Looptijd en premiebetaling

Looptijd en premiebetaling

Hieronder een aantal overwegingen met betrekking tot de looptijd en de premiebetaalduur

Looptijd

Hoe ouder je bent, hoe groter de kans dat je komt te overlijden. Dit betekent dat de risicopremie ook hoger wordt. De looptijd van een hypotheek is vaak 30 jaar. Jonge mensen hebben vaak de wens en de verwachting dat zij in de toekomst nog wel een keer zullen verhuizen naar een duurdere woning. Hier kan nu al rekening mee worden gehouden met betrekking tot het afsluiten van een levensverzekering.

Belangrijkste reden is dat in de toekomst de gezondheid kan zijn afgenomen waardoor het lastig kan zijn of zelfs onmogelijk om een nieuwe, hogere levensverzekering te krijgen. Naast het verlengen van de looptijd kan er ook worden gekozen voor een andere aflossingsvorm of een combinatie van beide.

Premiebetaling

Bij verzekeringen met een dalend kapitaal is de premiebetaalduur vaak korter dan de looptijd van de verzekering. De totale premie wordt bijvoorbeeld in een 5 jaar kortere periode geïncasseerd. Ofwel, de polis is de laatste 5 jaar premievrij. De reden hiervoor is dat ten opzichte van het (nog) verzekerde kapitaal de premie relatief hoog is. 

Betalen voor partner

Wij geven vaak het advies aan mensen zonder gemeenschap van goederen om een polis af te sluiten op eigen leven, waarbij de partner de premie betaalt en als begunstigde wordt aangemerkt. De reden hiervan is dat wanneer de langstlevende een uitkering ontvangt vanwege het overlijden van de verzekerde de uitkering dan niet belast is met erfbelasting. Het lijkt wellicht wat vreemd (of zelfs foutief), maar er zit een, vanuit financieel en fiscaal motief, zeer logische en verstandige gedachte achter. Bij een relatiebreuk kun je de premiebetaler wijzigen en je eigen polis eenvoudig voortzetten. Overigens moet de premieverschuldigdheid wel uit de polis blijken en ook in een samenlevingscontract goed zijn verwoord. Vraag ons om advies als je meer wilt weten.

Vergelijking

In ons advies gaan we op zoek naar de verzekering die over de gehele looptijd de laagste totale premie heeft, zonder rekening te houden met inflatie. Het kan dus voorkomen dat de geadviseerde verzekering niet de laagste maandpremie kent, maar door de kortere premiebetaalduur wel de goedkoopste is over de hele looptijd.

Maand- of jaarpremie

Bij sommige verzekeraars kan het verstandig zijn om per jaar te betalen. De korting is bijvoorbeeld 3% op de premie. Omdat je nu veel minder rente krijgt op je spaarrekening is dit een leuke besparing. 

Gelijkblijvende premie

Bij alle geadviseerde verzekeringen, ook bij verzekeringen waarbij het verzekerde kapitaal daalt, gaan we uit van een gelijkblijvende premie gedurende de gehele looptijd. Dit houdt in dat, ook al daalt het verzekerde kapitaal, de premie niet meedaalt. Hier is bij aanvang al rekening mee gehouden. 

Vooruitbetaling

Verzekeringspremies zijn altijd bij vooruitbetaling verschuldigd. Daarnaast moet er een machtiging voor automatische incasso worden gegeven.

Achterstanden

Wanneer een levensverzekering is verpand, dan ben je verplicht om premies te blijven betalen. Doe je dit niet, dan kan de verzekering worden beëindigd en dan zal de pandhouder worden geïnformeerd. Wanneer deze levensverzekering nog verplicht is, kan dit betekenen dat het volledige openstaande hypotheekbedrag wordt opgeëist. Als de polis niet is verpand, dan zal wanbetaling leiden tot het vervallen van de dekking en het beeindigen van de polis. Overigens betekent dit niet dat de premies over de achterstallig gebleven maanden niet meer voldaan hoeven te worden.