Het proces van (medische) acceptatie

Het proces van (medische) acceptatie

Het totstandkomen van een levensverzekering verloopt in een aantal stappen. Deze worden hieronder uiteengezet. Niet iedere verzekeraar werkt op dezelfde manier. 

Het aanvraagformulier / de offerte

De geadviseerde verzekering (-en) worden ingevoerd in de offertesoftware van de verzekeraar. Wij controleren het aanvraagformulier en de offerte. Daarna mailen wij deze tezamen met alle relevante informatie naar onze klant. Bij de meeste verzekeraars hoeft het aanvraagformulier niet meer ondertekend te worden. Wij zijn verantwoordelijk voor het controleren van de polis. We bevestigen dat we de aanvraag doen met toestemming van onze klant. 

De gezondheidsverklaring

De verzekerde moet een verklaring geven over de huidige gezondheid, het medische verleden en het huidige leefpatroon. Veel verzekeraars hebben inmiddels een digitaal proces hiervoor. Je ontvangt een link naar een online vragenlijst waarvan je de vragen moet beantwoorden. Deze worden doorgestuurd naar de medisch adviseur van de verzekeraar. Wij krijgen deze gegevens nooit te zien. Wanneer er een papieren gezondheidsverklaring moet worden ingevuld, dan is het mogelijk deze rechtstreeks aan de verzekeraar te mogen versturen. Wij kunnen dit uiteraard ook verzorgen. Ten overvloede melden we dat we vertrouwelijk met de gegevens omgaan. 

Bevestiging premiebetaling

De premiebetaler moet altijd bevestigden dat deze akkoord is met het betalen van de premie van een aangevraagde verzekering. Dit kan zijn door het ondertekenen van een aanvraagformulier of door het bevestigen van een toegezonden link per e-mail.

Het medische acceptatieproces

Afhankelijk van de antwoorden op de gezondheidsverklaring kunnen er meerdere situatie ontstaan:

 • Acceptatie
 • Keuring
 • Nadere informatie bij verzekerde inwinnen 
 • Nadere informatie bij huisarts inwinnen
 • Nadere informatie inwinnen bij specialist
 • Afwijzing

Normale acceptatie

Als de verzekering normaal wordt geaccepteerd, dan zal de polis worden opgemaakt, zoals is aangevraagd.

Keuring

Er kan een keuring worden verricht door een arts, niet zijde de eigen huisarts. Wij kunnen een keuringsaanvraag verzorgen. Dit kan een huisartsenkeuring zijn, een onderzoek in het ziekenhuis of een internistenkeuring. Dit laatste gebeurt overigens vrijwel alleen maar bij zeer hoge verzekerde kapitalen. Meer informatie is te vinden in de onderstaande brochures. De kosten van de keuring komen voor rekening van de verzekeraar en komen niet ten laste van de verzekerde of de verzekeringnemer of het eigen risico inzake de Zorgverzekeringswet. 

Nadere informatie bij verzekerde inwinnen

Op basis van de gegeven verklaring kan het zijn dat de medisch adviseur meer informatie van de verzekerde wil hebben. Wij ontvangen nooit inhoudelijke informatie. Zie hiervoor ook de onderstaande brochures.

Nadere informatie bij huisarts of specialist inwinnen

Het kan zijn dat de medisch adviseur het medisch dossier opvraagt. Alleen de informatie met betrekking tot het onderzochte onderwerp wordt opgevraagd. Dit kan zowel bij de huisarts als bij de specialist zijn.

Afwijzing

De verzekeraar kan van mening zijn dat het risico voor haar niet acceptabel is. Er volgt een afwijzingsbrief. 

Verwerking verkregen informatie door medisch adviseur

De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt de verkregen informatie, in samenhang met de overige gegevens en komt vervolgens met een oordeel komen. :

 • Aanvullende informatie opvragen
 • Medisch onderzoek verlangen
 • Normale acceptatie
 • Acceptatie tegen (tijdelijk) verhoogde premie
 • Afwijzing

Wat te doen bij een onverwachtse of ongewenste uitkomst?

Op basis van eigen maatstaven wordt door een verzekeraar een risico ingeschaald. Er is een risicoverhogende factor. Deze wordt toegepast op de premie. Derhalve zal er een hogere premie van toepassing zijn bij afwijkingen van het gemiddelde risico. Het staat de verzekeringnemer vrij om dit voorstel te accepteren of af te wijzen.

Echter, veelal zal een verzekering verplicht of nadrukkelijk gewenst zijn, waardoor het eigenlijk geen keuze is. Het kan wel lonend zijn om bij andere verzekeraars te kijken. Waar een goedkope verzekeraar wellicht een lage premie rekent voor gezonde klanten en hoge opslagen voor verhoogde risico’s toepast kan een in de basis duurdere verzekeraar alsnog goedkoper blijken te zijn, omdat er mogelijk zelfs geen of een lagere opslag wordt gerekend.

In overleg met ons kan ervoor worden gekozen de aanvraag bij (een) andere verzekeraar (s) voor te leggen. Een nadeel hiervan is of kan zijn dat er opnieuw aanvullende informatie moet worden verstrekt of dat er opnieuw een keuring moet plaatsvinden. Daarnaast zal er op het aanvraagformulier moeten worden aangegeven dat een verzekeraar het risico heeft geaccepteerd tegen verhoogde premie, hetgeen andere verzekeraars ook alert maakt.

Melden medisch verleden of bijzonderheden in gezondheidssituatie

Het is altijd verstandig om direct aan te geven wanneer er bepaalde gezondheidszaken zijn (of waren) die een rol kunnen spelen in de beoordeling van een levensverzekering. Vanwege het feit dat er vaak een levensverzekering verplicht is en een aanvraagproces van een levensverzekering vrij lang kan duren moet hierop worden geanticipeerd. 

Akte van verpanding

Alles over (de akte van) verpanding staat hier.

Acceptatiebevestiging

Wanneer de verzekeraar heeft besloten het risico te accepteren zal er een acceptatieverklaring worden gemaakt. Dit is een document dat vooruitloopt op de definitieve polis.

Voorlopige dekking

Veelal is er sprake van een (gratis) voorlopige dekking gedurende de periode tussen het aanvragen van de verzekering en de ingangsdatum. Wel is dit maximum dan beperkt.

Polis

De polis wordt opgemaakt rondom de ingangsdatum. Wanneer er sprake is van verpanding wordt de originele polis aan de pandhouder gestuurd.