AOV | De inventarisatie (persoonlijk)

AOV | De inventarisatie (persoonlijk)

De uitkering uit een AOV is vaak de enige inkomstenbron voor zelfstandig ondernemers bij arbeidsongeschiktheid. Daarom is het een zeer belangrijke verzekering. De inventarisatie is dan ook een belangrijk onderdeel voorafgaande aan het afsluiten van een AOV. Hier beschrijven we welke informatie er nodig is om te bepalen of een AOV wenselijk of noodzakelijk is en zo ja, welke dekking dan benodigd is. 

Kennis en ervaring

We gaan er vanuit dat er relatief weinig tot geen kennis en ervaring is met het afsluiten van een AOV. Op deze manier waarborgen we dat alle relevante informatie, actueel, zo volledig mogelijk wordt gedeeld. Tevens voorkomen we dat bepaalde onterechte aannames een rol spelen bij het beslissingsproces voor een AOV. 

Risicobereidheid

Niet iedere ondernemer heeft dezelfde risicobereidheid. De ene ondernemer is bereid meer risico te nemen dan de andere. Wij brengen in beeld wat de risicobereidheid is. Zo is bijvoorbeeld van belang tot in welke mate geaccepteerd wordt bij arbeidsongeschiktheid er sprake is van een verlaagd inkomen en dus een verlaagde bestedingsruimte. 

Het is ook van belang om te weten of iemand bereid is om ander werk te gaan verrichten als ondernemer, als die mogelijkheden er zijn (al dan niet binnen het eigen bedrijf). 

Risicotolerantie

Los van de risicobereidheid verschilt ook de risicotolerantie. Hiermee wordt bedoeld de mate waarin iemand een bepaald risico kan dragen of opvangen. Wanneer er bijvoorbeeld relatief weinig lasten zijn of wanneer er een partner is met inkomen, dan is de tolerantie hoger dan in een situatie van een alleenstaande ondernemer zonder vermogen en met relatief hoge lasten.

Financiële positie

  • De financiële positie van de ondernemer speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een AOV. De hoogte van het inkomen, de (vaste) lasten, het aanwezige vermogen, overige bronnen van inkomen spelen bijvoorbeeld een rol in de beoordeling van het nut en de noodzaak van een AOV.  Niet alleen de woonlasten moeten worden beoordeeld, maar in beginsel is er sprake van het beoordelen van het thans aanwezige netto besteedbare inkomen. 
  • Bij het vaststellen van het (gemiddelde) inkomen moet tevens worden beoordeeld of, naar verwachting of met een bepaalde zekerheid, hier verwachtingen in te veronderstellen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervallen van afschrijvingslasten op goodwill. 
  • De hoogte van de (maximaal) af te sluiten dekking hangt ook van het (verwachte of historische) inkomen van de ondernemer. Daarom is het van belang dat we dit kunnen vaststellen. De benodigde gegevens hiervoor staan <<hier>> beschreven. Deze gegevens moeten aan ons worden aangeleverd zodat we kunnen bepalen wat er mogelijk is. Uiteraard is het niet altijd nodig om het maximale bedrag te verzekeren. 
  • Wanneer er sprake is van een ondernemer met een partner is ook het relevant om de gegevens van de partner te ontvangen. Dit omdat er veelal wordt uitgegaan van een gezinsinkomen. 
  • Budget / ruimte voor een AOV.

Looptijd

De eindleeftijd bepaalt mede wat de premie wordt. Daarom staan we hier ook bij stil. Wanneer de verzekering bijvoorbeeld niet tot 67-jarige leeftijd of de AOW-leeftijd doorloopt, dan zal de premie een stuk lager zijn. De gewenste of verwachte pensioenleeftijd is dus van belang. 

Bedrijf en beroep

Het is belangrijk dat we precies weten wat de werkzaamheden zijn die er worden verricht. Dit is nodig om, wanneer er wordt gekozen voor beroepsarbeidsongeschiktheid als dekking, te waarborgen dat de dekking juist is. 

Wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband moet ook worden onderzocht wat de gemaakte afspraken zijn met betrekking tot het blijven genieten van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. 

Bij ieder beroep zijn er specifieke redenen waardoor er een verhoogde kans is op arbeidsongeschiktheid. Hier bewust van zijn is belangrijk. Verzekeraars houden hier ook rekening mee. 

Het arbeidsverleden en de positie op de arbeidsmarkt speelt ook een rol bij het bepalen van wat een passende dekking is. 

Toekomstverwachtingen

De verwachtingen ten aanzien van de toekomst, zoals groei, uitbreiding, winstgevendheid, aantal uren werk etc. moeten bekend worden gemaakt. Deze verwachtingen zijn relevant bij de keuze voor een passende dekking.

Wensen en eisen (doelstellingen)

De ondernemer heeft ook wensen en eisen. Wij brengen deze in beeld. Deze kunnen beperkt zijn, maar ook zeer uitgebreid. De wensen en eisen die er zijn leggen we naast onze bevindingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de risicotolerantie. Wanneer iemand een zeer beperkte dekking wenst met een lange wachttijd (eigenrisicotermijn), maar dit is eigenlijk niet op te vangen, dan laten we dit weten. Op deze manier kan de ondernemer de wensen en eisen die er zijn (nogmaals) kritisch beoordelen. 

Zorgplicht

Onze taak is het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit doen we door middel van een rapportage. Op deze manier valt af te lezen wat het inkomen zal zijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Het is wettetlijk (op dit moment) niet verplicht voor ondernemers om zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Wij hebben een informerende en adviserende rol. Op deze manier geven wij invulling aan onze wettelijke zorgplicht enerzijds en sociale zorgplicht anderzijds. 

Dossiervorming

Wij leggen alle relevante gegevens vast in een klantdossier. Dit dossier bewaren wij met inachtneming van onze privacy-verklaring

Opdracht tot dienstverlening

Wij werken met een opdracht tot dienstverlening. Het goed in beeld brengen van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid is een intensief proces. Voor iedere fase geldt een tarief. Deze staat beschreven in onze tarievenlijst.