De bankgarantie en de waarborgsom

De bankgarantie en de waarborgsom

Bij het aankopen van een bestaande bouw woning zal er door de verkoper veelal zekerheid gevraagd worden van de koper. Door deze zekerheid kan verkoper zelf ook nieuwe verplichtingen aangaan met minder risico's. 

De waarborgsom

Het is gebruikelijk dat een koper een aanbetaling moet doen van 10% van de koopsom als waarborgsom. Deze aanbetaling vindt niet plaats aan de verkoper zelf, maar door betaling op een speciale bankrekening van de notaris bij wie de overdracht van de woning plaats vindt. Op het moment dat een koper aantoonbaar en verwijtbaar niet voldoet aan de verplichtingen van de koopovereenkomst, dan is de verkoper bevoegd het gestorte bedrag op te eisen en zichzelf zo schadeloos te stellen. De koopovereenkomst wordt dan ontbonden. Dit kan pas nadat er een formele ingebrekestelling is geweest. 
 
Indien wel wordt voldaan aan de verplichtingen dan zal de waarborgsom door de notaris worden teruggestort aan de koper op het moment dat de overdracht heeft plaatsgevonden. Dit blijkt uit de nota van afrekening. Het kan ook zijn dat koper het gestorte bedrag inzet voor de financiering van de nieuwe woning. 
 
Het rekeningnummer waarop de waarborgsom gestort moet worden kan worden nagevraagd bij de notaris waarbij de akte van levering passeert. 

De bankgarantie

Vaak is het voor koper niet mogelijk om de waarborgsom te betalen, omdat er geen bedrag is van 10% van de koopsom van de woning. De verkoper zal toch een vergelijkbare zekerheid willen verkrijgen. De koper kan een partij bereid vinden om garant te staan voor de verplichtingen die zijn aangegaan. Deze zekerheidsstelling wordt een bankgarantie genoemd. Een partij verklaart dan, dat wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt, dat zij de 10% die vermeld staat in de koopovereenkomst zullen betalen aan de verkoper.
 
Wanneer de verplichtingen uit de koopovereenkomst niet worden nagekomen, dan zal de verkoper de zekerheid opeisen. Het bedrag wordt betaald door de partij die garant staat. Na de betaling door de garantsteller zal dit bedrag in de vorm van een persoonlijke lening worden teruggehaald bij de koper die de verplichtingen niet is nagekomen.
 

Kosten bankgarantie

Er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van de bankgarantie. Per aanbieder verschillen deze kosten. Een overzicht staat hieronder. Wij brengen geen aanvullende kosten in rekening voor het verzorgen van een bankgarantie. 
 

Aanbieder

Kosten

Nationale Waarborg

0,9% van het garantiebedrag, minimaal € 250,=

Obvion

1% van het garantiebedrag

Aegon

0,5% van het garantiebedrag

ABN AMRO

Gratis

Delta Lloyd

1% van het garantiebedrag

ASR Hypotheken

Niet mogelijk

Nationale Nederlanden

1% van het garantiebedrag

 
De kosten worden voldaan ten tijde van de woningoverdracht of eerder door automatische incasso. 
 

Filmpje bankgarantie

 

Samenhang bankgarantie en voorbehoud van financiering

De bankgarantie of waarborgsom is een zekerheid voor de verkoper. Deze wil er niet mee geconfronteerd worden dat koper de woning uiteindelijk niet afneemt. De eis tot het stellen van deze zekerheid legt een druk op de koper.
 
Deze druk moet worden gerelateerd aan het voorbehoud van financiering in de koopovereenkomst. Wanneer het zeker is dat de woning kan worden afgenomen ligt er feitelijk geen druk op de koper. In sommige regio’s is het zelfs gebruikelijk dat verkoper niet om deze zekerheid vraagt.
Daarnaast komen koper en verkoper soms ook overeen dat, wanneer een geldverstrekker een dossier al volledig heeft beoordeeld en akkoord bevonden, binnen de gestelde termijn, er geen bankgarantie meer benodigd is. Dit scheelt kosten voor de koper. Een koper loopt risico wanneer het voorbehoud van financiering is verlopen en de financiering niet rond komt. 

Uitstel ontbindende voorwaarden van financiering

De verkoper wil zo snel mogelijk zekerheid over het wel of niet doorgaan van de financiering van de koper. Daarom wordt er een vrij korte termijn hiervoor gesteld. Het kan daarom gebeuren dat het niet mogelijk is om binnen de in de overeenkomst vermelde termijn de bankgarantie af te kunnen geven.
 
Wij verzoeken de verkoper of de verkopend makelaar dan om verlenging van de overeengekomen termijn. Wanneer verkoper hier niet mee akkoord gaat is de koper alleen gerechtigd om de koop te ontbinden indien er een afwijsbrief kan worden overlegd. Veelal is dit zeer lastig. Dat is begrijpelijk, want anders zou de woning ook niet aangekocht zijn. Uiteraard is het juist wel de bedoeling om de financiering te krijgen. Wanneer er geen uitstel wordt verleend van het voorbehoud van financiering dan loopt koper een risico als de overeengekomen termijn wordt overschreden. De koper moeten dan, in overleg met ons, beoordelen hoe groot de kans is dat nog iets mis kan gaan in het dossier.
 
Wanneer de aankoop wel gewoon doorgaat, maar de gestelde datum voor het stellen van de bankgarantie niet wordt gehaald, zal de notaris met de verkopend makelaar of de verkopers contact opnemen om waar mogelijk van hen te vernemen wat de reden is dat er nog geen bankgarantie is afgegeven. Het niet behalen van de deadline uit de koopovereenkomst heeft, indien van toepassing, meestal  te maken met het door de geldverstrekker nog niet verwerkt hebben van de aangeleverde gegevens.
 
De verkoper kan de koper dan in gebreke stellen. Dit houdt in dat de koper alsnog een redelijke termijn geboden krijgt om te voldoen aan de verplichting om de bankgarantie te stellen. Over het algemeen is deze ingebrekestelling een formaliteit, waarmee de rechten en zekerheden voor de verkoper worden veilig gesteld. De koper dient wel haast te maken, maar de verkoper moet dus redelijke termijn bieden. Een redelijke termijn is 1 week na het ontvangen van de ingebrekestelling.
 
Uiteindelijk willen beide partijen dat het tot een succesvolle overdracht komt. De verkoper is niet direct bevoegd om de koopovereenkomst te ontbinden omdat de bankgarantie niet is gesteld. Nadat de bankgarantie is gesteld melden we dit aan de betrokken partijen. Wanneer je zelf een waarborgsom stort, laat het ons dan weten wanneer de betaling is verricht.