Begrippen levensverzekeringen

Begrippen levensverzekeringen

Om de uitleg over de werking van levensverzekering goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om de begrippen goed te kennen. Het Verbond van Verzekeraars heeft een begrippenlijst gemaakt. Deze kun je hier vinden. Hieronder vind je verder onze toelichting. Het blijft lastige stof. Stel ons altijd vragen wanneer iets niet volledig duidelijk is. 

Verzekeraar

De verzekeraar is de partij bij wie de verzekering is afgesloten. Het kan zijn dat een verzekeraar wordt overgenomen. Dan is er sprake van een nieuwe risicodrager (verzekeraar).

Verzekeringnemer

De persoon die de verzekering afsluit, de eigenaar, wordt verzekeringnemer genoemd. Het is mogelijk om een levensverzekering op 2 namen af te sluiten.

Verzekerde

De verzekerde is de persoon van wiens leven of dood de (hoogte of het moment van) uitkering van de levensverzekering afhangt. Van de verzekerde moet nagenoeg altijd de gezondheid worden beoordeeld bij het afsluiten van een levensverzekering.

Begunstigde

De begunstigde is de persoon aan wie de uitkering van een levensverzekering toe komt.

Verpanding

Verpanding houdt in dat de rechten op de uitkering en de eventuele opgebouwde waarde als zekerheid dienen ten opzichte van een derde. Hier is veelal sprake van bij een overlijdensrisicoverzekering die wordt afgesloten in combinatie met een hypotheek. De partij waaraan de verzekering wordt verpand heet pandhouder.

Premiebetaler

De premiebetaler is de persoon die verantwoordelijk is voor de premiebetaling van de verzekering.

Premie

De inleg in een levensverzekering wordt premie genoemd. Wanneer (alle) premies in één keer worden voldaan, dan heet dit een koopsombetaling

Indexatie

Idexatie houdt in dat de premie of het verzekerde kapitaal gedurende de looptijd kan worden aangepast op basis van vooraf afgesproken voorwaarden

Looptijd

De looptijd is de periode waarbinnen er sprake is van dekking op grond van de polis.

Expiratie of aflopen

Het moment dat de verzekering de einddatum heeft bereikt. De dekking vervalt. Bij levensverzekering met waardeopbouw komt er een kapitaal vrij.

Bandbreedte

Bij sommige (kapitaal-) verzekeringen is het zo dat het mogelijk is om extra premies te storten. Vanwege fiscale eisen is dit vaak niet onbeperkt mogelijk. De verhouding waarbinnen de premies zich moeten bevinden, de hoogste en de laagste premie gedurende de looptijd, wordt beperkt door een bandbreedte.

Garantiekapitaal bij leven

Een verzekering die aan het einde van de looptijd een gegarandeerd (minimaal) kapitaal uitkeert wordt een garantieverzekering genoemd.

Fiscaal regime

De overheid heeft de afgelopen decennia veel eisen gesteld aan de mogelijkheden om vermogen te mogen opbouwen binnen een levensverzekering. Om vast te stellen wat er wel of niet toegestaan is, zowel met betrekking tot het stoppen, premievrij maken, verlagen of verhogen van de (vaste of aanvullende) premie moeten alle details bekend zijn. Ook bij het duidelijk krijgen op welke manier een levensverzekering kan worden aangewend is dit altijd noodzakelijk.

Premievrij maken

Het stoppen met het betalen van de premie, maar de verzekering niet beëindigen.

Gezondheidsverklaring

Een (digitale) vragenlijst die een verzekerde zelf moet invullen, waarbij er vragen worden gesteld over de gezondheid en de levensstijl.

Afkoopwaarde

De waarde die de levensverzekering oplevert bij het (voortijdig) beëindigen van deze verzekering.

Keuringsgrens

Het bedrag waaronder er kan worden volstaan met het inleveren van een gezondheidsverklaring zonder een medische keuring te moeten doen.