Benodigde dekking levensverzekering

Benodigde dekking levensverzekering

Bij het bepalen van de benodigde dekking binnen een levensverzekering moet er een onderscheid worden gemaakt naar eisen die er kunnen worden gesteld van een geldverstrekker of de voorwaarden van NHG. Daarnaast moet er worden beoordeeld wat de persoonlijke wensen en eisen zijn. Hieronder staat meer informatie hierover. We gaan hier steeds uit van het afsluiten van een levensverzekering in het kader van een hypotheekaanvraag, waarbij er 2 aanvragers zijn. Zowel ten aanzien van de hoogte van de dekking, de looptijd en het soort dekking moeten er keuzes gemaakt worden. 

Verplichtingen NHG

Zolang een financiering meer bedraagt dan 80% van de marktwaarde van de woning is iedereen wiens inkomen benodigd is voor het verkrijgen van een hypotheek verplicht om een dekking bij overlijden te hebben. Let op: sinds 2018 is deze verplichting voor nieuwe hypotheken met NHG komen te vervallen. Hypotheken van voor 2018 hebben deze verplichting nog wel. 

Verplichtingen vanuit beleid van geldverstrekker

Vrijwel alle geldverstrekkers eisen dat bij het afsluiten van een hypotheek een levensverzekering benodigd is zolang de financiering meer bedraagt dan een zeker percentage van de waarde van de woning. Dit percentage verschilt per geldverstrekker. Daarnaast zijn er ook geldverstrekkers die helemaal geen levensverzekering verplichten.

Introductie persoonlijk advies

De eisen vanuit de geldverstrekker zijn primair bedoeld om het risco van de geldverstrekker voldoende af te dekken en de kans op een restschuld bij gedwongen verkoop te voorkomen. Hieronder staan we stil bij een aantal zaken om rekening mee te houden bij de bepaling van welke levensverzekering er benodigd is. Deze punten nemen wij mee in onze advisering. 

Draagkracht

Er moet worden vastgesteld welke lasten er door de langstlevende gedragen kunnen worden en wat de wensen zijn met betrekking tot het gewenste netto besteedbaar inkomen bij overlijden van de eerststervende. 

Erfenis of schening

Wanneer er in de toekomst een erfenis of schenking wordt verwacht kan hier rekening mee gehouden worden bij de advisering van een levensverzekering.

Gezinssituatie / -planning

De huidige en toekomstige (verwachte) gezinssituatie zijn belangrijke zaken om rekening mee te houden bij de advisering van een levensverzekering.

Gezondheid (-sverwachtingen)

Over het algemeen is het verstandig om wanneer er sprake is van goede gezonheid een ruime dekking bij overlijden te kiezen, zowel voor wat betreft de hoogte van het verzekerde kapitaal als de looptijd. Op jongere leeftijd een verzekering afsluiten is goedkoop. Wanneer in de toekomst de gezondheid wellicht is verslechterd dan wordt dit aanzienlijk duurder.

Huwelijksgoederenregime en testament (partnerschapsvoorwaarden / samenlevingscontract)

Afhankelijk van wat er is afgesproken in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract kan er specifieke behoefte ontstaan aan een levensverzekering. Wanneer er bijvoorbeeld geen samenlevingscontract is waarbij is afgesproken dat het nabestaandenpensioen aan de partner toekomt is dit een belangrijk gegeven.

Inflatie

Bij het afsluiten van een levensverzekering moet rekening worden gehouden met het feit dat er over het algemeen sprake is van inflatie. Bewust kiezen voor een hogere dekking kan vanwege de werking van inflatie een passende oplossing zijn.

Inkomen  (-sgroei)

De hoogte van het huidige inkomen en de verwachtingen op dit gebied richting de toekomst spelen een belangrijke rol bij de advisering. Wanneer er in de toekomst mogelijk van baan verwisseld wordt kan dit invloed hebben op de hoogte van het nabestaandenpensioen. Bij zeer hoge inkomens is de dekking van het partnerpensioen beperkt. Daarnaast moet er worden gekeken naar wat het inkomen zal zijn bij overlijden van de partner. Derhalve de hoogte van het eigen inkomen tezamen met het inkomen uit een eventueel partnerpensioen en / of ANW. Voorkomen moet worden dat de geldverstrekker de lening opzegt omdat deze niet voldoet aan de inkomensnormen. 

Onbekende gezondheid bij langstlevende

Het gebeurt vaak dat door het overlijden van een partner de langstlevende niet volledig in staat is het verlies goed te verwerken. Het is goed mogelijk dat deze niet in staat is op dezelfde manier te blijven werken als dat voorheen het geval was. 

Ouderdomspensioen en partnerpensioen

Bij de bepaling van de looptijd en de hoogte van de verzekering zal er mogelijk rekening gehouden moeten worden met het toekomstige pensioeninkomen en de hoogte van het partnerpensioen.

Reeds aanwezige voorzieningen

Bij de advisering moet rekening worden gehouden met welke voorzieningen er zijn die al resulteren in de uitkering van een kapitaal of periodieke uitkering bij overlijden. 

Renteaftrek

Er moet worden gekeken hoe lang er al renteaftrek is geweest. Bij het vervallen van renteaftrek worden de lasten hoger als een hypotheek niet wordt afgelost. Hierdoor kan de behoefte aan een ruimere dekking bij overlijden aanwezig zijn.

Restschuld

Wanneer er wordt gekozen voor een dekking die niet de volledige restschuld uitkeert zal er moeten worden beoordeeld of de restschuld door de langstlevende partner betaald kan blijven worden. Dit houdt verband met de draagkracht.

Uitgavenpatroon bij overlijden

Het kan zijn dat iemand parttime werkt en veel taken rondom het huis verricht. Wanneer de persoon overlijdt en de hoofdkostwinner moet blijven werken kan deze worden geconfronteerd met hogere lasten vanwege het moeten inkopen van zorg. Denk hierbij aan opvang kinderen, het verrichten van het huishouden etc. 

Vermogen (-sontwikkelingen)

De hoogte van het aanwezige vermogen en de verwachting ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling hiervan moet worden meegewogen in de advisering. Er kan worden gesteld dat er voldoende eigen vermogen is en een levensverzekering niet nodig is. Wij adviseren het aanwezige vermogen altijd te beschermen. 

Woon- en verhuiswensen

Wanneer er in de toekomst wensen zijn om groter of kleiner te gaan wonen is het verstandig om hier nu al rekening mee te houden. Daarnaast is het ook belangrijk om te bespreken wat de woonwensen zouden worden wanneer de partner zou komen te overlijden. 

Zelfstandig ondernemer

Veel zelfstandig ondernemers hebben geen pensioenregeling waarbij er partnerpensioen is verzekerd. Om deze reden is het zeker bij zelfstandig ondernemers verstandig om op hun leven voldoende dekking te kiezen, omdat er dan geen inkomensvoorziening voor de partner onstaat bij overlijden.