frequentie waarbij deze optiemogelijkheid wordt aangeboden verschilt per verzekeraar.
 • Vaak vervalt de mogelijkheid wanneer een aantal keer geen gebruik is gemaakt van dit recht.

Verzekerd bedrag aanpassen: verlaging

 • Het verlagen van het verzekerde bedrag is vaak mogelijk, maar wel begrensd door de voorwaarden van de verzekeraar.
 • Soms is dit zelfs verplicht wanneer blijkt dat het resultaat van het voorgaande jaar of het gemiddelde resultaat van de voorgaande jaren lager is geworden

Verzekerd bedrag aanpassen: aanpassen aan hoger inkomen / resultaat

 • Wanneer het verzekerde bedrag moet worden aangepast, buiten de genoemde indexatie of optie-clausule zal er opnieuw een acceptatieproces moeten worden doorlopen.

Pro rata uitkering (bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid)

 • Bij een AOV is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid
 • Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid krijg je een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Dit percentage staat beschreven in de polis (-voorwaarden) en is gestaffeld opgebouwd. 

Voorbeeld: Afbeelding van arbeidsongeschiktheidsklassen en percentage van uitkering 

Risicoklassen arbeidsongeschiktheidsverzekering en uitkering

Minimaal arbeidsongeschiktheidspercentage (uitkeringsdrempel)

 • Bij de AOV moet er worden gekozen voor een bodem. Ben je minder dan dit percentage arbeidsongeschikt, dan vindt er geen uitkering plaats. Hoe hoger dit percentage, hoe lager de premie. Maar uiteraard geldt dan ook dat je minder snel in aanmerking komt voor een uitkering. 
 • Het is soms mogelijk om dit percentage per verzekerde periode af te laten wijken. Bijvoorbeeld het eerste jaar een bodem van 55% en vanaf het tweede jaar 35%. 

Arbeidsongeschiktheidscriterium

Bij de beoordeling of er sprake is van arbeidsongeschiktheid moet er worden gekeken wat iemand nog kan verdienen. En of dit kan binnen het beroep dat er wordt uitgeoefend of op andere wijze. Er zijn verschillende verzekeringsmogelijkheden. Het beroep dat de verzekerde uitoefent en dat verzekerd is wordt op de polis vermeld. Wijziging van werkzaamheden moet altijd worden gemeld aan ons en aan de verzekeraar. 

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid
 • Passende arbeid
 • Gangbare arbeid

Uitleg over deze begrippen kun je <<hier>> terug lezen. 

Rubrieken op de AOV

 • Bij de AOV zijn er verschillende rubrieken. Rubriek A geeft aan wat er is verzekerd is het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid. Rubriek B geeft aan wat er daarna is verzekerd. 

Eigenrisicotermijn / eigen risico / wachttermijn / wachttijd

 • Bij de AOV moet er worden gekozen vanaf wanneer de verzekering gaat uitkeren nadat er sprake is van arbeidsongeschiktheid. De keuze hiervan is sterk afhankelijk van de gegevens uit de inventarisatie

Gangbare eigenrisicotermijnen zijn:

 • 1 maand
 • 2 maanden
 • 3 maanden
 • 6 maanden

Hoe langer de termijn, hoe lager de premie. Hierbij moet wel worden bedacht dat de periode uit eigen middelen of anderszins moet kunnen worden opgevangen. En daarnaast of dit gewenst is. Wij geven op dit gebied ook advies

Berekening uitkering in jaar 1 door keuze voor eigenrisicotermijn

 • Verzekerd jaarbedrag: € 30.000,= 
 • Eigenrisicotermijn: twee maanden (60 dagen)
 • € 30.000,= / 360 * 300 = € 25.000,= in jaar 1, ofwel € 25.000 / 12 = € 2.083,= per maand. 

Eindleeftijd

 • De eindleeftijd van een AOV is vaak 67 jaar of de AOW-gerechtigde leeftijd. Steeds meer verzekeraars hebben een flexibele eindleeftijd, gelijk aan de toekomstige AOW-leeftijd. 
 • Bij bepaalde, zware, beroepen is de eindleeftijd vaak (een stuk) lager. De uitkering stopt dan op deze uiterlijke leeftijd. 
 • Wij houden bij ons advies rekening met een passende eindleeftijd.
 • Een lagere eindleeftijd zorgt voor een lagere premie voor de verzekering. 

Maximale looptijd

Starters-AOV

Deze variant kent vaak een lagere premie, maar een beperkte uitkeringduur. Daarnaast zijn er vaak beperkingen ten opzichte van reguliere AOV's.

Ongevallen-AOV

Deze variant kent alleen dekking bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een (verzekerd) ongeval. Hierdoor is de premie aanzienlijk lager. 

Kritieke ziekten-AOV

Deze variant keert alleen uit wanneer sprake is van een in de lijst met kritieke ziekten opgenomen ziekte. Dat betekent dat er relatief veel beperkingen zijn. Er moet voorzichtigheid worden betracht bij deze verzekering, omdat er (te) vaak wordt verondersteld dat er dekking is, terwijl dit niet zo blijkt te zijn.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Veel verzekeringen hebben in hun voorwaarden opgenomen dat tijdens de periode dat er sprake is van een uitkering er geen premies betaald hoeven te worden.

Uitsluiting beroepen

Er is een uitgebreide beroepenlijst samengesteld door de verzekeraars. Op deze manier is het voor verzekeraars duidelijk wat voor beroep iemand uitoefent. Bepaalde beroepen zijn uitgesloten van dekking of kennen beperkingen in de dekking, zoals een lagere maximale eindleeftijd.

Accepatiebeleid

 

 

Premie

Hulp bij revalidatie

Preventieve hulp

Zwangerschap

Algemene voorwaarden

Productvoorwaarden

Individuele voorwaarden

Opvallende uitkomsten

 • Recht op herbeoordeling

Het onderzoek toont aan dat er nog polissen zijn waarin het recht op herbeoordeling onduidelijk of niet geregeld is. Gezien de grote impact van arbeidsongeschiktheid is het onwenselijk dat consumenten bij deze verzekeringen geen enkele mogelijkheid hebben om de beslissing van de verzekeraar ter discussie te stellen, waardoor hen alleen een klacht bij het Kifid of een juridische procedure rest.

Bij nagenoeg alle verzekeringen wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de verzekeraar, op basis van door de maatschappij aan te wijzen medische en andere deskundigen. Het recht op een herbeoordeling kan op diverse manieren in de polisvoorwaarden geregeld worden. Bijvoorbeeld door het recht op contra-expertise, arbitrage, mediation, second opinion of herbeoordeling. Slechts in een beperkt aantal gevallen is dit recht helder in de voorwaarden opgenomen. Bij sommige producten is dit recht vastgelegd in aanvullende productinformatie en niet in de polisvoorwaarden, waardoor er lastiger of geen rechten aan ontleend kunnen worden. Bij elf nieuw afsluitbare AOV’s bestaat er nog steeds geen enkele mogelijkheid.

 • Inloopregeling

Een andere belangrijke uitkomst van het Clarus 3.0 rapport betreft de inloopregeling. Nog steeds beschrijven slechts een paar AOV’s een inloopregeling in de polisvoorwaarden. Zonder goede inloopdekking is er bij oversluiten van een AOV een periode van minimaal een maand waarin de oude verzekering is opgezegd maar de nieuwe feitelijk nog niet is ingegaan. Vaak wordt inloop alleen beschreven in interne acceptatierichtlijnen van de verzekeraar. In offertes worden echter de polisvoorwaarden genoemd. Als in die polisvoorwaarden de inloopregeling niet benoemd is kunnen er minder of wellicht geheel geen rechten aan worden ontleend. Dit maakt overstappen naar een andere verzekeraar onnodig risicovol. Het is in het belang van de klant en van goede marktwerking de regels rondom inloop te verbeteren.

Productkaarten